Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

194

16. 05. 2017 г., гр.Добрич

 

 

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ, 1-ви състав, в публично заседание на девети май две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

 

           при участието на секретаря В.С. като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 601 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 176 от АПК.

С решение № 112/ 16. 03. 2017 год. по АД № 601/ 2016 год. Административен съд-Добрич е отхвърлил жалбата на Г.В.В., ЕГН **********, Ж.М.В., ЕГН **********, С.Т.В., ЕГН **********, Ж.В.Г., ЕГН ********** и Г.В.Г., ЕГН **********, всички със съдебен адрес за призоваване и съобщения гр. София, ул. “ххх № 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10 чрез адв. Е.Ф. срещу заповед № ДК-02-СИР-09/ 19. 10. 2016 год. на Началника на РДНСК-СИР, с която е поправена допусната очевидна грешка в заповед № ДК-02-СИР-141/ 12. 07. 2011 год. на Началника на РДНСК-СИР.

В мотивите на решението съдът е приел, изхождайки от петитума на жалбата-“моля съда да обяви нищожността на заповед № ДК-02-СИР-09/ 19. 10. 2016 год. на Началника на РДНСК-СИР”, независимо от изложените в жалбата съображения за неправилност на атакуваната заповед, че предмет на производството е искане за обявяване нищожността на заповедта. Приел е, че заповедта на Началника на РДНСК-СИР не страда от тежки пороци, които да водят до нейната нищожност и на това основание е отхвърлил жалбата.

 С молба вх. № 783/ 6. 04. 2017 год. жалбоподателите чрез процесуалния си представител са поискали допълване на решение № 112/ 16. 03. 2017 год. по АД № 601/ 2016 год. Административен съд-Добрич. В молбата се сочи, че съдът е разгледал подадената жалба и се е произнесъл по същество само по отношение искането за обявяване нищожносттта на обжалваната заповед № ДК-02-СИР-09/ 19. 10. 2016 год., като не се е произнесъл по искането за нейната отмяна като незаконосъобразна. Излагат се съображения, че жалбата по искането за отмяна на заповедта е подадена в законоустановения 14-дневен срок, като в тази насока се прилагат писмени доказателства. Претендира се присъждане на направените разноски по делото.

Ответната страна Началникът на РДНСК-СИР чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на молбата.

Административен съд-Добрич, за да се произнесе, съобрази следното:

Искането за допълване на решението е процесуално допустимо, като подадено в преклузивния едномесечен срок по чл. 176, ал. 1 от АПК от активно легитимирани лица-страни по делото, но разгледано по същество е неоснователно. Съгласно чл. 176, ал. 1 от АПК страната може да поиска да бъде допълнено решението, ако съдът не се е произнесъл по цялото й оспорване. С решението, на което се иска допълване с оглед заявеното искане за обявяване нищожността на заповед № ДК-02-СИР-09/ 19. 10. 2016 год. на Началника на РДНСК-СИР Административен съд-Добрич е извършил проверка на валидността на издадения административен акт и в диспозитива на решението се е произнесъл по целия заявен предмет на спора, поради което молбата за допълване на постановеното решение се явява неоснователна. Не е налице искане по жалбата срещу издадения административен акт, което да не е било обект на разглеждане от страна на съда и по което същият да не се е произнесъл. Една от предпоставките за постановяване на допълнително решение е именно това-да е налице искане, по което съдът да не се е произнесъл.

 По изложените съображения съдът счита молбата за допълване на решението за неоснователна.

Съдът счита за неоснователно и искането на жалбоподателите за присъждане на направените разноски по делото. Жалбата по основното производство е отхвърлена като неоснователна, поради което в полза на жалбоподателите не възниква право за присъждане на направените разноски по делото. Не възниква в тяхна полза право на разноски и по настоящото производство поради факта, че жалбата, негов предмет, е неоснователна и поради факта, че производството по чл. 176 от АПК има акцесорен характер, който се определя от решението по основното производство.

По изложените съображения и на основание чл. 176, ал. 2 от АПК съдът

 

                                   Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ молба вх. № 783/ 6. 04. 2017 год., подадена от Г.В.В., ЕГН **********, Ж.М.В., ЕГН **********, С.Т.В., ЕГН **********, Ж.В.Г., ЕГН ********** и Г.В.Г., ЕГН **********, всички със съдебен адрес за призоваване и съобщения гр. София, ул. “ххх № 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10 чрез адв. Е.Ф. за допълване на решение № 112/ 16. 03. 2017 год. по АД № 601/ 2016 год. Административен съд-Добрич.

Отхвърля искането за разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: