Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ …………… /14.02.2017 год., град Добрич

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и четвърти януари през две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАРИНА ВИТАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

                   НЕЛИ КАМЕНСКА

 

при участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря И.Д. изслуша докладваното от съдия Сандева КАД № 598/2016год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

 Образувано е по касационна жалба на ИАРА – гр.Бургас срещу решение № 89/03.10.2016г. по нахд № 112/2016г. по описа на РС – гр.Каварна, с което е отменено наказателно постановление № 001/20.04.2016г. на началника на отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр.Бургас към ГД “Рибарство и контрол“ при ИАРА – гр.Бургас. В жалбата се излагат доводи за неправилност на решението поради допуснати съществени процесуални нарушения и нарушение на материалния закон. Твърди се, че по делото са налице безспорни и категорични доказателства за извършените от наказаното лице административни нарушения, поради което неправилно и незаконосъобразно районният съд е отменил обжалваното наказателно постановление. Не се споделят изводите на съда, че в АУАН и НП липсва пълно и точно описание на нарушенията и обстоятелствата, при които те са извършени. Иска се отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго по същество, с което да се потвърди наказателното постановление.              

 Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител, оспорва основателността й и иска решението на КРС да бъде оставено в сила.

          Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за основателност на касационната жалба. Счита, че изпълнителните деяния са достатъчно добре описани както в АУАН, така и в НП, поради което не са налице допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство, водещи до отмяна на атакуваното НП. Настоява за отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго по същество, с което да се потвърди НП. 

            За да се произнесе по съществото на жалбата с оглед на посочените касационни основания за отмяна и при извършената служебна проверка на основание чл.218, ал.2 АПК, съдът съобрази следното:

            Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима, а разгледана по същество е и основателна по следните съображения:

             Каварненският районен съд е бил сезиран с жалба от Й.Д.М. ***/20.04.2016г. на началника на отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр.Бургас към ГД “Рибарство и контрол“ при ИАРА – гр.Бургас, с което на жалбоподателя са наложени административни наказания, както следва :  глоба в размер на 1500 лева на основание чл.56, ал.1 от ЗРА за извършено нарушение на чл.17, ал.12, т.1 и т.2 от ЗРА и глоба в размер на 500 лева на основание чл.58а, ал.1 от ЗРА за извършено нарушение на чл.18г, ал.4 от ЗРА; отнети са в полза на държавата 9, 050 кг риба от вида „калкан“ и 8 бр. немаркирани хрилни мрежи (закотвени) с размер на окото 400 мм, като на основание чл.90, ал.2 от ЗРА е постановено жалбоподателят да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 271, 50 лева в полза на републиканския бюджет съгласно т.46 на Приложение към чл.1 във вр. чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси. В НП е посочено, че на 16.02.2016г. е констатирано извършването на стопански риболов на калкан без специално разрешително във водите на Черно море в близост до лодкостоянка Крапец в землището на с.Крапец от лицето Й.Д.М., капитан на р/к ШБ 5890, като при последващата проверка от страна на служител на ИАРА на борда на кораба е установено наличието на 8 бр. немаркирани съгласно ЗРА хрилни мрежи и 4 бр. калкан, подробно описани по размер и тегло.

За да отмени наказателното постановление в частта на наложеното с него наказание за извършено нарушение на чл. 17, ал.12, т.1 и т.2 от ЗРА, районният съд е приел, че описанието на деянието в АУАН и НП е непълно, неточно и неясно, тъй като не е посочено чрез какви конкретни действия е осъществен стопанският риболов, с което е нарушено правото на защита на наказаното лице. По отношение на наказателното постановление в частта на наложеното с него наказание за извършено нарушение на чл.18г, ал.4 от ЗРА е приел пък, че е налице несъответствие между посочената за нарушена материалноправна норма и санкционната норма, въз основа на която е наказан жалбоподателят, тъй като последната визира налагане на административно наказание по отношение на лице, което не представи документите по чл.49а от ЗРА, а не по отношение на лице, което извършва риболов в нарушение на разпоредбата на чл.18г, ал.4 от ЗРА, за което е приложима санкционната норма на чл.58а, ал.1 от ЗРА. Счел е, че констатираните нарушения са съществени и опорочават НП, което е основание за неговата цялостна отмяна.                                      

 Така постановеното решение е неправилно, постановено в нарушение на закона и данните по делото.  

По делото не е имало спор по фактите. На 16.02.2016г. в 19, 40 часа е подаден сигнал от М.Г.М., служител на РДГП – Бургас, за извършване на стопански риболов на калкан във водите на Черно море в близост до лодкостоянка Крапец от лицето Й.Д.М., капитан на р/к ШБ 5890. При извършената последваща проверка от служител на ИАРА на борда на кораба са намерени 8 бр. немаркирани хрилни мрежи (закотвени) с око 400 мм за улов на калкан и 4 бр. калкан с общо тегло 9, 050 кг, за които не е представено разрешително за улов на квотиран вид риба във водите на Черно море. За извършените проверки от органите на гранична полиция и ИАРА са съставени три броя констативни протокола от 16.02.2016г., въз основа на които са издадени процесните АУАН и НП. 

 

Съгласно легалното определение на понятието "стопански риболов", дадено в § 1, т. 28 от ДР на ЗРА, това е риболов по смисъла на т. 26 - дейност, при която се извършва улов на риба и други водни организми в определените за това обекти с разрешени уреди и средства с цел стопанска дейност и реализиране на доход, независимо от това, дали дейността се извършва постоянно, сезонно или временно. За стопански риболов по смисъла на този закон се смята и риболов, извършван с уреди, различни от тези по чл. 24, ал. 1, и/или при който уловената риба или други водни организми е в размер, надхвърлящ определените в чл. 24, ал. 3 количества.

Безспорно установено е по делото, че на риболовния кораб, чийто капитан е жалбоподателят Й.М., е открит улов на  9.050 кг калкан.

Съобразно разпоредбата на чл. 17, ал. 12 от ЗРА специално разрешително за улов на квотиран вид риба във водите на Черно море се издава за календарна година на кораб, който: 1. е включен в списък на одобрените риболовни кораби за улов на квотирани видове риба, одобрен със заповед на изпълнителния директор на ИАРА; и 2. има валидно разрешително за стопански риболов.

Безспорно установено е, че на управлявания от ответника по касация кораб не е издадено такова специално разрешително за улов на квотиран вид риба, какъвто безспорно е калканът. Представеното пред въззивната инстанция разрешително е такова за извършване на стопански риболов.

Съобразно разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ЗРА, който извършва стопански риболов без разрешително в нарушение на чл. 17 се наказва с глоба от 1500 до 3000 лева. Субект на нарушението по тази разпоредба е физическото лице, което е извършило риболова. При положение, че Й.М. е управлявал риболовния кораб, който при това е и негова собственост, то единственият възможен извод е, че именно той е извършвал стопанския риболов, още повече, че по делото липсват каквито и да е доказателства за присъствието на други лица на борда на кораба, които да са осъществявали дейност по стопански риболов. Действително в текста на АУАН и НП е посочено само, че М. извършва стопански риболов, без да са описани конкретните действия, в които се изразява този риболов, но самият факт, че на ръководения от него кораб са открити закотвени хрилни мрежи и улов на калкан е достатъчен, за да се приеме, че той е извършил всички онези действия, осъществяващи хипотезата на §1, т.28 вр. т.26 от ДР на ЗРА, а именно поставяне на уреди и средства във водата за улов на риба, изваждане на улова от водата, неговото пренасяне и превозване, без да е необходимо те да бъдат изрично изброявани в тяхната техническа последователност и взаимовръзка.     

Предвид на горното касационната инстанция намира, че в акта и НП са описани всички относими към съставомерността на деянието факти и обстоятелства, като административнонаказващият орган правилно е установил фактическата обстановка по спора и е ангажирал отговорността на физическото лице, извършващо риболова. Не са налице доказателства за квалифициране на нарушението като маловажно по смисъла на чл.28 от ЗАНН, както правилно е преценил и наказващият орган. Наложеното наказание е в рамките на законоустановения минимум, поради което е справедливо и не подлежи на преразглеждане от съда.

Затова, като е стигнал до обратните изводи, районният съд е постановил едно неправилно и незаконосъобразно решение, което следва да се отмени, а вместо него да се постанови друго, с което да се потвърди НП в тази му част. Като законна последица от това решението в частта, в която е отменено НП относно постановеното с него отнемане в полза на държавата на уловената риба и риболовните уреди по чл.90, ал.1 от ЗРА, както и заплащане на обезщетение за нанесените вреди върху рибните ресурси по чл.90, ал.2 от ЗРА, във вр. с наредбата по §4 от ПЗР на ЗРА, също следва да се отмени и вместо него да се постанови друго по същество, с което да се потвърди НП в тази му част.      

По отношение на НП в частта на наложеното с него наказание за нарушение на чл.18г, ал.4 от ЗРА правилно районният съд е приел, че посочената за нарушена материалноправна норма не отговаря на санкционната норма на чл. 85а, ал.1 от ЗРА, която е приложима за нарушения на чл.49а от ЗРА, а не на чл.18г, ал.4 от ЗРА. Съдът обаче е пропуснал да констатира, че в случая се касае за очевидна техническа грешка при изписването на цифровото обозначение на санкционната норма, тъй като малко по-нагоре в текста на НП е посочено два последователни пъти, че за нарушаването на чл.18г, ал.4 от ЗРА на нарушителя следва да се наложи административно наказание „глоба“ по чл.58а, ал.1 от ЗРА. Т.е. при последващото цитиране на санкционната норма е допуснато разместване на цифрите, като вместо верният чл. 58а е изписан чл. 85а, аргумент за което е и обстоятелството, че санкционната норма на чл.85а няма алинеи за разлика от правилната санкционна норма на чл.58а, която съдържа две алинеи. В този смисъл погрешното изписване на санкционната норма не е такъв съществен порок, който да води до неяснота на обвинението и ограничаване на правото на защита на нарушителя, поради което неправилно и незаконосъобразно районният съд е отменил НП в тази му част единствено и само на това основание. Последното налага отмяна на обжалваното решение в тази му част и тъй като делото е изяснено от фактическа и правна страна, касационната инстанция следва да го реши по същество.

Разпоредбата на чл.18г, ал.4 от ЗРА разпорежда, че стопански риболов се извършва само с маркирани и вписани в удостоверението риболовни уреди и средства, като разпоредбата на чл.58а, ал.1 от ЗРА предвижда наказание глоба в размер от 500 до 1000 лева за всеки,  който извършва риболов в нарушение на чл. 18г, ал. 1 или 4. От събраните по делото писмени и гласни доказателства, включително и от приложеното по делото удостоверение за право на извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав № 08108302-008/16.02.2016г., издадено от началник сектор РК Добрич (л.79-80 от въззивното дело), се установява по безспорен и категоричен начин, че уловът на калкан е извършен с немаркирани и невписани в удостоверението уреди, конкретно описани в АУАН и НП, поради което жалбоподателят е осъществил състава на административно нарушение по чл.18г, ал.4 от ЗРА, за което подлежи на санкциониране по реда на чл.58а, ал.1 от ЗРА. Липсват материалноправните предпоставки на чл.28 от ЗАНН за квалифициране на деянието като маловажен случай на административно нарушение, както правилно е преценил и наказващият орган. Наложеното с НП наказание е в размер на законоустановения минимум, поради което е справедливо и не подлежи на изменение от съда. 

Ето защо, настоящият състав на съда намира, че наказателното постановление в частта на наложеното с него наказание по чл.58а, ал.1 от ЗРА е издадено при липса на съществени нарушения на процесуалните правила и правилно приложение на материалния закон, поради което следва да бъде потвърдено и в тази му част.                         

            Воден от горното и на основание чл.222, ал.1, във вр. чл.221, ал.2 от АПК, Добричкият административен съд

 

                                                       Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 89/03.10.2016г. по нахд № 112/2016г. по описа на РС – граварна, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 001/20.04.2016г. на началника на отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас към ГД “Рибарство и контрол“ при ИАРА – гр. Бургас, с което на Й.Д.М. с ЕГН ********** *** са наложени административни наказания, както следва :  глоба в размер на 1500 лева на основание чл.56, ал.1 от ЗРА за извършено нарушение на чл.17, ал.12, т.1 и т.2 от ЗРА и глоба в размер на 500 лева на основание чл.58а, ал.1 от ЗРА за извършено нарушение на чл.18г, ал.4 от ЗРА; на основание чл.90, ал.1 от ЗРА са отнети в полза на държавата 9, 050 кг риба от вида „калкан“ и 8 бр. немаркирани хрилни мрежи (закотвени) с размер на окото 400 мм, като на основание чл.90, ал.2 от ЗРА е постановено жалбоподателят да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 271, 50 лева в полза на републиканския бюджет съгласно т.46 на Приложение към чл.1 във вр. чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси. В НП е посочено, че на 16.02.2016г. е констатирано извършването на

РЕШЕНИЕТО е окончателно.           

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ : 1………………….

 

 

 

 

                                                                                     2………………….