Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

16

гр. Добрич, 24. 01. 2017 год.

 

 

 

Добричкият административен съд, ІІ-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на десети януари две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                                            

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Дарина Витанова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:             Силвия Сандева

                                                                                            Нели Каменска

                                                                                            

при секретар В.С. и с участието на прокурора Златко Тодоров изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 594/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на А.С.П., ЕГН ********** в качеството си на управител на “хххххх “ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “хххххх” № 1, вх. Е, ет. 4, ап. 124, ЕИК хххххх, против решение № 148/ 12. 10. 2016 год. по НАХД № 225/ 2016 год. на Районен съд, гр. Балчик, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба серия К № 0966444 на ОД на МВР-Добрич, с което на жалбоподателя на осн. чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 6 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400. 00 лв.

В жалбата си касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно. Излага становище, че електронният фиш материализира в себе си едновременно акт за установяване на административно нарушение и наказателно постановление. Доколкото същият представлява и АУАН, то той е издаден след законовия срок по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН /три месеца от откриване на нарушителя/. Електронният фиш е връчен след изтичане на 7-дневния срок по чл. 43, ал. 4 от ЗАНН и на това основание е незаконосъобразен. В оспорвания електронен фиш липсва описание на нарушението по см. на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. Скоростта на автомобила е била отчетена с мобилна камера в полицейски автомобил. Условие за издаване на електронен фиш е отсъствие на контролен орган и нарушител, а в случая е ползвана мобилна камера, което не е допустимо от закона. Претендира отмяна на въззивното решение и отмяна на електронния фиш. Твърдяните нарушения съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата не изразява становище.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и потвърждаване решението на районния съд.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

Районният съд е сезиран с жалба от А.С.П., ЕГН ********** в качеството си на управител на “хххххх “ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “хххххх” № 1, вх. Е, ет. 4, ап. 124, ЕИК хххххх срещу електронен фиш за налагане на глоба серия К № 0966444 на ОД на МВР-Добрич, с което на жалбоподателя на осн. чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 6 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400. 00 лв.

 Районният съд е приел за установено, че на 8. 07. 2015 год. в 9. 51 ч. по главен път 1-9 в района на кръстовище за с. Стражица, общ. Балчик, където по план-разстановка се намирал полицейски автомобил с рег. № ТХ хххххх, оборудван със система за видеоконтрол TFR1- № 558, зачислен на РУ на МВР-Балчик с поставен пътен знак Е24 лек автомобил “Фолксваген Кади” с рег. № В хххххх, собственост на “хххххх “ ЕООД преминал край него. Мобилната система за видеоконтрол на нарушенията на правилата на движение отчела скорост от 126 км/ч при ограничение на скоростта, въведена с пътен знак скорост от 60 км/ч. Въз основа на констатираното е бил издаден електронен фиш за това, че жалбоподателката като законен представител на юридическото лице е допуснала нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. Съдът е приел, че нарушението е установено от мобилна система за видеоконтрол TFR1- № 558, надлежно калибрована, при която измерването, регистрирането и записът на нарушенията се извършва от система радар-камера-компютър, като единствената роля на оператора на системата е да позиционира техническото средство, като го насочи към определения за наблюдение участък от пътя и да въведе ограниченията за скоростта за този участък. В конкретния случай е изпълнено изискването на чл. 165, ал. 2, т. 8 от ЗДвП, тъй като по делото има доказателства, че контролираният пътен участък е бил обозначен с поставянето на пътен знак Е-24. Целта на закона нарушителят да бъде уведомен, че скоростта му на движение се контролира посредством автоматизирано техническо средство е изпълнена.  В мотивите си районният съд е посочил, че след изменението на ЗДвП /ДВ бр. 19/ 13. 03.2015 год./ във връзка с ТР № 1/ 26. 02. 2014 год. на ВАС е допустимо нарушенията на ограниченията на скоростта за движение на МПС да се установява чрез мобилна система за видеоконтрол. Въз основа на тези изводи съдът е потвърдил издадения електронен фиш..

Настоящият състав счита, че решението на въззивния съд е правилно. Неоснователно е възражението на касатора, че електронният фиш е издаден след срока по чл. 34, ал. 1 и че същият е връчен след изтичане на 7-дневния срок по чл. 43, ал. 4 от ЗАНН. Електронният фиш се отличава както от административните актове по смисъла на АПК, така и от актовете за установяване на административни нарушения по ЗАНН, поради което процедурата по съставянето им по ЗАНН, на който се позовава касатора е неприложима. Правилата за издаване на електронен фиш са регламентирани в Наредба № 8121з-532/ 12. 05. 2015 год. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи /АТСС/ за контрол на правилата за движение по пътищата. В конкретния случай контролният орган е изпълнил изискванията на чл. 4 от Наредбата-контролът да се осъществява с АТСС, одобрени по реда на закона за измерванията, притежаващи удостоверение за одобрен тип средство измерване и преминали първоначална или последваща проверка от Българския институт по метрология,удостоверено с представени по административната преписка протокол 8-16-15 и удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.02. 4835. Наличен е протокол за използване на автоматизирано техническо средство или система, заведен под рег. № 240р-5834/ 9. 07. 2015 год. за дата на използване 8. 07. 2015 год. ведно с фотоснимка, удостоверяваща поставянето на преносим пътен знак Е24-изискване на чл. 7, ал. 1 от Наредбата. Следователно процесното АТСС е било законосъобразно приведено в работен режим на твърдяното място и време, било е технически изправно и контролираната отсечка е била съответно обозначена посредством поставяне на преносим пътен знак Е-24, т.е. съдът не установява нарушения в процедурата по издаване на електронния фиш.

Неоснователно е и възражението, че в издадения електронен фиш липсва описание на нарушението. Задължителното съдържание на реквизитите на електронния фиш е регламентирано в разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП. В случая изискуемите реквизити за налице, като процесният фиш съдържа данни за териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на МПС, собственикът, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото на доброволното й плащане.

Неоснователно е и възражението, че електронен фиш може да бъде издаден само когато нарушението е установено със стационарна, но не и с мобилна камера за видеонаблюдение. В настоящата си редакция чл.189, ал.4 от ЗДвП (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм., бр. 19 от 2015г.) гласи, че при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Точка 65 (Нова – ДВ, бр. 19 от 2015 г.) от ДР на ЗДвП определя, че  "Автоматизирани технически средства и системи" са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. На основание чл.165, ал.3 от Закона за движението по пътищата Министърът на вътрешните работи е издал НАРЕДБА № 8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, обн., ДВ, бр. 36 от 19.05.2015г. /Наредбата/, с която се уреждат условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи (АТСС) за контрол на правилата за движение по пътищата. В чл.2 от Наредбата се прави разграничение между стационарни и мобилни АТСС, като чл.3 от с.н.а.  гласи, че за установените от АТСС нарушения на правилата за движение по пътищата се издават електронни фишове чрез използване на автоматизирана информационна система. Вследствие анализа на посочените нормативни разпоредби се налага извода, че към настоящият момент нарушенията на правилата за движение по пътищата могат да се установяват и санкционират, чрез издаване на електронен фиш, не само чрез използване на стационарни АТСС, обозначени със съответен пътен знак и оповестени по законово определения начин, а и посредством мобилни автоматизирани технически средства и системи за контрол. Въведените изисквания относно въвеждането в експлоатация, реда за използване, начина на обозначаване на зоната за контрол с АТСС и автоматизирания режим на работа, който не изисква обслужване от контролния орган- освен включването и изключването на мобилното АТСС /чл.9 от Наредбата/, отговарят на изискванията залегнали Тълкувателно решение №1 от 26.02.2014г. на ВАС  Общо събрание на колегиите, относно непълнотите в регламентацията на работата на „техническите средства” преди изменението на чл.189, ал.4 от ЗДвП с ДВ., бр. 19 от 2015г.  Съобразно което и отчитайки настъпилата законова промяна, настоящият касационен състав приема, че електронен фиш за санкциониране на допуснато нарушение на Закона за движението по пътищата може да бъде издаден, когато нарушението бъде установено и заснето с мобилно автоматизирано техническо средство или система, при условие че са изпълнени изискванията на НАРЕДБА № 8121з-532 от 12.05.2015г.

При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и в съответствие с материалния закон.

Поради изложените съображения настоящия състав счита, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

 

                                              Р      Е      Ш      И      :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 148/ 12. 10. 2016 год. по НАХД № 225/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Балчик.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

         

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

                                                                                        2…………………….