Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

85

гр. Добрич, 28.02.2017 година.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на тридесет и първи януари две хиляди и седемнадесета година І касационен  състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                                                                                             ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                                                                  

при участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия М.Георгиева кас.адм.дело № 591/ 2016г. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.208 и сл. от  АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

          С Решение № 425/20.09.2016 г.,постановено по н.а.х.д. № 977/16г. РС-Добрич    е потвърдил Наказателно постановление № 16-0851-000251/12.03. 2016 г. на Началника на Сектор  “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич, с което  на К.С.К.  от гр.Добрич,  за нарушение на чл.483,ал.1,т.2 от Кодекса за застраховането, на основание чл.638, ал.3, във връзка с чл.461, т. 1 от КЗ, е наложена глоба в размер на 400 лева.

          В законния срок, решението е обжалвано от санкционираното лице, чрез адв. М.П., като неправилно и незаконосъобразно.Иска отмяна на решението и потвърденото с него наказателното постановление.В съдебно заседание, жалбата се поддържа от адв.П.. 

          Ответникът,редовно призован, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

          Представителят на ОП-Добрич  дава заключение за неоснователност на жалбата.Решението на районния съд е правилно и законосъобразно и като такова, следва да се потвърди.

          Съдът,като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 от  АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от лице, относно Решение,с което се засягат правата му. Разгледана по същество,жалбата е основателна.

          Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от К.С.К.  от гр.Добрич срещу Наказателно постановление № 16-0851-000251/ 12.03. 2016 г. на Началника на Сектор  “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич, с което  на К.С.К.  от гр.Добрич,  за нарушение на чл. 483, ал.1,т.2 от Кодекса за застраховането, на основание чл.638, ал.3, във връзка с чл.461, т. 1 от КЗ, е наложена глоба в размер на 400 лева. 

          Решаващият  съд е обсъдил всички писмени и гласни доказателства по делото и е установил фактическата обстановка,описана в акта и наказателното постановление,която се потвърждава от показанията на разпитаните по делото свидетели. Приел е за безспорно установено,че К. е извършил описаното в акта и наказателното постановление нарушение.Изложил е мотиви за извода си. Като краен резултат е потвърдил атакуваното наказателно постановление. Коментирал е и размера  на глобата, определен в минималния размер, поради което не подлежи на преразглеждане.

          Касаторът е санкциониран за това,че на 16.02.2016г.,около 15.00 ч., в гр. Добрич, по бул. „Добруджа“  , посока кв.Рилци, на кръстовището с ул. „Оп. Дим. Ковачев“ управлява автомобил,с посочена марка и чуждестранна регистрация, като няма сключена застраховка “Гражданска отговорност” към момента на проверката.Съгласно нормата на чл.483, ал.1,т.2 от Кодекса за застраховането, Задължение за сключване на договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите,Договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което управлява моторно превозно средство от трета държава при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на Република България застраховка. За установеното нарушение на К.К. е наложена глоба по чл.638,ал.3 от КЗ.Текстът на санкционната норма,приложена от наказващия орган гласи,че  лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лева.

          Настоящият съдебен състав установи,че в административнонаказателното производство не е изследвано обстоятелството, дали К. е собственик на процесния автомобил,или само го управлява.Това обстоятелство не е изследвано и в съдебното производство, а то е от особено значение за прилагане точно на санкционната норма,тъй като размерът на наказанията са различни,предвид което възраженията на касатора в тази насока са основателни.

           Решаващият съд не е  събрал всички относими към спора доказателства, предвид което се е произнесъл без да са изяснени всички факти относно наличието на визираното нарушение и правилността на приложената санкционна норма. Административно-наказващият орган носи тежестта да докаже наличието на фактическите обстоятелства, визирани в наказателното постановление и въззивният съд е следвало да му укаже  тази тежест.

         Съгласно чл.14, ал.1 от НПК, районният съд е следвало да вземе своето решение по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона, след като е взел /по аргумент от чл. 13, ал. 1 от НПК/ всички мерки, за да осигури разкриването на обективната истина. Без значение е дали има, или липсват доказателствени искания от страните.

            С оглед изложеното, решението следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, който да се произнесе,след като събере всички относими към спора доказателства относно качеството на лицето, управлявало процесния автомобил.

          Водим от гореизложените съображения,както и на основание чл.221, ал.2, във връзка с чл.222,ал.2,т.1 от АПК, Административният съд

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

          ОТМЕНЯ Решение № 425 от 20.09.2016г. по н.а.х.д.  № 977 по описа за 2016 год. на Районен съд-Добрич.

          ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

      

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                      2.