Р Е Ш Е Н И Е

 

160

 

гр. Добрич, 20.04.2017 год.

 

В    И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Добрички административен съд, в публично заседание на двадесет и осми март, две хиляди и седемнадесета година, ІV състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

при участието на секретаря Стойка Колева разгледа докладваното от председателя административно дело № 597 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл.54, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Образувано е по жалба на К.Х. *** срещу изричен отказ с изх. № 17-410/14.09.2016г. за изменение на КККР на гр.Добрич, състоящо се в промяна границите на поземлени имоти с идентификатори 72624.609.1260, 72624.609.20 (улица) и 72624.609.16 (улица) по КК (кадастралната карта) на гр.Добрич, съгласно приложен проект за изменение към заявление с вх. № 01-212902/14.07.2016г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) гр.Добрич, инж.В.А..

Жалбоподателят не е доволен от постановения отказ, понеже счита същия за неправилен. Твърди, че са налице предпоставките по чл.51, ал.1, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) да бъде извършено искането изменение. Счита, че административният орган не е извършил и проверката за наличието на предпоставките по чл.53, ал.2 от ЗКИР. Направено е оплакване, че административният орган е допуснал административното производство да започне въз основа на нередовно заявление. В обяснителната записка към заявлението било посочено наличие на данни за непълноти и грешки и при наличие на тази неяснота административният орган, на основание чл.30 от ЗКИР, е следвало да укаже на заявителя да уточни какво е неговото искане и да му даде надлежни указания за отстраняване на нередовностите. Направено е оплакване, че в постановения отказ липсват каквито и да е било мотиви относно наличието на предпоставките да се откаже извършването на поисканото изменение. Според жалбоподателя липсвали ясни и конкретни фактически основания за отказа на административния орган. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. О.Б.-*** и адв.Валентин Василев – АК–Варна, които заявяват, че поддържат жалбата на посочените в нея основания и молят отказът да бъде отменен. Претендират направените по делото разноски.

Ответникът, началникът на СГКК-Добрич редовно призован, не се явява и представлява, не изразява писмено становище.

Заинтересованата страна, И.М.Д., лично и с адв.М.Д., изразява становище за законосъобразност на постановения отказ и неоснователност на жалбата. Счита, че с исканото изменение на КК ще се засегнат нейните права.

Заинтересованите страни Е.Н.Х., З.Х.С.Т.Н.Х., М.Н.Х. и С.Н.Ш. също не са съгласни с исканото изменение на кадастралната карта, оспорват жалбата и молят да бъде отхвърлена.

Заинтересованите страни, Община град Добрич, З.Х.Д. и  Р.Х.Н., редовно призовани, не изразяват становище по жалбата.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Заинтересованите страни- физически лица и жалбоподателя са съсобственици на поземлен имот с кадастрален идентификатор № 72624.609.1260, който са придобили от общия си наследодател, Х.Н. Д. (Д.А.Д.), видно от представените в административната преписка нотариален акт № 102, том ІV, дело № 1383/1963г., нотариален акт  № 109, том ІІс, дело № 732/64г., л.76, удостоверение за идентичност на лице с различни имена и удостоверение за наследници. В кадастралният регистър наследодателят им Х.Н.Д. е вписан като собственик на процесния имот.

Производството пред административния орган е започнало по заявление с вх.№ 01-218592/20.07.2016г. (л.60) от единия от съсобствениците, жалбоподателя, К.Х.Н., с което е направено искане за „нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта“ за ПИ 72624.609.16, ПИ 72624.609.20 и ПИ 72624.609.1260. Върху заявлението с ръкописен текст М.Т. – главен експерт в СГКК-Добрич е вписала следния текст: “изменение на КККР съгл. чл.52, ал.1, т.3 от ЗКИР“. Към заявлението са приложени проект за промяна на КККР, обяснителна записка и скица-проект за промяна на КК, от които е видно, че исканото изменение на КККР засяга ПИ 72624.609.16 и ПИ 72624.609.20 представляващи улици, собственост на Община град Добрич. От проекта е видно, че площта на съсобствения на жалбоподателя и заинтересованите страни поземлен имот преди промяната е 222 кв.м., а след промяната – 212 кв.м.

  За процесния ПИ 72624.609.16 е отреден УПИІ-1260, кв.1105 по действащия ПУП на жк“Север 1“, гр.Добрич ( удостоверение на Община град Добрич, л.73).

  По повод искането за изменение на КК на 28.07.2016г. началникът на СГКК-Добрич е изпратил писмено уведомление с изх. № 24-13279 (л.49) до всички заинтересовани от исканото изменение лица, вкл. и до Община град Добрич. На 05.08.2016г. заинтересованите лица З.С., И.Д., С.Ш., М.Х., Е.Х. и Т.Х. са депозирали писмени изявления, наречени становища, с които са изразили изричното си несъгласие с исканото изменение.

Оспореният отказ е издаден на 14.09.2016г. и е мотивиран с обстоятелството, че част от останалите съсобственици на ПИ 72624.609.1260, посочени поименно, не са съгласни да се променят границите на имота.

Отказът е съобщен с обратни разписки на всички заинтересовани лица. Жалбоподателят е получил административния акт на 16.09.2016г., известие за доставяне л.33, а жалбата му е постъпила в СГКК на 30.09.2016г., т.е. в законоустановения 14-дневен срок за оспорване по чл.149, ал.1 от АПК. За подадената жалба ответникът отново е изпратил писмени уведомления до всички заинтересовани лица, а тези от тях, които не са били съгласни с исканото изменение на КК на 14.10.2016г. са депозирали в СГКК-Добрич своите писмени възражение срещу подадената жалба. На 23.11.2016г. административната преписка и жалбата са изпратени на Административен съд гр.Добрич.

От възложената по делото съдебно-техническа експертиза, вещото лице-геодезист дава заключение, че контурите на процесния имот с идентификатор 72624.609.1260 по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-15 от 12.05.2005г. на ИД на АГКК гр.София, не съответстват на тези, получени при извършените от него преки геодезически измервания, нанесени в Приложение № 1 към заключението. Според вещото лице максималната разлика е 68 см. при допустима разлика от 20 см., а в североизточния ъгъл на сградата с идентификатор № 72624.609.1260.1, където е установено най-голямото несъвпадение на КК и измерванията, била изградена постройка, която не била нанесена в КК. Във втората част от заключението си вещото лице посочва, че площта на ПИ 72624.609.1260 по КК е 222 кв.м., по измервания възлиза на 227 кв.м., а площта на УПИ І -1260, кв.1105 по ПУП-ПР на жк „Север-1“ гр.Добрич, отреден за процесния ПИ с кад. идентификатор 72624.609.1260  е 212 кв.м.

В съдебно заседание вещото лице заявява, че неговите замервания не съвпадат с проекта, но проектът третирал една част от тях, в която съвпадали. Целта на проекта за изменение на КК, според вещото лице, е да се приложи регулацията на УПИ І-1260 и затова в самия проект за изменение са ползвани координатите, представени от общината, които обозначават границите на УПИ І-1260 (нагледно обозначени в Приложение 2). Вещото лице е категорично, че при извършване на измерванията на място установява разминавания (зелената линия по Приложение 1 ), които са съществени. Вещото лице уточнява, че самият проект за изменение, макар и да не съвпада с действителните граници, измерени при изготвяне на експертизата по Приложение 1, се вмества и попада в тях.

Съдът кредитира заключението на вещото лице по назначената СТЕ като обективно и компетентно изготвено и отговарящо на събраните по делото доказателства. Същото не е оспорено и е прието от страните без възражения.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е подадена в законоустановения 14-дневен срок. Оспореният акт съдържа волеизявление на издателя му, с което се засягат права и законни интереси на жалбоподателя като адресат на този акт. Следователно жалбата е подадена от лице, притежаващо активна процесуална легитимация и интерес от оспорване, и пред административния съд по местонахождение на имота, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Отказът за изменение на КККР е постановен от компетентен орган по арг. от чл.54, ал.4 от ЗКИР – началникът на СГКК-Добрич.

Оспореният акт е издаден в предвидената от закона писмена форма,  подписан е. Спазени са административнопроизводствените правила. След подаване на заявлението за изменение, същото е било съобщено на заинтересованите страни.

Отказът е съобразен и с материалния закон.

Съгласно чл. 142, ал. 1 от АПК, съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му. В Държавен вестник бр. 57/22.07.2016г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на ЗКИР, с който са направени изменения в Глава шеста "Поддържане в актуално състояние на кадастралната карта и кадастралните регистри" на ЗКИР. Оспореният акт е издаден на 14.09.2016г. ., следователно за преценката му за законосъобразност са приложими разпоредбите на ЗКИР, действащи след изменението с ДВ, бр. 57/22.07.2016г.г.

Оспореният отказ е мотивиран с обстоятелството, че част от останалите съсобственици на ПИ 72624.609.1260, посочени поименно, не са съгласни с исканото изменение на КК, състоящо се в промяна на границите на имота.

Обхватът и естеството на измененията на КККР се очертават от заявените от иницииралото производството лице обстоятелства и представения от него проект за изменение. Заявлението за изменение на КК е подадено от жалбоподателя на 20.07.2016г., на основание чл.52, ал.1, т.3 от ЗКИР, в действащата му редакция преди изменението с ДВ бр.57/22.07.2016г., съгласно който в действащата му редакция, публ в ДВ, бр. 49 от 2014 г., гласи следното: „ Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект въз основа на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в случаите на:3. промяна на граница по взаимно съгласие на собствениците или съединяване на поземлени имоти на различни собственици;“

Административният орган е приел, видно от оспорения отказ и съобразно изложеното в проекта за изменение, представен със заявлението, че поисканото изменение е на основание чл.51, ал.1 т.1 от ЗКИР- установяване на изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила на КК и КР.

В случая е налице хипотезата на чл.51, ал.1, т.1 от ЗКИР за изменения, настъпили след влизането в сила на КККР, тъй като първоначалната КККР на гр. Добрич е одобрена със Заповед № РД-18-15/12.05.2005г., а последният ПУП -ПРЗ между процесните имоти е одобрен със Заповед № 24-9/28.07.2009г., видно от Обяснителна записка към проекта за изменение на КККР. Затова са неоснователни възраженията в жалбата, че административният орган е следвало да укаже на какво основание се иска изменението на КК.

По делото се установи, че едновременно с горното основание е налице и хипотезата на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР –непълноти или грешки в КК. Съгласно легалната дефиниция по § 1, т. 16 от ДР на ЗКИР, "непълноти или грешки" са несъответствия в данните за недвижимите имоти в КККР спрямо действителното им състояние към момента на одобряване на КККР. От допуснатата съдебно-техническа експертиза се установяват съществуващи разминавания при измерванията на границите на процесния имот, които се смятат за непълнота или грешка по арг. от чл.54, ал.3 от ЗКИР, понеже разликата е повече от допустимата от 20 см. Но не това е причината за постановяване на оспорения отказ.

Жалбоподателят е представил документ за собственост, съгласно чл. 51, ал. 3 от ЗКИР. Той обаче не е единственият носител на правото на собственост върху процесния имот, който е придобил по наследство от Х.Н.Д.. В заявлението е посочено, че промяната на границите на ПИ 72624.609.1260, съсобствен на жалбоподателя и заинтересованите лица, е по взаимно съгласие на собствениците – чл.52, ал.1, т.3 от ЗКИР, но всъщност съгласие за изменението липсва.

Под съгласие на собствениците на имота по см. на чл.52, ал.1, т.3 от ЗКИР следва да се разбира съгласие на всички собственици, когато правото на собственост върху имота, засегнат от промяната, принадлежи на няколко лица. В случая категорично изразеното от останалите съсобственици на ПИ 72624.609.1260 несъгласие да се изменят неговите граници е пречка за извършване на исканото изменение, поради липса на основанието по чл.52, ал.1, т.3 от закона, въз основа на което е било образувано административното производство. От представените Проект за промяна на КК и Скица-проект е видно, че след изменението площта на съсобствения ПИ 72624.6091260 от 222 кв.м. ще стане 212 кв.м., което безспорно засяга интересите на останалите съсобственици.

Административното производство по изменение на кадастралните карта и регистри е уредено като особено и безспорно, то се подчинява на специална процедура, гарантираща съгласието на участниците в него за допускане на изменението. Задължително е участието в производството на не само на заинтересованите лица, посочени в т. 13 на § 1 от ДР на ЗКИР - собствениците и носителите на други вещни права на недвижими имоти, чиито права се засягат от изменението, но е задължително и съгласието на съсобствениците на един имот, когато се предлага изменение на неговите кадастрални граници. В случая заинтересовани страни, съсобственици на  имота, засегнат от исканото изменение, т.е. по-голямата част от наследниците на Х.Н. Д. категорично се противопоставят на поисканото изменение на границите на съсобствения им имот. Това е достатъчно основание за постановяване на отказ за изменението, тъй като  липсва валидно заявено искане за изменение от всички носители на правото на собственост.

Фактът, че по-голямата част от заинтересованите лица, съсобственици на ПИ 72624.609.1260 по КК на гр.Добрич са подали възражения против исканото изменение, които поддържат и в съдебно заседание, са основание да се направи решаващ извод за материална законосъобразност на постановения от началника на СГКК-Добрич отказ. Същият не е пречка след постигане на съгласие между всички съсобственици отново да бъде подадено заявление за извършване на исканата промяна.

Поради изложеното жалбата на К.Х.Н. следва да се отхвърли като неоснователна.

При този изход на спора съдът намира за неоснователно искането на жалбоподателя да му се присъдят сторените по делото разноски.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Добрич

 

                                               Р   Е   Ш   И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Х.Н. *** срещу отказ на началника на СГКК-Добрич за изменение на КККР с изх. № 17-410/14.09.2016г., състоящо се в промяна границите на поземлени имоти с идентификатори 72624.609.1260, 72624.609.20 (улица) и 72624.609.16 (улица) по КК (кадастралната карта) на гр.Добрич.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                                        Н.Каменска