О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№……………………

 гр.Добрич, 25.11.2016г.                                   

                                                                                                                                

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети ноември, през две хиляди и шестнадесета година І състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА   

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                                                                                             ТЕОДОРА  МИЛЕВА  

като разгледа докладваното от съдия Георгиева к.адм. дело № 588 по описа на съда за 2016г. за да се произнесе, взе предвид следното :

          Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН и е образувано по касационна жалба на “Май чикънЕООД-Варна,срещу решение от 17.10.2016г. по н.а.х.д.№ 594 по описа на РС-Добрич за 2016г. 

          Жалбата е подадена направо до АС-Добрич,вместо чрез съда,постановил обжалваното решение така, както изисква чл.211,ал.1 от АПК,във вр. с чл.63,ал.2 от ЗАНН. Поради това,производството по делото следва да бъде прекратено,а жалбата-изпратена на РС-Добрич за нейното администриране и окомплектоване, заедно с делото и евентуално с възраженията на ответната страна.  

          Предвид изложеното,Административен съд-Добрич

О П Р Е Д Е Л И:          

          ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО  по касационно административно дело № 588 по описа на АС -Добрич за 2016 г.

          ИЗПРАЩА на РС-Добрич  касационната жалба на “Май чикънЕООД-Варна , срещу Решение от 17.10.2016г. по н.а.х.д.№ 594 по описа на РС-Добрич за 2016г., за нейното администриране и окомплектоване, заедно с делото.

          След администрирането и окомплектоването й, жалбата да се изпрати на АС-Добрич за произнасяне по нея.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.

 

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: