О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ………………./13.12.2016г., град Добрич

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

  ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на тринадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА ВИТАНОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                         НЕЛИ КАМЕНСКА

 

като разгледа докладваното от съдия Сандева адм. дело № 589 по описа за 2016г. на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.185 и сл. от АПК и е образувано по подадена чрез адв. М.В. и адв. И.П. жалба от В.П.В. ***, Л.Г.Т. ***, М.М.Б. *** и Й.А.Б. *** срещу решение № 184 по протокол № 15 от 25.10.2016г. на Общински съвет – Каварна, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.        

С разпореждане на съда от 23.11.2016г.  жалбата е оставена без движение поради констатирани нередовности в нея, като е даден седмодневен срок на жалбоподателите да отстранят нередовностите с предупреждение за неблагоприятните последици от неизпълнението на задължението в срок. Съобщението с разпореждането на съда е редовно връчено на един от процесуалните представители на жалбоподателите (адв. М.В.) на 30.11.2016г., видно от върнатия в съда отрязък на л. 46 от делото. 

В предпоследния ден на определения от съда седмодневен срок (06.12.2016г.) процесуалният представител на жалбоподателите – адв. М.В., е подала по пощата молба за продължаването му, която е постъпила в деловодството на съда на 09.12.2016г. 

Молбата е процесуално допустима като подадена в срок и от легитимирана страна, но разгледана по същество е неоснователна.

Съгласно чл.63, ал.1 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК, законните и определените от съда срокове могат да бъдат продължавани от съда по молба на заинтересованата страна, подадена преди изтичането им, при наличие на уважителни причини. За да е налице уважителна причина за продължаване на срока, тя трябва да има обективен характер, т.е. да е от такова естество, че да не зависи от волята на страната да я преодолее. В случая в молбата не се сочат никакви причини, които да препятстват жалбоподателите да изпълнят указанията на съда (дори тези за внасяне на дължимата ДТ по жалбата) в определения за това срок. С нея е отправено просто формално искане за продължаване на срока, без да са изложени каквито и да е основания за това.                

При тези обстоятелства подадената от жалбоподателите молба за продължаване на срока е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. И тъй като жалбоподателите не са отстранили нередовностите в жалбата в определения от съда 7-дневен срок, който е изтекъл на 07.12.2016г. (сряда – работен ден), то производството по делото следва да бъде прекратено на основание чл.158, ал.3 от АПК, във вр. чл.196 от АПК.   

Водим от горното, административният съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на В.П.В. ***, Л.Г.Т. ***, М.М.Б. *** и Й.А.Б. ***, подадена чрез адв. М.В., за продължаване на срока за отстраняване на нередовностите в жалбата.      

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 589/2016г. по описа на Добричкия административен съд.        

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, в която е прекратено производството по делото, може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: