Р  Е Ш Е Н И Е

№ 166

гр.Добрич, 24.04.2017 година.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

           Добричкият  административен съд, в публично съдебно  заседание на двадесет и трети март две хиляди и седемнадесета година ІІІ състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря М.М., като разгледа докладваното от  председателя адм. дело № 603 по описа на съда за 2016 год. за да се произнесе,  взе предвид следното:         

           Производството е по реда на чл.145 и следващите от АПК.

            Образувано е по жалба от Л.С.С. ***,срещу отказ за издаване на удостоверение за наследници. По изложени в жалбата аргументи,иска съдът да отмени отказа и да задължи община гр.Добрич да издаде исканото от него удостоверение.

            Ответникът,чрез процесуалния си представител Цв. Е., оспорва жалбата.

            Добричкият административен съд,като взе предвид становищата на страните и  прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа  и правна страна :                 

            Л.С.С. е подал заявление до Кмета на община гр. Добрич, за издаване на удостоверение за наследници на И.И.Е., роден на ***г., починал на 03.08.1078,като е представил Акт за смърт №453/ 06.08.1978г.,съставен в гр.Добрич.В искането С. е записал,че като наследници са му известни Р.П.Е.-съпруга, З.И.И.-дъщеря и М. И.Н.-сестра.Посочил е и известните му наследници на починалите сестра и дъщеря.

           По заявлението не са представени доказателствени материали, предвид което е извършена служебна справка в семейния регистър на гр.Добрич от 1942г. където в графа „Роднини на главата на домакинството на И.И.Е.“ са вписани Е.И.Е.,жител на с.Горни чифлик.От общината са отговорили, че в техните семейни регистри няма лице с такова име.Администрацията на  община гр.Добрич е водила кореспонденция освен с община Горни чифлик, с община   Ген. Тошево, р-н Одесос при община Варна, община Каварна, Долни чифлик, Община Варна и други администрации,но не е получила достоверна информация за да издаде исканото удостоверение за наследници.С оглед резултатите от проверката, Кметът на община гр.Добрич е издал оспорвания отказ, обективиран в писмо изх.№ 94Л-00-100/07.11.2016.

           Жалбата е подадена в срока по чл.149,ал.1 от АПК.Този срок не е посочен в отказа,както не е посочено пред кого следва да се оспори,предвид което е налице и хипотезата на чл.140,ал.1 от АПК.Жалбоподателят е адресат на отказа, предвид което жалбата е процесуално допустима,но разгледана по същество е неоснователна.

           Издаването на удостоверения въз основа на регистъра на населението е уредено с Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012г. Съгласно чл.9 от Наредбата,

за удостоверяване на наследниците по закон на починало лице се издава Удостоверение за наследници по образец.Удостоверения се издават от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация(чл.2).Съгласно чл.8 от Наредбата,когато в регистъра на населението, с който разполага общинската администрация, не се съдържат всички необходими данни за издаване на исканото удостоверение, длъжностното лице служебно изисква тези данни от общинската администрация, отговорна за тяхното поддържане,а когато в регистъра на населението липсват данни за издаване на съответното удостоверение, длъжностното лице прави мотивиран отказ по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

           От приетите по делото доказателства се установява,че всички  цитирани разпоредби са изпълнени от общинската администрация.Спазени са процедурите по Наредбата и правилно е отказано издаването на исканото удостоверение. По делото е приложено гр.д.№449/02г.по описа на РС-Добрич., на влязлото в сила решение по което жалбоподателя се  позовава. Доказателствата по това дело са неотносими към настоящия спор.Искането е за удостоверение за наследници на И.И.Е., а по гражданското дело наследодател е З.И.С..

           Предвид гореизложеното, оспорвания отказ е правилен и законосъобразен и като такъв следва да се потвърди,а жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение.

           В заключение следва да се отбележи,че правилно в отказа на Л.С. е дадено указание да установи правата си по съдебен ред,съгласно чл.38,ал.4 от Закона за гражданската регистрация съгласно който, при унищожени регистри на актове за гражданско състояние, липса на съставен акт за раждане или смърт и установяване на вписани неверни данни заинтересуваните лица установяват правата си по съдебен ред.Разпоредбата има предвид редът в гражданското съдебно производство, а не в административното съдебно производство.В настоящото производство съдът няма правомощие да се произнесе кои точно са наследниците на И.И.Е., поради липса на данни за това. Административният съд е компетентен единствено, да извърши съдебен контрол по обжалвания административен акт,който в случая е правилен и законосъобразен.           

          Така мотивиран и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.С. ***,срещу отказ на Кмета на община град Добрич за издаване на удостоверение за наследници на И.И.Е..

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: