Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№ …………………..

гр. Добрич, 28. 02. 2017 год.

 

 

 

Административен съд-Добрич, ІІ-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и първи февруари две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Красимира Иванова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:             Дарина Витанова

                                                                                            Нели Каменска

 

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Златко Тодоров изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 595/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Районно управление-Балчик при ОД на МВР-Добрич против решение № 157/ 31. 10. 2016 год. по НАХД № 181/ 2016 год. на Районен съд, гр. Балчик, с което е отменено наказателно постановление № 16-0240-000053/  25. 03. 2016 год. на Началник Група към ОД на МВР-Добрич при РУ на МВР-Балчик, с което на К.И.Р., ЕГН ********** *** на осн. чл. 179, ал. 2 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 50, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100. 00 лв., на осн. чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 10. 00 лв. и на осн. чл. 181, т. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 147, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “ глоба” в размер на 50. 00 лв.

В жалбата си касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно. Излага становище, че районният съд не е изследвал причините за настъпилото ППТ, а се е концентрирал относно поведението на разследващ полицай Д.. Същата не е разпитана като свидетел по делото, за да се установи обективната истина. По делото не е приложен и запис от стационарните средства за видеозаснемане, за да се прецени кой от водачите не е спазил правилата за движение. Излага съображения, че от мястото, където са нанесени материалните щети на МПС, управлявано от жалбоподателя може да се направи извод, че същият не е спрял на знак “Стоп” при навлизане в кръстовището. Твърдяните нарушения съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата изразява становище за неоснователност на жалбата, в частта й относно вината за настъпилото ППС.

Прокурорът дава заключение за основателност на жалбата по отношение на двете формални нарушения- липса на свидетелство за управление и технически преглед и потвърждаване решението на районния съд в тази му част.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за частично основателна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от К.И.Р., ЕГН ********** ***  срещу наказателно постановление № 16-0240-000053/  25. 03. 2016 год. на Началник Група към ОД на МВР-Добрич при РУ на МВР-Балчик, с което на жалбоподателя на осн. чл. 179, ал. 2 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 50, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100. 00 лв., на осн. чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 10. 00 лв. и на осн. чл. 181, т. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 147, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “ глоба” в размер на 50. 00 лв.

   Районният съд е приел за установено, че на 17. 03. 2016 год. в 12. 07 ч. жалбоподателят управлявал товарен автомобил марка “Нисан Навара” с рег. № СВ 7649В, собственост на “ИНДСЕРВИЗ” ЕООД в гр. Балчик по посока от Двореца към кръстовището за КК “Албена”. При излизане на кръстовището от страна на товарния автомобил настъпва ПТП с лек автомобил марка “Пежо 406” с рег. № ТХ 9887ТХ, управляван от Ангел И. Георгиев с настъпили материални щети по двата автомобила. Жалбоподателят се е обадил по телефона на полицията и след известно време на произшествието е пристигнал разследващ полицай М. Д., а след нея и полицейски служители на РУ на МВР-Балчик. Д. е започнала да дава разпореждания относно изясняване на фактическата обстановка, запазване на местопроизшествието и установяване на вината. Давала е и разпореждания за снемане на кръвни проби от двамата водачи, които да се вземат в болницата  в гр. Балчик. Разпорежданията й са се изпълнявали от полицейските служители, но впоследствие същите за разбрали, след обаждане от дежурния от РУ на МВР-Балчик, че разследващ полицай Д. не е следвало да бъде на местопроизшествието в качеството й на длъжностно лице. В процеса на полицейската проверка е установено, че водачът на товарния автомобил-жалбоподател в съдебното производство, не представя свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него, както и че автомобилът не е представен на годишен технически преглед в срок. На водача на товарния автомобил е съставен АУАН , като са му вменени три нарушения – не пропуска ППС, движещи се по път с предимство на кръстовище, с което допуска ПТП; не носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролен талон към него; не е представил ППС на технически преглед. Районният съд е приел, че действията на св. Колев по съставяне на АУАН след изпълнение на разпореждания на разследващ полицай Мирена Д. при липса на компетентност в нейно лице да издава разпореждания са опорочени,  опорочена е цялата процедура по съставяне на АУАН и изясняване на фактическата обстановка по местопроизшествието. Действията на актосъставителя са незаконосъобразни, поради което е незаконосъобразно и наказателното постановление. Въз основа на тези изводи съдът е отменил наказателното постановление.

Настоящият състав счита, че решението на въззивния съд е правилно в частта му относно вмененото нарушение по АУАН, състоящо се непропускане от страна на жалбоподателя на ППС, движещи се по път с предимство на кръстовище, с което допуска ПТП. От събраните по делото доказателства не може да бъде направен извод, че процесното ПТП е допуснато по вина на жалбоподателя  К.И.Р.. Действията на полицейските служители по изясняване на механизма на настъпване на ПТП не само са опорочени вследствие дадените разпореждания на разследващ полицай Д., която е присъствала на местопроизшествието, но не в качеството си на длъжностно лице. Механизмът на настъпване на ПТП не е изяснен от полицейските служители. Не е измерен спирачния път на лекия автомобил, от който да може да бъде направен извод за скоростта, с която се е движил, съобразена ли е била тази скорост с допустимата скорост за движение на ППС в населено място, ако е била в рамките на допустимата скорост, би ли настъпило ПТП. Не са представени от страна на наказващия орган записи от стационарните устройства за видеонаблюдение, ако има такива. Такива записи не са били и обект на проверка от страна на наказващия орган, тъй като в обстоятелствената част на наказателното постановление липсва позоваване на такива записи, въпреки че в касационната жалба се съдържа твърдение, че такива записи съществуват. Изложените пропуски при изясняване на фактическата обстановка по настъпване на процесното ПТП налага извод, че не е доказана причинната връзка между действията на жалбоподателя и настъпилия вредоносен резултат, чието наличие е част обективните признаци на вмененото с АУАН нарушение на чл. 50, ал. 1 от ЗДвП, съгласно който на кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство. Макар и по други съображения районният съд също е стигнал до извод, че наказателното постановление по отношение на допуснатото нарушение на чл. 50, ал. 1 от ЗДвП е незаконосъобразно, поради което съдебното решение в тази му част следва да бъде потвърдено.

По отношение на другите две нарушения: нарушение по чл. 100, ал.1, т. 1 от ЗДвП- водачът на ППС не носи свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него и не е представил ППС на технически преглед-нарушение по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП, решението е неправилно. Тези две нарушения са безспорно установени от полицейските служители. Техните действия в тази им част произтичат пряко от правомощията им на контролни органи по спазване правилата за движение по пътищата и не са следствие от нерегламентираните разпореждания на разследващ полицай Д.. В тази част решението на районния съд следва да бъде отменено. При преценката по същество на наказателното постановление в тази му част касационният състав счита, че същото е законосъобразно в материално правен и процесуално правен аспект. Съдът не констатира нарушение на процесуалните правила при издаване на наказателното постановление в тази му част, нарушенията са правилно квалифицирани, санкционните норми са правилно издирени от административно-наказващия орган, наложените наказания са съобразени с материалния закон по размер. Наказателното постановление по отношение на тези две нарушения следва да бъде потвърдено. 

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

                                              Р      Е      Ш      И      :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 157/ 31. 10. 2016 год. по НАХД № 181/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Балчик в частта му, с която е отменено наказателно постановление № 16-0240-000053/  25. 03. 2016 год. на Началник Група към ОД на МВР-Добрич при РУ на МВР-Балчик, с което на К.И.Р., ЕГН ********** *** на осн. чл. 179, ал. 2 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 50, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100. 00 лв.

ОТМЕНЯ решение № 157/ 31. 10. 2016 год. по НАХД № 181/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Балчик в частта му, с която е отменено наказателно постановление № 16-0240-000053/  25. 03. 2016 год. на Началник Група към ОД на МВР-Добрич при РУ на МВР-Балчик, с което на К.И.Р., ЕГН ********** *** на осн. чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 10. 00 лв. и на осн. чл. 181, т. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 147, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “ глоба” в размер на 50. 00 лв., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖАДАВА наказателно постановление № 16-0240-000053/  25. 03. 2016 год. на Началник Група към ОД на МВР-Добрич при РУ на МВР-Балчик в частта му, с която на К.И.Р., ЕГН ********** *** на осн. чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 10. 00 лв. и на осн. чл. 181, т. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 147, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “ глоба” в размер на 50. 00 лв.

 Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

         

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

                                                                                        2…………………….