Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ …………./03.04.2017г., гр.Добрич

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

       ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на тринадесети март през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                  

       При участието на секретаря И.Д. разгледа докладваното от председателя адм.д. № 596/2016г. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по чл.145 и сл. от АПК и е образувано по жалба на “Диагностично – консултативен център – ІІ Добрич” ЕООД, със седалище и адрес на управление град Добрич, ул. “25-ти септември” № 68, с БУЛСТАТ 124140780, представлявано от управителя д-р В.В.Т. с ЕГН **********, срещу писмена покана с рег. № 2904-09-66/08.11.2016г. на Директора на РЗОК – Добрич, с която на основание чл.76а от ЗЗО и чл.46, ал.1 от индивидуалния договор за оказване на СИМП от ДКЦ жалбоподателят е поканен да възстанови доброволно сумата от 9 226, 79 лв., съставляваща превишение на определените от РЗОК – Добрич за ІV – то тримесечие на 2014 г. брой/стойност на назначаваните СМД/МДД, в частта “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ – НЗОК № 3) и “Направление за медико – диагностична дейност” (бл. МЗ – НЗОК № 4). Жалбоподателят счита, че са налице допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на поканата, тъй като не е спазена процедурата по чл.76а от ЗЗЗ – не е издадена заповед за назначаване на проверка, не е съставен протокол за неоснователно получени суми и не е даден срок за писмени възражения на проверяваното лице. В поканата липсват ясни и точни мотиви как са изчислени претендираните суми, като вместо това е направен подробен разбор на адм. дело № 746/2015г. по описа на ДАС, с решението по което е отменена предходната писмена покана на директора на РЗОК – Добрич за възстановяване на надвишените регулативни стандарти за ІV-то тримесечие на 2014г. Сочи се, че съгласно методиката на НЗОК не се възстановяват от лечебните заведения надвишените регулативни стандарти, ако не е изчерпан лимитът на съответната РЗОК и НЗОК за дадения период. Това обстоятелство не е съобразено въобще от РЗОК – Добрич и по никакъв начин лечебното заведение не може да разбере дали реално е налице неусвоен лимит в НЗОК за четвъртото тримесечие на 2014г. Изтъкват се доводи, че със заявление от 30.10.2014г. управителят на лечебното заведение е заявил необходимост да бъдат определени допълнителни регулативни стандарти за дейности за четвъртото тримесечие и ако те са били отпуснати, не би се стигнало до твърдяното превишение. Сочи се, че по този начин с действията си РЗОК – Добрич е препятствала изпълнението на правилата за добра медицинска практика, като е поставила лечебното заведение в невъзможност да работи нормално и да оказва адекватна медицинска помощ на нуждаещите си. На последно място се излага, че лимитирането на медицинската помощ води до ограничаване достъпа на здравноосигурените лица до основния пакет здравни дейности, както и до нарушаване на основните принципи на здравното осигуряване, уредени в ЗЗО и Закона за здравето. По тези съображения се иска отмяна на оспорената покана, както и присъждане на сторените съдебни  разноски, в т.ч. и адвокатско възнаграждение.        

       Ответникът по жалбата – директорът на РЗОК - Добрич, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата по съображения, че писмената покана е законосъобразна, издадена в законоустановената форма и мотивирана с посочване на фактическите и правните основания за издаването й. Счита, че не са налице допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на поканата, тъй като административният орган се е съобразил с указанията, дадени в отменителното решение на ДАС по адм. дело № 746/2015г. Сочи, че с отмяната на предходната покана за ІV – то тримесечие на 2014г. и връщане на преписката на административния орган за ново произнасяне е възобновена висящността на производството, поради което не е било необходимо издаването на нова заповед за извършване на проверка. Твърди, че при издаването на поканата са проследени превишенията през предходните три тримесечия на 2014г. и компенсирането им съгласно схемата по индивидуалния договор, като преценката за нанесена щета на бюджета на НЗОК е направена на база годишен размер на предоставените на лечебното заведение брой/стойност СМД/МДД за съответната бюджетна година. Изтъква доводи, че няма писано правило да не се възстановяват надвишените регулативни стандарти, ако не е изчерпан лимитът на РЗОК и НЗОК за даден период, а и заделеният резерв по чл.9 от Правилата по чл.3, ал.2 от ЗБНЗОК за 2014г. е разпределен на всички изпълнители на медицинска помощ, подали искане за допълнителни регулативни параметри. Излага становище, че лимитирането на медицинската помощ не означава ограничаване на правата на гражданите, защото съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ здравноосигурените лица имат право да получават медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Твърди, че с въвеждането на регулативни параметри не се регулира обемът на оказаната медицинска помощ, а се определят единствено финансовите рамки чрез определяне на броя дейности, които НЗОК ще заплати. По изложените съображения иска отхвърляне на жалбата, както и присъждане на сторените разноски по делото включително и юрисконсултско възнаграждение.   

        Добричкият административен съд, като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа  и правна страна :                   

        Жалбата, като подадена в срок, от надлежна страна и срещу акт, годен за оспорване, е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.  

        От доказателствата по административната преписка се установява, че жалбоподателят “Диагностично консултативен център-ІІ Добрич” ЕООД гр.Добрич е изпълнител по договор № 084009/10.02.2014г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ, сключен с НЗОК. Съгласно чл.43, ал.1 от договора, изпълнителят може да назначава извършване на специализирани медицински дейности (СМД) и медико-диагностични дейности (МДД) по брой или стойност на отделните видове. Според ал.2 и ал.3 на същия текст за всяко тримесечие възложителят определя на изпълнителя брой на назначаваните СМД и стойност на назначаваните МДД съобразно Правилата по чл.3, ал.2 от ЗБНЗОК за 2014г., утвърдени от НС на НЗОК, за което се подписва протокол, съставляващ неразделна част от договора, съгласно чл.24, ал.4, т.1 от НРД за медицинските дейности за 2014г. В изпълнение на тази клауза е подписан двустранен протокол между страните за определяне на РС за четвъртото тримесечие на 2014г. с рег.№ 2904-09-68/30.09.2014г. (л.42 от делото), съгласно който СМД бл. МЗ-НЗОК №3 възлиза на 617, 71 бр., а МДД бл.МЗ-НЗОК № 4 – на стойност 12 065, 18  лева. В чл.44, ал.4 и ал.5 от същия договор се предвижда възможност за надхвърляне на РС с до 10 на сто за текущото тримесечие без право на прехвърляне в следващите тримесечия, както и възможност за превишение на определените РС с допълнителни 15%, които изпълнителят е длъжен да компенсира през следващото тримесечие, като тази възможност се отнася само за І-то, ІІ-то и ІІІ-то тримесечие на годината. Съгласно чл.45 от договора пък възложителят може да отпусне допълнителен брой на СМД и стойност на МДД на изпълнителя, при заявена необходимост с мотивирано искане преди изтичането на съответното тримесечие, като коригирането на определените брой на СМД и стойност на МДД се извършва в рамките на заделения резерв по чл.9, ал.1 от Правилата по чл.3, ал.2 от ЗБНЗОК за 2014г. На това основание управителят на “ДКЦ-ІІ-Добрич” ЕООД е подал заявление с вх.№ 2904-09-78/30.10.2014г. до Директора на РЗОК – Добрич, с което е поискал да бъдат определени допълнителни регулативни стандарти на дружеството за следните дейности – допълнителен брой за бл.МЗ-НЗОК № 3 за всички типове – 400 бр., допълнителен брой за бл.МЗ-НЗОК № 3А за всички типове – 150 бр. и допълнителна стойност за медико-диагностична дейност за всички типове – 15 000 лв. Въз основа на това заявление Директорът на РЗОК – Добрич е разпределил допълнително на “ДКЦ-ІІ-Добрич” ЕООД 250 лева за бл.МЗ-НЗОК № 4 (тип 1,2 и 6); 18 бр. за бл.МЗ-НЗОК № 3 (тип 1 и 2) и 10 бр. за бл.МЗ-НЗОК № 3А (за типовете извън 4) за четвъртото тримесечие на 2014г. съгласно протокол с рег. индекс № 2904-09-78/1/ 01.12.2014г. на л. 46 от делото.           

       Със заповед № РД-09-120/27.02.2015г. на директора на РЗОК – Добрич и заповед № РД-09-297/08.06.2015г. на директора на РЗОК - Добрич, поправена с решение № РД-15-5/11.08.2015г. на директора на РЗОК – Добрич, е наредено извършването на финансови проверки на лечебното заведение относно изпълнението на индивидуалния договор в частта на брой/стойности на назначените СМД и МДД за третото и четвъртото тримесечие на 2014г., в резултат на които е издадена една обща покана с рег. индекс № 2904-09-69/16.12.2015г. на директора на РЗОК – Добрич, с която жалбоподателят е задължен да възстанови сумата от 12 337, 90 лева, представляваща общата стойност на надвишените и заплатени от бюджета на НЗОК регулативни стандарти за ІІІ-то тримесечие на 2014г. в частта „Направление за медико – диагностична дейност“ (бл.МЗ-НЗОК № 4), както и за ІV-то тримесечие на 2014г. в частта “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл.МЗ-НЗОК №3) и “Направление за медико – диагностична дейност” (бл.МЗ-НЗОК №4).

       Тази покана е обжалвана пред Административен съд – Добрич, който с решение № 90/07.04.2016г. по адм. дело № 746/2015г. я е отменил в частта на претендираната сума за превишение за ІІІ-то тримесечие на 2014г. поради липса на задължение, а в частта на ІV-то тримесечие на 2014г. я е отменил и е върнал преписката на административния орган за ново произнасяне съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите към решението. При произнасянето си съдът е констатирал, че е налице неяснота и противоречие в мотивите към поканата, които пречат да се разбере волята на административния орган. Позовавайки се на заключението на вещото лице, съдът е направил извод, че при определяне на превишенията на възложените регулативни стандарти за ІV-то тримесечие на 2014г., от една страна, са допуснати чисто технически грешки при пренасяне на сумите, а от друга страна, не е взет предвид съществуващият заделен резерв по чл.9, ал.1 от Правилата за СМД и МДД, което е довело до неправилно изчисление при прилагане на схемата по индивидуалния договор в частта относно компенсирането на допустимите превишения по чл.44, ал.5 от ИД, както и на сумата, подлежаща на възстановяване по чл.46 от ИД. Отчитайки неправилното изчисление в нарушение на клаузите на договора, както и на Правилата, съдът е приел, че превишението, което следва да възстанови лечебното заведение за четвъртото тримесечие на 2014г., е в общ размер на 9 226, 77 лева, но противоречията в поканата относно фактическите основания за претендираните суми, както и несъответствието между поканата и ПНПС налагат връщане на преписката на административния орган, който след като се съобрази с направения от вещото лице анализ на цялата 2014г., следва да издаде нов административен акт в съответствие с Правилата и ИД, в който надлежно да бъдат отразени по видове дейности задълженията на лечебното заведение към РЗОК – Добрич за ІV-то тримесечие на 2014г. с мотиви за всяка една посочена сума.      

       Именно в изпълнение на това решение е издадена и оспорената покана с рег. индекс № 2904-09-66/08.11.2016г. на директора на РЗОК – Добрич, с която  жалбоподателят е поканен да възстанови доброволно сумата от 9 226, 79 лв., съставляваща превишение на определените от РЗОК – Добрич за ІV – то тримесечие на 2014г. брой/стойност на назначаваните СМД/МДД, в частта “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ – НЗОК № 3) и “Направление за медико – диагностична дейност” (бл. МЗ – НЗОК № 4), от които 892, 62 лева, съставляващи превишение на регулативните параметри за СМД (бл. МЗ-НЗОК № 3) и 8334, 17 лева, съставляващи превишение на регулативните параметри за МДД (бл.МЗ-НЗОК № 4), включващи от своя страна стойността на превишението за ІV-то тримесечие на 2014г. в размер на 3 766, 76 лева и остатъкът за компенсиране от І-во, ІІ-ро и ІІІ-то тримесечие на 2014г. в общ размер на 4567, 41 лева.            

        В мотивите към поканата е направено подробно изложение на извършените превишения на РС за четвъртото тримесечие на 2014г. при зачитане на влезлите в сила съдебни решения на АС – Добрич по адм. д. №№ 95, 97 и 746 по описа на съда за 2015г., касаещи І-то, ІІ-то и ІV-то тримесечие на 2014г. Изложени са аргументи, че при издаване на поканата е съобразена цялата бюджетна 2014г., а не само плащанията и превишението на регулативните параметри за ІV-то тримесечие на 2014г., като са проследени превишенията през предходните три тримесечия на 2014г. и компенсирането им съгласно схемата по индивидуалния договор или чрез компенсиране с неизползване на предвидените суми за специализирани медицински дейности (СМД) и медико-диагностични дейности (МДД). Изтъкнати са доводи, че преценката за нанесена щета на бюджета на НЗОК е направена на база годишен размер на предоставените на изпълнителя средства за брой/стойност СМД/МДД, тъй като разпределението на средствата се прави за съответната бюджетна година, след което РЗОК извършва разпределението по тримесечия за съответните ИМП. Посочено е, че при изчисляване на превишението на брой/стойност на назначаваните СМД/МДД от лечебното заведение са взети предвид разпоредбите на чл.43, ал.3 и ал.4 от ИД, респективно чл.8, ал.4 и ал.5 от Правилата по чл.3, ал.2 от ЗБНЗОК за 2014г., съответно правото на превишение с до 10 на сто, както и превишението с 15 % - остатък за компенсиране от предходното ІІІ-то тримесечие. В мотивите към поканата е изразено становище, че регулацията на дейностите за броя на назначаваните СМД и стойността на МДД се подчинява на строги финансови правила, неспазването на които е за сметка на лечебното заведение, което е длъжно да възстанови надвишените РС, заплатени от бюджета на НЗОК. Към поканата са приложени две справки (приложение № 1 и приложение № 2), в които в табличен вид са описани съответните брой/стойност на възложените и отчетените от ЛЗ СМД/МДД за ІV-то тримесечие, превишения на допустимите 10% и 15% и остатъци за компенсиране от предходните тримесечия. Съгласно приложеното по делото известие за доставяне (л.15) поканата е връчена на 10.11.2016г. на дружеството, което на 21.11.2016г. е подало жалба срещу нея.               

        Видно от изслушаната по делото съдебноикономическа експертиза, неоспорена от страните и кредитирана от съда като обективно и компетентно изготвена, определените за лечебното заведение РС за четвъртото тримесечие на 2014г. с протокол от 30.09.2014г., в т.ч. и допълнително разпределените такива с протокол от 01.12.2014г., в частта “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл.МЗ-НЗОК № 3) са 635, 71 броя, а в частта “Направление за медико - диагностична дейност” (бл.МЗ-НЗОК №4) са на стойност 12 315 лева, които с издаването на оспорената покана са коригирани в съответствие с Правилата за определяне на брой на СМД и стойност на МДД за назначаване от ИПМП и съвпадат по брой/стойност с изчислените от вещото лице по таблица 8 и 9 от заключението, както следва: за „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл.МЗ-НЗОК № 3) – 644, 01 броя, и за „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) – на стойност 12 426, 91 лева. След извършена проверка в НЗОК и РЗОК е установено, че не е налице неусвоен лимит на регионално и национално ниво на регулативните параметри на СМД/МДД в частта „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл.МЗ-НЗОК № 3) и „Направление за медико-диагностични дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) за ІV-то тримесечие на 2014г. При изслушването му в съдебно заседание вещото лице е пояснило, че изразходените средства за СМД и МДД за цялата страна надхвърлят заложените в бюджета на НЗОК за 2014г., поради което в края на ІV-то тримесечие на 2014г. лимитът на НЗОК, съответно РЗОК – Добрич е изчерпан. След извършване на съответните справки и изчисления и след проследяване на формираните остатъци и прихващия за цялата бюджетна година вещото лице е дало заключение, че съгласно схемата по ИД за 2014г. и Правилата чл.3, ал.2 от ЗБНЗОК за 2014г. за „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), след компенсиране с икономии от ІІ-то и ІІІ-то тримесечие на 2014г. на допустими превишения от 15 % за І-то и ІІ-то тримесечие на 2014г., превишението, което следва да възстанови ЛЗ на РЗОК – Добрич по отношение на РС за ІV-то тримесечие на 2014г. е 49, 59 броя или 892, 60 лева, а за „Направление за медико – диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) след компенсиране с икономии от ІІ-то и ІІІ-то тримесечие на 2014г. на частично допустими превишения от 15 % за І-то тримесечие на 2014г., превишението, което следва да възстанови ЛЗ на РЗОК – Добрич по отношение на РС за ІV-то тримесечие на 2014г., възлиза на 8334, 17 лева, 4567, 41 лева от които съставляват остатък от некомпенсирани части от допустими превишения от 15 % от І-то, ІІ-то и ІІІ-то тримесечие на 2014г. (54, 47 лева – остатък за компенсиране от І-во тримесечие на 2014г.; 2536, 53 лева – некомпенсирано превишение от ІІ-ро тримесечие на 2014г. и 1976, 42 лева – некомпенсирано превишение от ІІІ-то тримесечие на 2014г.), като общият сбор на изразходените средства, подлежащи на възстановяване, се равнява на 9226, 77 лева или с 0,02 лева по-малко от посочените в оспорената покана (9226, 79 лева), което представлява минимална разлика в резултат на математическа грешка при изчислението на превишението на РС за СМД от страна на вещото лице  (49, 59 бр. х 18, 00 лева се равнява на 892, 62 лева, а не както е посочено в заключението – 892, 60 лева), която съдът счита, че не следва да взема предвид при преценката на спора по същество.                                           

