Р Е Ш Е Н И Е

 93

гр.Добрич, 28.02.2017 година.

В    И М Е ТО    Н А    Н А Р О Д А

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на тридесет и първи януари две хиляди и седемнадесета година І касационен  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:   МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА.

                   ТЕОДОРА  МИЛЕВА

 

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия М.Г. кас.адм.дело № 599/ 2016 г. по описа на АС- Добрич.

         Производството е по реда на глава ХІІ от АПК във вр. с чл.63 от ЗАНН.

          Образувано е по касационна жалба на Община град Добрич, срещу решение № 468/17.10.2016г., постановено по н.а.х.д. № 702/2016г. по описа на РС– Добрич, с което е отменено наказателно постановление № АПИОС 359 от 13.05.2016 г. на Кмета на Община град Добрич.С отмененото постановление, на  Бергон интернетЕООД-Добрич, Булстат ***, с управител Т.С.В., за нарушение на чл.46,ал.1 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на община град Добрич, на основание чл.246,ал.5 и чл.5, ал.1  от   същата наредба, е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева. Решението се оспорва като неправилно, постановено при неправилно приложение на материалния закон.Настоява се,че неправилно районният съд е приел,че е налице основание за прилагане на нормата на чл.3,ал.2 от ЗАНН.Иска се отмяна на решението.В съдебно заседание,редовно призован, касаторът не се представлява.

         Ответникът, редовно призован,не се представлява.Депозира писмен отговор, в който оспорва жалбата. 

          Представителят на ОП – Добрич дава заключение за основателност на жалбата.

          Касационната жалба е редовна и допустима,като подадена от страна, участвала в първоинстанционното съдебно производство, в срока по чл.211, ал.1 от АПК.

          Административният съд, като прецени сочените в жалбата касационни основания, изразените становища на страните, мотивите на съдебния акт и събраните по делото доказателства, установява следното от фактическа и правна страна:

          Производството пред първоинстанционния съд е образувано по жалба наБергон интернет“ ЕООД, Булстат ***-Добрич, с управител Т.С.В., срещу наказателно постановление № АПИОС 359 от 13.05. 2016 г. на Кмета на Община град Добрич.

          За да отмени наказателното постановление съдът е приел,че към момента на издаване на НП, разпоредбата на чл.46,ал.1 от Наредбата  е изменена с решение № 7-2 от 26.04.2016г. на ОбС-Добрич.С изменението в чл.46, ал.1 , отпада изискването изпълнението на строителни работи,свързани с разкопаването на терен общинска собственост-улична и тротоарна настилка за полагане на тръбна канална мрежа, да се извършва след писмено разрешение за прокопаване. Съобразно с новата разпоредба на чл.46, ал.1 от НООРПООСОС се изисква подаване на писмено уведомление-декларация до кмета на община Добрич. Съдът е преценил,че се касае за различни нарушения.Установил е,че в наредбата липсва аналогична разпоредба, по която да бъде подведена отговорността за извършеното нарушение и с оглед разпоредбата на чл.3,ал.2 от ЗАНН е отменил наказателното постановление

          Настоящият касационен състав напълно споделя изводите на съда и крайния резултат-отмяна на атакуваното наказателно постановление.

          Районният съд е събрал всички относими за спора доказателства и е изложил ясно и мотивирано своята преценка за тях. Ето защо,изложените в касационната жалба възражения са неоснователни.Решаващият съд е преценил внимателно всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност и е основал решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и върху закона.

          Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с предпоставките за възникване на административно наказателната отговорност на нарушителя.От обстоятелството,  че след преценка на доказателствата са направени едни, а не други изводи, без да са изопачени доказателствата и без да се е стигнало до логично противоречие в обосновкатае може да се направи извод, че решението е незаконосъобразно.

           Ответникът не оспорва,че разпоредбата на чл.46,ал.1 от приложимата наредба е изменена и е отпаднало изискването за писмено разрешение за прокопаване, но   към датата на извършване на  деянието, липсата на такова разрешение е представлявало нарушение, за което е предвидена и съответната санкция по чл.46,ал.5 от наредбата, която санкция е приложима и при неизпълнение на новото изискване за подаване на уведомление. Поради това счита,че неправилно съдът е приложил нормата на чл.3,ал.2 от ЗАНН. Това твърдение е неоснователно. Правилно решаващият съд е установил,че старата и новата редакция на нормата,визират за различни нарушения. За извършеното нарушение,след промяната на чл.46,ал.1 от наредбата, липсва аналогична забрана.Следователно, налице е условието за прилагане на чл.3,ал.2 от ЗАНН, съгласно който,ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя.Безспорно в случая е налице по-благоприятна норма и правилно решаващият съд я е приложил.Що се отнася до изложените в жалбата аргументи,че „Бергон интернет“ ЕООД,че деянието съставлява нарушение и на допълнителните условия,предвидени в издаденото Разрешение за строеж №1 от 04.01.2016г.,същото е неотносимо към спора,тъй като в НП е посочено друго деяние. 

          Така мотивиран, Добричкият административен съд, на основание чл. 221 ал. 2 пр. 1 АПК,

 

Р  Е  Ш  И:

 

           ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 468/ 17.10.2016год.,постановено по н.а.х.д. № 702 по описа на РС – Добрич за 2016 год.       

          

           Решението е окончателно. 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.                                                                                                         

 

 

   2.