П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 31.01.2017 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на  тридесет и първи януари, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА Г.

                                                                     ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря С.К. и прокурора ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ, сложи за разглеждане, докладваното от председателя,  Адм. дело №606, по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ, редовно призована,  се представлява от прокурор ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ПРОТЕСТА ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, редовно призован, не се представляват.

 

по хода на делото

ПРОКУРОР ВИЧЕВ : Да се даде ход на делото.

Съдът докладва – Видно от приложения екземпляр от ДВ бр.102/23.12.2016г. се установява, че обнародването на оспорването е публикувано в същия вестник.

С вх.№240 от 27.01.2017г. Добрички общински съвет е представил преписката свързана с оспорения акт, като вкл. е представил и препис извлечение от решение №453 от 26.01.2017г.

Съдът намира, че нe са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва :

Производството по делото е образувано по протест вх.№2497 от 24.11.2016г., подадена от Окръжна прокуратура Добрич чрез прокурор Веселин Вичев срещу Разпоредбата на чл.3, ал.4, във вр с ал.3 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на община Добричка, приета с решение №768 от 27.01.2011г. на Добрички общински съвет.

С протеста се настоява, че тази разпоредба противоречи на чл.178е от ЗДвП  и се иска от съда да постанови  решение, с което да отмени чл.3, ал.4, във вр. с ал.3 от същата наредба.

ПРОКУРОР ВИЧЕВ : Поддържам протеста. Да се приемат писмените доказателства.

Предвид наличието на изменение, което вече  е законосъобразно и съответства на разпоредбата на чл.178е от ЗДвП намирам, че нямаме правен интерес за разглеждане на протеста, моля същият да бъде оставен без разглеждане.

Като на основание чл.196, във вр. с чл.159, т.3 от АПК административното производство да бъде прекратено, а на основание чл.143, ал.2, във вр. с ал.1 от АПК моля да осъдите ответната страна да заплати на Окръжна прокуратура Добрич сторените по делото разноски.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

Приема писмените доказателства по делото : обявление от 12.12.2016г., известие зо доставяне от 14.12.2016г., извадка от сайта на АдмС Добрич, обявление по чл.181 от АПК, ДВ бр.102/23.12.2016г., писмо от Добрички общински съвет вх.№240/27.01.2017г., Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на територията на община Добричка, протокол №7/31.03.2016г. на Добрички общински съвет, Предложение от заседание на ПК по местно самоуправление, обществен ред, сигурност и законност от 22.03.2016г., график за провеждане на заседание на ПК на Добрички общински съвет на 22.03.2016г., извлечение от сайта на общината Проекти за правилници и наредби, препис извлечение по протокол №18 от заседание на Добрички Общински съвет проведено на 26.01.2017г., Покана от 20.01.2017г., Предложение от заседание на ПК на местно самоуправление, обществен ред, сигурност и законност, докладна записка, график за провеждане на заседание на ПК на Добрички общински съвет на 18.01.2017г., извадка от сайта на община Добричка.

Съдът, като взе предвид изявлението на представителя на Окръжна прокуратура – Добрич, както и че с Решение № 453 по Протокол № 18 от заседание на Добрички общински съвет, проведено на 26.01.2017 г., е изменена оспорената разпоредба от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на територията на община Добричка, като е приведена в съответствие с нормата на чл. 178е от Закона за движение по пътищата, счита, че е налице хипотезата на чл. 156, ал. 1 от АПК – оттегляне на оспорения акт.

С оглед на това и на основание чл. 159, т. 3 от АПК протестът следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Предвид изрично стореното в тази насока искане от страна на представителя на Окръжна прокуратура Добрич и на основание чл. 143, ал. 2 от АПК на протестиращия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а именно сумата от 35 лв. за обнародване оспорването в Държавен вестник.

С оглед изложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№ 2497 от 24.11.2016 г. на Окръжна прокуратура – Добрич.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 606/2016 г. по описа на АдмС - Добрич.

ОСЪЖДА Община Добричка да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич сторените по делото разноски в размер на 35 лв. (тридесет и пет лева)

Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за протестиращия и от съобщаването на ответника - Добрички общински съвет.

ДЕЛОТО приключи в 13:09 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 01.02.2017 година.

 

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                 СЕКРЕТАР :