       В подкрепа на констатациите на вещото лице е и представеното от ответника писмо с изх.№ 20-08-38/16.02.2017г. на управителя на НЗОК, ведно с приложените към него копия на утвърдените брой СМД и стойност на МДД на НЗОК през ІV-то тримесечие на 2014г. по РЗОК, от които е видно, че изпълнението на разходите по бюджета на НЗОК към 31.12.2014г. е над предвидените средства за здравноосигурителни плащания за СИМП, като недостигът на тези средства е компенсиран от други параграфи по бюджета на НЗОК, поради което не е налице неусвоен лимит за СМД / МДД за ІV – то тримесечие на 2014г., в т.ч. и за РЗОК – Добрич.    

        Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното :

        Обжалваната покана е издадена от компетентния за това административен орган, в изискуемата писмена форма и при липса на допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила след извършена проверка и съставен констативен протокол за неоснователно получени суми въз основа на заповед № РД-09-297 от 08.06.2015г. на директора на РЗОК – Добрич.

        Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че след отмяната на предходната покана от съда административният орган е бил длъжен да повтори цялата процедура по назначаване на проверка, определяне на длъжностни лица за извършване на проверката, съставяне на протокол за неоснователно получени суми и даване на срок за писмени възражения на проверяваното лице, едва след изчерпването на която (процедурата) е могъл да издаде нова писмена покана по чл.76а, ал.3 от ЗЗО. С решението на съда по чл.173, ал.2, във вр. чл.172, ал.2 от АПК, с което се отменя първоначално издадената покана по чл.76а, ал.3 от ЗЗО и се връща преписката на административния орган за ново произнасяне по същество, не се поставя началото на ново административно производство, а се възстановява висящността на производството по издаване на индивидуален административен акт. Производството по издаване на новия акт започва от това процесуално действие, което е било опорочено и което е дало основание за отмяната на първоначалната покана. Ето защо, по своя обем новото разглеждане е твърде различно от първоначалното произнасяне по същество, като то може да обхване цялото административно производство, а може да се ограничи само с повтаряне на решаващата дейност на административния орган, свързана с преценката на фактите и приложимия закон, и постановяване на нов административен акт при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. В мотивите към отменителното решение на Административен съд – Добрич, с което е отменена първоначалната покана за ІV-то тримесечие на 2014г., изрично е посочено, че допуснатите математически грешки при пресмятане на сумите, противоречията в поканата относно фактическите основания за претендираните суми, както и несъответствието между поканата и ПНПС за ІV-то тримесечие на 2014г. налагат отмяната на акта и връщане на преписката на административния орган, който след като се съобрази с подробно направения от вещото лице анализ на цялата 2014г., следва да издаде нов административен акт, който да съответства на Правилата и индивидуалния договор и да отразява по видове дейности задълженията на лечебното заведение към РЗК – Добрич с мотиви за всяка една посочена сума. Следователно съдът е върнал административната преписка на онзи етап от производството, в който административният орган следва да извърши само онези процесуални действия, които законът свързва с решаващата му дейност по смисъла на чл.59 от АПК, във вр. чл.76а, ал.3 от ЗЗО, поради което процедурата по чл.76а от ЗЗО не е трябвало да започва отначало, а да продължи чрез издаване на нов административен акт след обсъждане на доказателствата по случая, писмените възражения на ИПМП и излагане на мотиви за взетото от административния орган решение по същество. Именно това е сторил и директорът на РЗОК – Добрич, който след като е направил обстоен анализ на възложените регулативни параметри за брой/стойност на назначените СМД/МДД и извършените здравноосигурителни плащания за СИМП за цялата 2014г., проследявайки в хронологичен ред превишенията през предходните три тримесечия на годината и компенсирането им съгласно схемата по индивидуалния договор и отчитайки реално дължимите брой/стойности на СМД и МДД за ЛЗ от заделения резерв по чл.9, ал.1 от Правилата за ІV-то тримесечие на 2014г., е изчислил точно общия размер на превишенията на регулативните параметри за СМД/МДД за ІV-то тримесечие на 2014г., които следва да бъдат възстановени от дружеството, като е обосновавал формирането на всяка една сума поотделно, съобразявайки се изцяло със задължителните указания, дадени в отменителното решение на съда, видно и от заключението на вещото лице. Действително фактическото описание и съжденията на директора са малко разпокъсани, непоследователни и непрецизни и преповтарят част от мотивите на съда, но от цялостното съдържание на поканата може да се изведе извод каква е действителната воля на административния орган и кои са фактическите и правните основания за издаването на акта.                        

          Оспорената покана е издадена и в съответствие с материалния закон и неговата цел. Правното основание за издаване на оспорената покана се съдържа в чл.76а, ал.1 от ЗЗО, във вр. чл.46, ал.1 от индивидуалния договор, сключен между страните, съгласно който жалбоподателят, в качеството си на изпълнител по договора, се е задължил да възстанови на РЗОК, като възложител, заплатените средства за СМД и ММД, назначени извън разрешените надвишения и задължението за компенсиране. За да задължи "ДКЦ-ІІ-Добрич" ЕООД, гр. Добрич да възстанови заплатените от НЗОК/РЗОК средства за СМД и МДД, директорът на РЗОК - гр. Добрич е приел, че назначените, реално изпълнени и отчетени от изпълнителя СМД и МДД за проверявания период са надвишили по брой/стойност възложените му за същия период регулативни стандарти, извън разрешените надвишения и задължението за компенсиране. С оглед на това административният орган е преценил, че е налице хипотезата на чл.76а, ал.1 от ЗЗО и изпълнителят на медицинска помощ е задължен да възстанови неоснователно получените суми в размер на 9 226, 79 лева. Изводите на административния орган за възстановяване на процесната сума са направени след обективна преценка на наличните данни по административната преписка, според които безспорно е налице превишение на одобрените на дружеството РС за проверявания период, в каквато насока е и неоспорената от страните експертиза по делото.        

Неоснователни са доводите на жалбоподателя за незаконосъобразност на акта поради ограничаване на достъпа на здравноосигурените лица до основния пакет медицински дейности чрез въвеждането на регулативни стандарти. Финансовите параметри на дейността на НЗОК са дефинирани със съответния Закона за бюджета на НЗОК. Ежегодно Народното събрание със закон определя размера на парите, които НЗОК има право да изплати за здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ и за медико-диагностична дейност. Средствата, с които НЗОК разполага през 2014г. за заплащане на специализирани медицински дейности (СМД) и медико-диагностични дейности (МДД), са определени с чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2. и ред 1.1.3.4 и чл. 3, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗБНЗОК за 2014г. С чл.3 от цитирания закон на НЗОК е възложено да определя за всяко тримесечие броя на назначаваните от изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ специализирани медицински дейности и медико-диагностични дейности в съответствие с разполагаемите за тях средства. С ал. 2 на чл. 3 НС на НЗОК е овластен да утвърди ред, по който НЗОК да изпълнява правомощието си по ал. 1. Основните правила на този ред са установени с решение № РД-НС-04-6 на НС на НЗОК от 23.01.2014г., изм. с решение № РД-НС-04-24 на НС на НЗОК от 11.03.2014г., в сила от 01.01.2014г., които са задължителни за изпълнителите на медицинска помощ, съгласно  препращащата норма на чл.3, ал.2 от ЗБНЗОК за 2012г. Според чл.2 от тези правила, НЗОК определя на териториалните си поделения – РЗОК регионални параметри за броя на назначаваните СМД и стойността на МДД по типове направления, а според следващия чл.3 НЗОК чрез РЗОК определя на изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ в началото на първия месец за всяко календарно тримесечие брой на назначаваните СМД и стойности на МДД, като РЗОК определя броя на назначаваните СМД и стойностите на МДД в рамките на утвърдените от управителя на НЗОК регионални параметри за съответното тримесечие. Приложение 1 и 2 към тези правила са т.нар. Протоколи, които са неразделна част от договора и се подписват всяко тримесечие от двете страни по договора. С разпоредбите на  чл. 43 - 46 на индивидуалния договор между НЗОК и "ДКЦ–ІІ Добрич” ЕООД също са установени правила и рамки, в които това лечебно заведение може да назначава специализирани медицински дейности и медико-диагностични дейности за сметка на бюджета на НЗОК. Това означава, че излизането извън тези рамки трябва да бъде за сметка на лечебното заведение, защото надвишава обема на медицинските дейности, предмет на договора, които другата страна по договора - НЗОК - е приела да финансира. Ако назначи съответните дейности над определените му с регулативните стандарти брой/стойност, ще бъде причина за плащания от НЗОК над определените й с бюджета средства и по силата на общото правило, че всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму, дължи възстановяването на това, което е платено неоснователно. Ето защо, след като със своите действия лечебното заведение е надвишило обема на медицинските дейности, договорени с НЗОК, за които последната е поела задължение за финансиране, то дължи връщането им в бюджета на НЗОК.

          Не се споделят и доводите на жалбоподателя, че при преценката за превишение на регулативните стандарти не е изследван въпросът дали е бил изчерпан лимитът на НЗОК за четвъртото тримесечие на 2014г., защото от събраните по делото писмени доказателства, а и от заключението на вещото лице се установява по безспорен и категоричен начин, че няма неусвоен лимит на регионално и национално ниво на регулативните параметри на СМД/МДД в частта „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3) и „Направление за медико-диагностични дейности“ (бл.МЗ-НЗОК № 4) за ІV-то тримесечие на 2014г. Дори напротив, предвидените за това средства са били недостатъчни, като недостигът им е бил компенсиран от други параграфи по бюджета на НЗОК за 2014г. с решение на НС на НЗОК от 13.12.2014г.

         Колкото до възражението в жалбата относно неправилното определяне на допълнителните регулативни стандарти от страна на РЗОК – Добрич следва да се подчертае, че при предходното разглеждане на спора, когато е отменена първоначалната покана, е установено на базата на заключението на вещото лице, че при разпределението и преразпределението на заделения резерв по чл.9, ал.1 от Правилата по чл.3, ал.2 от ЗБНЗОК за 2014г. за ІV – то тримесечие на 2014г. са допуснати пропуски и грешки, довели до неправилното коригиране на общия брой/стойност на СМД/МДД за „ДКЦ-ІІ-Добрич“ ЕООД, но всички те са отстранени при повторното произнасяне на административния орган, който се е съобразил изцяло с указанията в отменителното решение на съда, видно и от експертизата по настоящото дело.                        

          По изложените съображения настоящата инстанция намира оспорената покана за правилна и законосъобразна, поради което жалбата срещу нея следва да бъде отхвърлена като неоснователна.                     

         С оглед на изхода от спора и по аргумент от разпоредбата на чл.143, ал.4 от АПК, ответникът има право на разноски в размер на 500 лева, включващи платен депозит за вещо лице в размер на 400 лева и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева, изчислено съобразно чл.25, ал.1 от Наредба за заплащането на правната помощ, във вр. чл.37, ал.1 от ЗПП, вр. чл.78, ал.8 от ГПК.                                          

           Водим от изложеното, както и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

                                                   Р   Е   Ш   И  :

 

            ОТХВЪРЛЯ оспорването на “Диагностично – консултативен център – ІІ Добрич” ЕООД, със седалище и адрес на управление град Добрич, ул. “25-ти септември” № 68, с БУЛСТАТ 124140780, представлявано от управителя д-р В.В.Т. с ЕГН **********, срещу писмена покана с рег. № 2904-09-66/08.11.2016г. на Директора на РЗОК – Добрич, с която на основание чл.76а от ЗЗО и чл.46, ал.1 от индивидуалния договор за оказване на СИМП от ДКЦ жалбоподателят е поканен да възстанови доброволно сумата от 9 226, 79 лв., съставляваща превишение на определените от РЗОК – Добрич за ІV – то тримесечие на 2014 г. брой/стойност на назначаваните СМД/МДД, в частта “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ – НЗОК № 3) и “Направление за медико – диагностична дейност” (бл. МЗ – НЗОК № 4).

           ОСЪЖДА “Диагностично – консултативен център - ІІ Добрич” ЕООД, със седалище и адрес на управление град Добрич, ул. “25-ти септември” № 68, с БУЛСТАТ 124140780, представлявано от управителя д-р В.В.Т. с ЕГН **********,*** сумата от 500 лева, сторени разноски по делото.     

           РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационната жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                Административен съдия :