Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……………/05.07.2017г., гр.Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на пети юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СИЛВИЯ САНДЕВА

         

           При участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА разгледа докладваното от председателя адм.д. № 574/2016г. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Производството по делото е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. чл.73, ал.4 и чл.27, ал.3 и ал.5-7 от ЗУСЕСИФ и е образувано по жалба на „Бул аква фиш" ООД, със седалище и адрес на управление село Прилеп, община Добричка, област Добрич, ЕИК 200855752, представлявано от Ж.С.В., срещу писмо с изх. №2600-12550 от 07.09.2016 г. на изпълнителния директор на ИАРА в качеството му на ръководител на управляващия орган (УО) на ОПРСР относно доброволно възстановяване на получена безвъзмездна финансова помощ по проект на дружеството с УНП BG0713EFF-261-80207 с наименование: „Изграждане на „сграда /цех/ за обработка и преработка на аквакултури" в село Славеево, община Добричка" по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура", приоритетна ос 2. „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013г. (ОПРСР), реализиран съгласно договор за предоставяне на БФП №100/27.08.2012г.

С оспореното писмо дружеството е уведомено, че в 14-дневен срок от получаване на поканата следва да възстанови доброволно сумата в размер на 69 497, 94 лева, представляваща финансова корекция в размер на 10 % върху 694 979,43 лева, която е изплатената безвъзмездна финансова помощ от 731 557,30 лева, намалена с размер на нередност 2016/EFF/000032 от 14.04.2016 г., наложена за констатирани нарушения, изразяващи се в 99,82 % неизпълнение на производствена програма, заложена в Таблица 4 от Инвестиционно намерение, част Б, неразделна част от Заявление за кандидатстване с № ЕФР-08-19/18.06.2012г., спрямо декларираното действително количество реализирана продукция по проект с УНП BG0713EFF-261-80207 с наименование “Изграждане на сграда (цех) за обработка и преработка на авкакултури” в с.Славеево, община Добрич”, реализиран съгласно договор за предоставяне на БФП №100/27.08.2012 г., за което е регистрирана нередност с национален идентификационен номер 2016/EFF/000039.

В жалбата се сочи, че писмото представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ, независимо че е издадено в неприключило административно производство към момента на влизане в сила на закона, поради което подлежи на обжалване по съдебен ред на основание чл.73, ал.4 от ЗУСЕСИФ. Излагат се доводи, че оспорваният акт е нищожен поради липса на компетентност на административния орган и липса на необходимите предпоставки за издаване на акта. Твърди се, че не е спазена установената от закона форма. Сочи се, че актът е неправилен, необоснован, постановен при неизяснена фактическа обстановка и съществени нарушения на административно производствените правила, в противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона. Счита се, че констатираното нарушение не е нередност по смисъла на чл. 2, т. 7 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11.07.2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 11260/1999 (Регламент (ЕО) № 1083/2006), съответно чл. 2, т. 36 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1983/2006 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1303/2013), тъй като не е нанесена вреда на европейските фондове. Твърди се, че не е налице неизпълнение на производствената програма, заложена в Таблица 4 от Инвестиционно намерение, част Б, в размер на 99,82 %. Твърди се, че проектът се изпълнява съгласно заложените предварително норми и одобрените предварително активи са използвани по целесъобразност и по предназначение. Излагат се доводи, че понастоящем правоотношенията по установяване на нарушение и налагане на финансова корекция се уреждат от ЗУСЕСИФ, като в случая е нарушена процедурата по чл.73, ал.2 и ал.3 от същия закон, тъй като не е осигурена възможност на бенефициера да представи в разумен срок писмени възражения по основателността и размера на корекцията, както и не е спазен срокът за произнасяне на ръководителя на Управляващия орган. Твърди се, че не е налице нарушение на нито една от посочените в писмото разпоредби на чл.40, ал.1 и чл.41, ал.1 от Наредба №7/03.05.2012 г. за предоставяне на БФП по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури" по приоритетна ос 2 от ОПРСР. Възразява се, че констатираните нередности са недоказани и неоснователни, като от писмото не става ясно за коя производствена година е налице неизпълнение на производствената програма. Излагат се обстоятелства, че съгласно заложеното в инвестиционното намерение, бенефициерът по проект „Изграждане на сграда (цех) за обработка и преработка на аквакултури" ползва суровината, произведена от същия бенефициер по друг проект с наименование „Ферма за интензивно отглеждане на аквакултури". Поради възникнала производствена авария през месец август 2013 г. и измиране на цялото количество риба е поискано изменение на договорите за безвъзмездна финансова помощ в частта, засягаща изпълнението на производствената програма. След извършена проверка от страна на управляващия орган на 21.01.2015г. е подписан анекс № 4 с промяна на видовете и количествата риба към договора за фермата за интензивно отглеждане на аквакултури, което е рефлектирало върху изпълнението на производствената програма на цеха за преработка поради тяхната взаимна обвързаност. Излагат се доводи и за възникнали форсмажорни обстоятелства в резултат от наводнението в област Добрич през 2014 година, които освобождават бенефициера от отговорност за неизпълнение и изключват наличието на нередност по договора. На последно място се възразява срещу размера на финансовата корекция, като се сочи, че липсва методика за нейното определяне.

Ответникът – изпълнителният директор на ИАРА, в писмени бележки по делото, чрез процесуалния си представител, оспорва допустимостта на жалбата по съображения, че оспореният акт е част от договорни отношения между жалбоподателя и ИАРА и няма характер на административен акт, подлежащ на обжалване по реда на АПК. Излага доводи за неприложимост на ЗУСЕСИФ по отношение на договора за БФП и ОПРСР (2007-2013). В условията на евентуалност поддържа становище за неоснователност на жалбата с мотива, че оспореното писмо е издадено от компетентен орган, в необходимата писмена форма, при спазване на административнопроизводствените правила и правилно приложение на материалния закон. Счита за неоснователни твърденията на жалбоподателя относно причините, довели до неизпълнение на производствената програма. Сочи, че УО не е своевременно уведомен за възникналите трудности в производството по предвидения за това ред, както и че те не отговарят на понятието “форсмажор” по смисъла на чл.47 и чл.36, §1 от ДР на Наредба № 7/ 03.05.2013г. Сочи, че регистрираната нередност е установена и доказана по надлежния ред въз основа на изготвен сигнал и доклад за извършено нарушение, което е довело до неправилно разходване на публични средства и щети на средствата на ЕС и подлежи на финансова корекция. Иска се жалбата да бъде оставена без разглеждане или евентуално да бъде отхвърлена като неоснователна.

Добричкият административен съд, като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа  и правна страна :  

Жалбата е подадена в срока по чл.140, ал.1 от АПК, от легитимирано лице, с правен интерес от обжалване на акта като неизгоден за него, поради което е процесуално допустима. Неоснователни са направените от ответника възражения за недопустимост на жалбата с твърдението, че оспореното писмо няма характер на индивидуален административен акт. Основните съображения за допустимостта на оспорването са изложени в протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 27.12.2016г., като в настоящите мотиви следва да се добави, че създаденият със ЗУСЕСИФ преходен режим подчинява на разпоредбата на чл.73, ал.4 от същия закон всички актове за определяне по основание и размер на финансова корекция на ръководителя на УО, които са издадени след влизане на закона в сила, независимо кога е започнала процедурата по установяване на нарушението и налагането на финансовата корекция. Установеното в §8, ал.2 от ПЗР на ЗУСЕСИФ запазено действие на приетите от МС нормативни актове, уреждащи обществените отношения, които са предмет на този закон, не обосновава неприложимост на закона спрямо правоотношения по повод на налагане на финансова корекция за програмен период 2007-2013г. и не изключва съдебната защита по реда на АПК по аргумент от §10, ал.2 от ПЗР на ЗУСЕСИФ.       

Разгледана по същество, жалбата е и основателна по следните съображения:

На 27.08.2012г. между ИАРА, в качеството й на управляващ орган, и жалбоподателят “Бул аква фиш” ООД, в качеството му на бенефициер, е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 100/28.08.212г. по проект с УНП BG713EFF-261-80207 с наименование на проекта : “Изграждане на сграда (цех) за обработка и преработка на аквакултури” в с.Славеево, общ. Добричка” по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура", приоритетна ос 2. „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (ОПРСР) на РБ, финансирана от Европейски фонд за рибарство за програмен период 2007г. – 2013г. Съгласно раздел ІІІ от договора първоначално одобрената помощ е в размер на 769 018, 24 лева, представляващи 60 % от целия размер на одобрената инвестиция, от които 75 % в размер на 576 763, 68 лева се осигуряват от ЕС и 25 % в размер на 192 254, 56 лева от държавния бюджет на РБ, като според раздел ІІ от същия договор крайният срок за изпълнение на проекта е 27.09.2013г. С член 11 от договора е предвидена възможността управляващият орган да упражнява постоянен контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна помощ за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора. С чл.14, ал.4, т.1 от договора бенефициерът поема задължението в срок от 5 години от сключването на договора да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение, като с чл.35 от договора се съгласява да изпълнява всички произтичащи от договора задължения.       

С два последователни анекса съответно от 11.10.2012г. и от 29.01.2013г. крайният срок на изпълнение на проекта е удължен до 27.08.2014г. С втория анекс страните променят и раздел VІІ “Изискуемост на безвъзмездната финансова помощ” от договора, като добавят нов член 27а, съгласно ал.2 от който страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). Съгласно следващите ал.3 и ал.4 страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в десетдневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство, като удостоверяването на възникнала “непреодолима сила” се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от БТТП. Същевременно е създадена и нова ал.4 към чл.11, в която е предвидено правото на УО да налага финансови корекции на бенефициера съгласно “Процедура за налагане на финансови корекции по извършени разходи във връзка с изпълнението на проекти, финансирани от ОПРСР 2007-2013г., когато бъдат открити единични или системни нарушения/грешки, установени от УО или Одитния орган при изпълнение на проекти по ОПРСР”.

Съгласно инвестиционно намерение, част Б, неразделна част от заявление за кандидатстване с № ЕФР-08-19/18.06.2012г., планираната производствена програма след реализацията на инвестиционния проект включва производството на общо пет вида рибни продукти от бяла риба и треска, като общото годишно производство в тонове възлиза на 112, 9 т, а общата годишна стойност на реализираната продукция – на 1 511 300, 00 лева, с изключение на първата и втората производствени години, където се предвижда производството на един вид рибен продукт от бяла риба – за първата година и четири вида рибни продукти от бяла риба – за втората година при следните прогнозни количества и приходи – 35 т на стойност 525 000 лева и съответно 72, 9 т на стойност 1 415 300 лева. В таблица 4 от инвестиционното намерение са посочени реалистичните прогнозни стойности на приходите от дейността на цеха за десетгодишен период, изчислени на базата на вид, количество и единична цена на продукцията. В мотивите към анализа на приходите от реализацията на продукцията е посочено, че като входна база, основен продукт за обработка и преработка, ще се ползва бяла риба, добита във фермата на дружеството с наименование “Ферма за интензивно отглеждане на аквакултури”. 

С докладна записка с вх.№ Z-4789/11.04.2016г. на и.д. директор на Дирекция “СФР” при ИАРА до изпълнителния директор на ИАРА е поискано да бъде извършена проверка на производствените програми на проектите по мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата” и мярка 2.6 “Инвестиции в производство и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” съгласно утвърдената процедура. Към записката е приложен списък с проектите по двете мерки с извършено окончателно плащане до края на 2104г., за които 2015г. е първа или следваща производствена година, в който фигурира и проектът на “Бул аква фиш” ООД, реализиран по договор № 100/27.08.2012г. В докладната е посочено, че за всеки един от проектите следва да бъде предоставена информация за произведената продукция през 2015г. и какви са реализираните приходи от нейната продажба независимо дали е първа или следваща производствена година.  

Във връзка с тази докладна е издадена заповед № РД-145/18.05.2016г. на изпълнителния директор на ИАРА, с която е разпоредено да бъде създадена работна група, която да извърши проверка на изпълнението на производствените програми по двете мерки за 2015г. и да представи доклад за резултатите от проверката.

С писмо с изх.№ 2600-5148/15.04.2016г. (л.1775) изпълнителният директор на ИАРА е уведомил дружеството - жалбоподател, че във връзка с осъществяване на контрол от страна на ИАРА в качеството й на управляващ орган (УО) по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” за Програмен период 2007-2013г. (ОПРСР) по изпълнение на производствените програми, заложени в инвестиционните намерения на одобрените проектни предложения, следва да представи в 10-дневен срок от получаване на съобщението информация и документи относно изпълнението на производствената си програма за 2015г., заложена в таблица 4 от Инвестиционно намерение, част Б, неразделна част от заявлението за кандидатстване на проекта, реализиран по договор за БФП № 100/27.08.2012г., като информацията следва да бъде придружена от обяснителна записка, съдържаща произведеното количество продукция по видове в кг и средна цена за периода, изготвена и заверена от счетоводителя на дружеството, с приложени счетоводни документи (отчет за приходи и разходи, оборотна ведомост с аналитични сметки и други съотносими документи), заверени по надлежния ред. В писмото е посочено, че при непредставяне на изисканата документация в срок, както и в случай, че УО не приеме за основателни направената обосновка и доказателствен материал към нея, могат да бъдат предприети действия по налагане на финансова корекция съгласно Процедура за събиране на вземанията на ИАРА във връзка с възстановяване на недължимо платени и/или надплатени суми в резултат на администриране на нередност с финансово изражение или в резултат на неизпълнение на нормативно установени или договорни задължения на проекти, финансирани по ОПРСР 2007-2013г.

Същата информация е изискана и с писмо, изпратено на електронния адрес на дружеството (л.1690), като в него е уточнено, че към отговора следва да се представят оборотна ведомост за периода 01.01.-31.12.2015г., аналитична отчетност на сметка „Готова продукция“ и аналитична отчетност на сметка „Приходи от продажба на продукция“.  

В отговор на това жалбоподателят е изпратил писмо с вх.№ 2600-5148/10.06.2016г. по описа на ИАРА, в което е изложил обстоятелства, че съгласно инвестиционното намерение, с което е кандидатствал за финансиране на проекта, входящата суровина за цеха е рибата, произведена в собствената му циркулационна система. Поради невъзможност да се осигури 4 пъти в годината зарибителен материал от бяла риба е променена производствената програма на “Ферма за интензивно отглеждане на аквакултури”, като към отглежданите видове риби е добавена и есетра, чийто зарибителен материал може да се доставя целогодишно. Едновременно с това е променен годишният капацитет на фермата от 100 тона годишно на 87 тона годишно, от които 25 тона бяла риба и 62 тона есетра. В писмото е посочено, че тези обстоятелства налагат необходимостта от промяна в производствената програма на цеха за преработка по видове и количества на преработваната риба, като това е поискано още през м.октомври 2013г., но и досега ИАРА не е отговорила, което е в грубо нарушение на чл.39, ал.4 от Наредба № 7/03.05.2012г. В писмото е посочено още, че на 04.08.2014г. дружеството е изпратило сертификат за форсмажор № 33/28.07.2014г. (вх.№ 2600-887(1)/05.08.2014г. по описа на ИАРА), съгласно който поради обилни валежи и наводнения и последващо наводняване и авариране на помпи е последвал отпад на зарибителен материал, а в резултат на това и неизпълнение на производствената програма на фермата с 25%. Това количество риба, след достигане на пазарно тегло през юли – август 2015г., е следвало да постъпи за преработка в цеха и да бъде реализирано на пазара, с което на практика дружеството е калкулирало загуби за около 22 тона риба. Към писмото са приложени оборотна ведомост за 2015г. и сертификат за форсмажор № 33/28.07.2014г., както и доказателства за предприети от дружеството действия по реализация на производствената програма.                           

Последвали са още две писма от 15.06.2016г. и 16.06.2016г., с които дружеството е дало допълнителни обяснения във връзка с изпълнението на производствената програма, като отново е подчертало, че основната входяща суровина за цеха е продукцията на фермата, което налага промяна в производствената програма на цеха.

Съгласно писмо с изх.№ 2600-5148(2) от 21.06.2016г. на изпълнителния директор на ИАРА до “Бул аква фиш” ООД след обработка на предоставените от дружеството данни е констатирано несъответствие между производствената програма, заложена в таблица 4 от инвестиционно намерение, част Б, и действително декларираното в ИАРА количество преработена продукция, поради което е даден 10 – дневен срок от получаване на съобщението за представяне на писмена обосновка относно причините, довели до установеното несъответствие с приложени писмени доказателства. В писмото е посочено, че при непредставяне на изисканата документация в срок или ако УО не приеме за основателна представената обосновка и доказателствен материал към нея, ще предприеме действия по налагане на финансова корекция съгласно Процедура за събиране на вземанията на ИАРА във връзка с възстановяване на недължимо платени и/или надплатени суми в резултат на администриране на нередност с финансово изражение или в резултат на неизпълнение на нормативно установени или договорни задължения на проекти, финансирани по ОПРСР 2007-2013г.

Липсват данни по делото за връчване на това съобщение на бенефициера, както и за представена от негова страна обосновка за причините, довели до несъответствието.

С докладна записка с вх.№ Z-9196/30.06.2016г. на зам. изпълнителния директор на ИАРА, председател на работната група за извършване на проверка на изпълнението на производствените програми на бенефициерите по ОПРСР 2007-2013г., са обобщени резултатите от извършената проверка. В т. 36 от записката е отразено, че от бенефициера по договор № 100/27.08.2012г. е изискана информация относно изпълнението на производствената програма за 2015г. (втора година от производствената програма), въз основа на която е установено неизпълнение в размер на 99, 82 %. Посочено е, че е поискана писмена обосновка относно причините, довели до установеното несъответствие между действително декларираното количество произведена продукция и количеството в Производствената програма, заложена в Инвестиционно намерение, част Б, както и че съгласно процедурата при констатирано за втори път неизпълнение на производствената програма от 80 % до 100% размерът на финансовата корекция е 10 % върху 694 979, 43 лева (изплатената БФП от 731 557, 30 лева, намалени с 36 577, 87 – сумата по нередност 2016/ЕЕF/000032), равняващи се на 69 497, 94 лева. Отправена е препоръка до УО да предприеме действия съгласно Процедура за събиране на вземанията от правилника на ДСФР за налагане на финансова корекция. Към доклада е приложена таблица за финансови корекции по производствени програми на бенефициери по ОПРСР 2007-2013г.                  

По повод на този доклад с вх.№ Z-10049/15.07.2016г. в ИАРА е заведен сигнал за нередност, в който са възпроизведени констатациите от доклада, че въз основа на представените от бенефициера счетоводни документи е установено 99, 82 % неизпълнение на ПП. Изложени са обстоятелства, че съгласно производствената програма, заложена в таблица 4 от инвестиционно намерение, част Б, през втората производствена година следва да се произведат 4 асортимента продукция от бяла риба - общо 72,90 тона, като при сравнението с произведената продукция по документи са установени несъответствия. Поради непосочване на вида на преработената риба в някои от позициите, допълнително от страна на УО е поискана коректна и точна информация за вида на преработената риба в тези позиции, въз основа на която е установено, че се произвеждат общо 0,1288 тона бяла риба, което съставлява 99, 82 % неизпълнение на производствената програма. В сигнала е посочено, че с писмо с изх.№ 2600-5148(2)/21.06.2016г. УО е информирал бенефициера за установеното несъответствие между действително декларираното количество произведена продукция и количеството в производствената програма, като е изискал от него да представи писмена обосновка относно причините, довели до установеното несъответствие с приложени писмени доказателства. Бенефициерът не е представил изисканата документация в определения срок, поради което съгласно „Процедура за събиране на вземанията на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури във връзка с възстановяване на недължимо платени и/или надплатени суми в резултат на администриране на нередност с финансово изражение или в резултат на неизпълнение на нормативно установени или договорни задължения на проекти, финансирани по ОПРСР" следва да бъдат предприети действия по администриране на нередност и налагане на финансова корекция. Съгласно процедурата при констатирано за 2-ри път неизпълнение на производствената програма от 80 до 100 % размерът на финансовата корекция е 10% от сертифицираните разходи на безвъзмездната финансова помощ, които са 630427,83 лв.

До “Бул аква фиш” ООД е изпратено писмо с изх.№ 2600-10323/20.07.2016г. на ИАРА относно администриране на горепосочения сигнал за нередност, като по делото липсват данни за връчване на писмото на дружеството. 

 Във връзка с постъпилия сигнал за нередност служители на Дирекция „Структурни фондове по рибарство“ при ИАРА са извършили проверка, резултатите от която са обективирани в доклад по сигнал за нередност с вх.№ Z-12171/29.08.2016г. Съгласно този доклад при извършената проверка е установено нарушение по проект на бенефициера „Бул аква фиш“ ООД с УНП BG0713EFF-261-80207 с наименование „Изграждане на „сграда (цех) за обработка и преработка на аквакултури" в село Славеево, община Добричка" по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура", приоритетна ос 2. „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013г. (ОПРСР), реализиран съгласно договор за предоставяне на БФП №100/27.08.2012г., изразяващо се в неизползване на придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение чрез неизпълнение на производствената програма (ПП), заложена в таблица 4 от инвестиционното намерение, част Б, неразделна част от заявление за кандидатстване с вх. № ЕФР-08- 19/18.06.2012 г., като установеното неизпълнение на производствена програма спрямо действително декларираното количество реализирана продукция е 99, 82 %. Преповторени са констатациите в сигнала за нередност, като нарушението е окачествено като нередност. Съгласно предоставената в доклада информация за нарушението изграденият от бенефициера цех за обработка и преработка на аквакултури в с. Славеево, общ. Добричка, предмет на договор № 100/27.08.2012 г., е реализиран и пуснат в експлоатация през 2013 г. (удостоверение № 30/26.07.2013 г. за въвеждане в експлоатация на строеж и удостоверение за регистрация на обект за производство на храни № 1445/10.09.2013 г., издадено от МЗХ, БАБХ). В проектното предложение е записано, че цехът ще преработва бяла риба. Намеренията са бялата риба да се доставя от реализираната вече ферма за угояване на аквакултури. Посочено е, че 2014 г. е първата производствена година за бенефициера, като предмет на настоящия мониторинг е изпълнението на ПП за 2015 г. - втора производствена година. Според ИН заложените в ПП параметри за производство са, както следва: цяла неизкормена бяла риба под лед в тарелка с фолио 20 т. при рандеман 98 % -19,6т; изкормена и безглава бяла риба върху люспест лед в тарелка или в стиропоров бокс -2.0 т при рандеман 82 % - 16,4 т.; филетирана бяла риба с кожа върху люспест лед в тарелка с фолио 30 т., при рандеман 65 % - 19,5 т; филетирана бяла риба без кожа върху люспест лед в тарелка с фолио 30 т., при рандеман 58 % - 17,4 т. Чисто технологично, за да бъде изпълнена производствената програма, цехът следва да преработи 100 т бяла риба, вследствие на което ще бъдат произведени общо 72,9 т асортименти от бяла риба. В отговор на писмото на УО с изх. № 2600- 5148/15.04.2016 г. за предоставяне на информация бенефициерът е изпратил писмо вх. № 2600-5148(1)/10.06.2016 г., в което е посочил, че поради сменена ПП на проект, реализиран по договор за БФП № 12/02.07.2010 г. от ОПРСР, е сменен видът на отглежданата във фермата риба за угояване: от 100 т бяла риба на 25 т бяла риба и 62 т есетра. Констатирано е, че с писмо с вх. № 2600-1656/24.10.2013г. дружеството е поискало смяна на ПП и за цеха за преработка, реализиран по договор № 100/27.08.2012 г., като исканата промяна не се различава от действащата и одобрена с подписването на договора ПП. Фермата за отглеждане на риба в рециркулационна система (Договор за БФП по ОПРСР № 12) е въведена в експлоатация на 28.02.2012 г. Съгласно констативен протокол от 20.03.2013 г. и последващите го протокол от извършена проверка № 087-63/20.03.2013 и потвърдителна бележка 004696/26.03.2013 г. на Екарисаж - Варна ЕООД е констатирано измирането на бяла риба и руска есетра. Според документи за закупуване и доставка на зарибителен материал в периода от 12.06.2012 г. до 11.02.2013 г. (до датата на аварията) бенефициерът е зарибил 3600 бройки бяла риба и 10 900 бройки руска есетра. Въз основа на тези обстоятелства е направен извод, че независимо че е изградил ферма за аквакултури, в която е планирал да отглежда, а на по - късен етап да обработва и преработва тази риба в цеха за преработка, бенефициерът от самото начало е започнал да нарушава своята ПП по Договор за БФП № 12 от ОПРСР, като е зарибил недостатъчно количество бяла риба и преимуществено е започнал да зарибява и отглежда есетра - риба, която не фигурира в инвестиционното му намерение и към този момент не е била обект на проекта, реализиран по договор № 12/02.07.2010 г.

На следващо място в доклада е посочено, че с писмо с вх. № 2600-1583/11.10.2013 г. бенефициерът е заявил искане за промяна на производствената програма по договор № 12/02.07.2010 г., позовавайки се на случила се производствена авария във фермата. С последващи писма това искане е заявено отново, като са изтъкнати и други причини освен аварията - в писмо с вх. № 2600-1049/15.07.2014 г. бенефициерът е обяснил невъзможността за доставка на зарибителен материал от бяла риба извън сезона на естественото й размножаване, в края на м. април и в началото на м. май, и че е принуден да търси зарибителен материал от друг вид риба, който се предлага през цялата година (като есетра, която според него е и с по-добра пазарна реализация) и така ще може да зарибява 3 пъти с есетра и 1 път с бяла риба. Тези обстоятелства са мотивирали проверяващите служители да приемат, че много преди да поиска от УО анексиране на договора с цел промяна на производствената програма, бенефициерът фактически е нарушил изпълнението на производствената програма, описана в инвестиционното намерение, като още в 1-ва производствена година и при първо зарибяване е започнал отглеждане на руска есетра, което неминуемо е довело и до неизпълнение на ПП на проекта с УНП BG0713EFF-261-80207, реализиран по договор № 100/27.08.2012 г.

В доклада е подчертано, че в ИН бенефициентът е декларирал намерението си в цеха да се преработва риба, добита в собствената му ферма, като съгласно предоставената оборотна ведомост на дружеството за 2015 г., сметка 3031, произведената във фермата риба е 17 176,3 кг. Според проверяващата комисия независимо че тя е бяла риба и есетра, това количество е крайно недостатъчно да натовари производствените мощности на цеха за преработка, така че той да достигне предвидените в инвестиционното намерение мощности и да реализира одобрената ПП (преработката на 100 т бяла риба). Посочено е, че ако не се вземе предвид видът на произведената риба, с това количество може да се изпълнят едва 17,18 % от ПП, т.е. неизпълнението е 82,82 %.

Проверяващите служители са констатирали, че в обяснителната записка бенефициерът е цитирал като основание за неизпълнението на ПП и форсмажорно обстоятелство (сертификат за форсмажор № 33/28.07.2014 г.), когато поради влошаване на метеорологични условия на територията на област Добрич и в частност в района на село Славеево е проникнала вода в една от шахтите на риблюпилния блок, което е предизвикало авария на двете помпи - основна и резервна, респективно е довело до отпад (смърт) на зарибителен материал от бяла риба и сибирска есетра. Приели са, че е спазен е 10 - дневният срок за уведомление на УО при настъпване на форсмажор, тъй като сертификатът за форсмажор е изпратен с придружително писмо 2600-887-(1)/05.08.2014г., но не са го съобразили с мотива, че се визира събитие на форсмажор, което касае друг проект, реализиран съгласно договор за БФП № 119/27.09.2012г.

В доклада са изложени доводи, че бенефициерът е реализирал три броя проекти по ОПРСР. Всеки един от тях е самостоятелен и независимо че идеята е да се произвежда зарибителен материал в риболюпилнята (договор за БФП №119), който да се зарибява и угоява в рециркулационна система (договор за БФП № 12), а след това добитата риба да се преработва в цех за преработка на риба и аквакултури (договор за БФП № 100), добрата технологична практика изисква всеки един от тези проекти да може да функционира самостоятелно и да се създаде възможност последиците от непредвидените нежелани обстоятелства и производствени аварии да бъдат ограничени до минимум и да не оказват влияние върху останалите звена на производствения цикъл. Събитията на форсмажор следва да се третират като такива само за мястото и проекта, където са се случили, съответно засегнали.

От представената оборотна ведомост на дружеството е констатирано, че от произвежданите 14 броя асортименти, той преработва/произвежда съгласно ПП само филе от риба, позиция 21, в количество 128,8 кг, в резултат на което е прието, че неизпълнението на ПП е 99,82 %. Направен е извод, че за това неизпълнение следва да се наложи финансова корекция от 5 %, но тъй като констатираното нарушение е за втора поредна година, ФК следва да се удвои, като се наложат 10 % ФК върху изплатената БФП, което възлиза на 69 497,94 лв. съгласно Процедура за събиране на вземанията на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури във връзка с възстановяване на недължимо платени и/или надплатени суми в резултат на администриране на нередност с финансово изражение или в резултат на неизпълнение на нормативно установени или договорни задължения на проекти, финансирани по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. (ОПРСР)”.

В доклада е посочено, че датата на констатиране на нарушението е 15.07.2016г., а периодът на извършване на нередността е 2015г.,  като с нея са нарушени чл. 40, ал.1, чл. 41, ал.1 от Наредба № 7/ 03.05.2013 г.за предоставяне на БФП по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури" по приоритетна ос 2 от ОПРСР и чл. 14, ал. 4, т. 1. във вр. чл. 35 и чл. 36 от Договор за предоставяне на БФП № 100/27.08.2012 г., съгласно които бенефициерът е длъжен да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение. Непълното използване на инвестицията по предназначение представлява нарушение на чл. 56 от Регламент (ЕО) № 1198/2006, който изисква запазване на естеството на операциите в рамките на 5 години от датата на решението за финансиране, във връзка с което и в съответствие с чл.5, ал. 2, 3, 4, и 5 от Процедура за събиране на вземанията на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури във връзка с възстановяване на недължимо платени и/или надплатени суми в резултат на администриране на нередност с финансово изражение или в резултат на неизпълнение на нормативно установени или договорни задължения на проекти, финансирани по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" 2007-2013 г. (ОПРСР), както и на основание чл. 3, буква „р" и чл.96 от Регламент (ЕО) №1198/2006 на Съвета от 27.07.2006 за констатираното неизпълнение на производствената програма в размер между 80,01 % и 100 % следва да бъде издадено решение на ИД на ИАРА за наличие на нередност с финансово изражение 69 497,94 лева. Нередната сума представлява размера на финансова корекция от 10 % върху 694 979,43 лв. Сумата от 694 979,43 лв. е изплатената безвъзмездна финансова помощ от 731 557,30 лв., намалена с размера на нередност 2016/EFF/000032 от дата 14.04.2016г. на стойност от 36 577,87 лв., регистрирана във връзка с неизпълнението на ПП за 2014 г. Подчертано е, че финансовата корекция е за сметка на бенефициера, като нередността следва да бъде регистрирана под национален идентификационен номер.

Въз основа на горецитираните сигнал и доклад за нередност изпълнителният директор на ИАРА в качеството си на ръководител на управляващия орган е издал решение № РД-263/31.08.2016г., с което на основание чл. 70, ал. 1, буква „б” изречение първо, чл. 96, ал. 1, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 година за Европейския фонд за рибарство и чл. 14, ал. 1 от Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз е постановил да се регистрира нередност и да се впише в регистъра на нередностите под своя национален идентификационен номер. Съгласно решението нередността се изразява в неизползване на придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение чрез неизпълнение на производствената програма, заложена в таблица 4 от инвестиционното намерение, част Б, неразделна част от заявление за кандидатстване с вх. № ЕФР-08-19/18.06.2012 г, спрямо действително декларираното количество реализирана продукция в размер на 99,82 %; нарушените разпоредби са чл. 40, ал.1, чл. 41, ал.1 от Наредба № 7/03.05.2013 г. за предоставяне на БФП по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури” по приоритетна ос 2 от ОПРСР, чл. 14, ал. 4, т. 1., във вр. чл. 35 и чл. 36 от Договор за предоставяне на БФП № 100/27.08.2012 г., както и чл. 56 от Регламент (ЕО) № 1198/2006; действията/бездействията на бенефициера, чрез които е допуснато нарушението, се състоят в 99, 82 % неизпълнение на производствената програма, заложена в таблица 4, част Б на инвестиционното намерение; сумата на нередността се равнява на 69 497,94 лв., представляващи финансова корекция в размер на 10 % върху 694 979,43 лв., като сумата от 694 979,43 лв. е изплатената безвъзмездна финансова помощ от 731 557,30 лв., намалена с размера на нередност 2016/EFF/000032 от дата 14.04.2016г. на стойност от 36 577,87 лв.

С писмо с изх.№ 2600-12550(1) от 07.09.2016г. изпълнителният директор на ИАРА е уведомил жалбоподателя за регистрираната нередност, като му е изпратил копие от решението за наличие на нередност, както и покана за доброволно изпълнение, обективирана в обжалваното писмо с изх.№ 2600-12550 от 07.09.2016г. С последното дружеството е уведомено, че във връзка с констатирани нарушения, изразяващи се в 99, 82 % неизпълнение на производствена програма, заложена в таблица 4 от инвестиционното намерение, част Б, неразделна част от заявление за кандидатстване с № ЕФР-08-19/18.06.2012 г. спрямо декларираното действително количество реализирана продукция по негов проект с УНП BG0713EFF-261-80207 с наименование „Изграждане на „сграда (цех) за обработка и преработка на аквакултури" в с. Славеево, община Добрич, реализиран съгласно договор за предоставяне на БФП № 100/27.08.2012 г., е регистрирана нередност с национален идентификационен номер 2016/EFF/000039, като в 14-дневен срок от получаване на поканата следва доброволно да възстанови получената безвъзмездна финансова помощ в размер на 69 497,94 лв., представляваща финансова корекция в размер на 10 % върху 694 979,43 лв. Сумата от 694 979,43 лв. е изплатената безвъзмездна финансова помощ от 731 557,30 лв., намалена с размера на нередност 2016/EFF/000032 от дата 14.04.2016г. на стойност от 36 577,87 лв. Писмото и поканата са изпратени по пощата и са получени от жалбоподателя на 09.09.2016г. съгласно известие за доставяне на л.37 от делото. 

От изслушаната по делото съдебно - икономическа експертиза, кредитирана от съда като обективно и компетентно изготвена и неоспорена от страните, се установява, че е налице несъответствие между декларираното количество преработена продукция и количеството в ПП, заложена в таблица 4 от ИН, част Б. При извършената проверка в счетоводството на жалбоподателя вещото лице е установило, че производствената дейност на цеха включва преработката на бяла риба, която се доставя от ферма за угояване на аквакултури, собственост на дружеството, изградена по договор за БФП № 12/02.07.2010г. След като е констатирало, че производствената програма на фермата към датата на проверката е със сменен вид на отглеждана за угояване риба от 100 т бяла риба на 25 т бяла риба и 62 т есетра, вещото лице е дало два варианта на неизпълнение на ПП на цеха за преработка в зависимост от първоначалната и видоизменената ПП на фермата. Според първия вариант, при отчитане на промяната на ПП на фермата, през втората производствена 2015 година, по счетоводни данни, са заприходени 17, 502612 т, които са с 55, 40 т по-малко от заложените по ПП общо 72, 90 т, като неизпълнението на ПП спрямо заложеното количество възлиза на 75, 99 % (таблица 10). Според втория вариант, при неотчитане на промяната на ПП на фермата, през втората производствена 2015 година, по счетоводни данни, са заприходени 2, 5206 т продукция, които са с 32, 479 т по-малко от заложените 19, 5 т по ПП, като неизпълнението на ПП спрямо заложеното количество е 99, 34 % (таблица 12), което се различава минимално от установеното от УО неизпълнение от 99, 82 %.

Не е спорно между страните, а това се установява и от данните по делото, в т.ч. и от приложените заверени копия на договор за БФП № 12/02.07.2010г. и четири анекса към него, че жалбоподателят има изградени още два обекта с европейски средства по ОПРСР, финансирана от Европейски фонд по рибарство 2007 - 2013 г., Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата", Приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура", единият от които е ферма за интензивно отглеждане на аквакултури – рециркулационна система, реализиран по договор за предоставяне на БФП № 12/02.07.2010г., а другият - риболюпилня за интензивно отглеждане на аквакултури – костурови и други деликатесни видове риби в рециркулационна система, реализиран по договор за предоставяне на БФП № 119/27.09.2012г. Съгласно приложеното по делото инвестиционно намерение, част А, неразделна част от заявление за кандидатстване с № ЕФР-08-19/18.06.2012г. (л.150-179), тези два обекта са взаимосвързани с цеха за обработка и преработка на аквакултури и се намират в общ стопански двор в с. Славеево, община Добричка, собственост на дружеството, като произведеният материал в риболюпилнята задоволява приоритетно фермата, която пък е основен доставчик на суровината за цеха за обработка и преработка.      

От показанията на разпитания по делото свидетел Стойчо Стоев се установява, че през годините са настъпили няколко форсмажорни обстоятелства, които са затруднили изпълнението на производствената програма на трите обекта на дружеството – риболюпилня, ферма и цех за преработка. През 2014г. вследствие на наводнението в област Добрич е спряно електрическото захранване в обектите за повече от 36 часа, което е прекъснало работата на помпите и циркулацията на водата в басейните на фермата и риболюпилнята. В резултат на това е преустановено подаването на кислород в басейните, което е довело до критично ниски нива на разтворен кислород във водата и измиране от задушаване на целия зарибителен материал в риболюпилнята и на по-голямата част от рибата за угояване във фермата. Свидетелят е посочил, че в обектите има аварийна система за подаване на кислород, но тя може да захрани басейните само за около 15-20 минути. Ако за тези минути не може да се възстанови циркулацията на водата, а при такова наводнение това е било възможно, рибите умират. За да се намали размерът на щетите, подаването на кислород от аварийната система е ограничено до няколко басейна, в които е имало риба, готова за експедиция. Свидетелят е подчертал, че трите проекта са взаимосвързани и ако загине риба в люпилнята, няма как да се зареди с достатъчно риба и навреме фермата, съответно в нея няма как рибата да се доугои и да достигне тегло, което позволява нейната реализация или преработка в цеха. Посочил е, че процесът по зарибяване и угояване на рибата (напр. есетрата) отнема 14 месеца и е нормално риба, която е загинала през 2014г., в зависимост от това на какъв стадий от нейното развитие е била, да повлияе върху производствените програми за 2015 и 2016г. Свидетелят е участвал в изготвянето на трите проекта и обслужва цялата техника и инсталации, които са монтирани във връзка с изпълнението на тези проекти, поради което има преки наблюдения и вещи познания от производствените процеси в обектите и настъпилите форсмажорни обстоятелства през различните производствени години. Показанията му са логични, последователни и обективни, и се подкрепят от останалите доказателства по делото, поради което съдът счита, че следва да ги кредитира независимо от близките му професионални и бизнес взаимоотношения с жалбоподателя.

По делото е приложено заверено копие на сертификат за форсмажор № 33/28.07.2014г., издадено от председателя на БТПП – Добрич, с което е удостоверено, че поради влошаване на метеорологичните условия на територията на област Добрич и в частност в района на село Славеево на 19.06.2014 г., характеризиращи се с проливни дъждове и наводнения, е проникнала вода в една от помпените шахти на риболюпилен блок, което е предизвикало авария на двете помпи - основна и резервна. Спирането на помпите е довело до липсата на подаване на рециркулационна вода към басейните с риба, а това е довело до отпад (смърт) от задушаване поради липса на разтворен кислород и натрупване на високи нива на амоняк. По това време дружеството е отглеждало в системата зарибителен материал от сибирска есетра и бяла риба. След извършена проверка на място от служители на ИАРА е констатирано измиране на новоизлюпена риба – бяла риба около 25 000 броя с единично тегло 1,5 – 3,00 грама и сибирска есетра – 982 броя с единично тегло 40-50 грама. За резултатите от проверката е съставен констативен протокол № 087-218/21.06.2014 г., в който е отбелязано, че измирането е вследствие наводнение на шахтата и изгаряне на два броя помпи от риболюпилнята.

В сертификата за форсмажор е посочено, че за доказване на изложените обстоятелства са представени служебна бележка № 70-00-1327/04.07.2014 г. на Община гр.Добрич, удостоверяваща, че на 20.06.2014 г. със заповед № 583/20.06.2014 г. на Кмета на община Добрич е обявено бедствено положение на територията на общината, като входно-изходните артерии на града са затворени от 6.00 часа на 20.06.2014 г.; служебна бележка № 95/07.07.2014 г. от кметски наместник на село Славеево, община Добричка, съгласно която на 20.06.2014 г. вследствие на обилни валежи в село Славеево, поради високото ниво на водата, от 06.00 часа е обявено бедствено положение и е забранено движението на МПС по маршрута центъра на село Славеево в посока к.к. „Албена” и в частност към Фермата за интензивно отглеждане на аквакултури с риболюпилен комплекс, както и констативен протокол № 240614-1/24.06.2014 г. изготвен от „Зенит - 71" ЕООД, Добрич, дружеството осигуряващо гаранционен сервиз и поддръжка на помпите, съгласно който след извършен преглед и диагностика на 2-те помпи е констатирано преовлажняване на клемна кутия и наличие на вода в корпуса на двигателя между ротор и статор, както и в лагерните възли, като моторът на помпите е изгорял вследствие навлизане на вода в електрическата част, което е несъвместимо с нормалната й експлоатация.

В резултат на това в сертификата за форсмажор е направен извод, че „Бул аква фиш” ООД е изпаднало в обективна невъзможност да изпълни изцяло задълженията си по реализация на производствените програми към договори №№ 12/02.07.2010 г. и 119/27.09.2012 г., с които са реализирани проектите за фермата за интензивно отглеждане на аквакултури и риболюпилнята. 

Сертификатът за форсмажор е изпратен на ИАРА, където е входиран с вх.№ 2600-887(1)/05.08.2014г., видно и от констатациите в горецитирания доклад за нередност.  

Сертификатът за форсмажор е издаден от компетентно длъжностно лице (председателя на БТПП - Добрич), в изискуемата форма, по предвидения за това ред и не е оспорен от ответника, поради което съдът счита, че следва да го кредитира като годно доказателствено средство за удостоверяване на настъпилите форсмажорни обстоятелства в предприятието през 2014г. 

В подкрепа на сертификата за форсмажор е и приложеният по делото протокол за брак № 02/20.06.2014г., удостоверяващ бракуването на 25 000 броя бяла риба и 982 бр. есетра.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Оспореният акт е издаден от компетентен административен орган  съгласно чл.9, ал.5 и чл.73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, вр. чл.11, ал.4 от договора, вр. чл.5, т.1 и т.4 от Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури - изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, която съгласно чл.6, ал.1, т.1 от Закона за рибарството и аквакултури е Управляващ орган и осъществява дейностите по управление на Оперативна програма за развитие на Сектор “Рибарство” 2007-2013г., съгласно Регламент (ЕО) 1198/2006г. на Съвета за Европейския фонд за рибарство. Писмото е издадено в изискуемата писмена форма и съдържа необходимите реквизити, което го прави валиден административен акт. Не се споделя възражението на жалбоподателя за немотивираност на акта и неяснота за коя производствена година е наложена финансовата корекция, защото от данните по административната преписка се установява, че актът е издаден въз основа на решението за регистриране на нередност, което пък препраща към сигнала и доклада за нередност, в които подробно са описани фактическите обстоятелства и правните норми, довели до налагането на финансовата корекция. Несъмнено административният орган следва да посочи обстоятелствата, които са го мотивирали да издаде акта, но е допустимо мотивите, т.е. фактическите и правните основания да се съдържат в други подготвителни документи, неразделна част от административната преписка, които предхождат издаването на акта и към които той изрично препраща, поради което не е налице допуснато съществено процесуално нарушение на изискванията за форма и съдържание на акта.

При издаването на акта обаче са допуснати други съществени нарушения на административнопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и неговата цел.

Оспореното писмо съдържа волеизявление за налагане на финансова корекция и е издадено при съвместното действие на ЗУСЕСИФ и Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз (Наредбата), в чийто процедурен обхват попада и Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство, съгласно чл.2, т.9 от Наредбата. 

Съгласно чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ финансовата корекция се определя по основание и размер с мотивирано решение на управляващия орган, одобрил проекта. Съгласно чл.73, ал.2 от ЗУСЕСИФ преди издаването на решението по ал. 1 управляващият орган трябва да осигури възможност бенефициентът да представи в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от две седмици, своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства. Съответно в ал.3 е предвидено, че решението по ал.1 се издава в едномесечен срок от представянето на възраженията по ал.2, като в неговите мотиви се обсъждат представените от бенефициента доказателства и направените от него възражения.

Видно от приложената административна  преписка с решение № РД-263/31.08.2016г. на изпълнителния директор на ИАРА, издадено на основание чл.14, ал.1 от Наредбата, е разпоредено да се регистрира нередност и да се впише в регистъра на нередностите под своя национален идентификационен номер. Това решение е заключителният акт, с който приключва проверката по сигнала за нередност и се поставя началото на процедурата по администриране на самата нередност. С него не се установява по един неподлежащ на промяна начин наличието на нередност, като то представлява становище, първа писмена оценка, на компетентния орган по повод получения сигнал за нередност или установената от него при проверка нередност. Ето защо, след като бъде издадено такова решение, е необходимо да се спази процедурата по чл.73, ал.2 и ал.3 от ЗУСЕСИФ, като се даде възможност на бенефициера в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от две седмици, да представи своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства. Едва след предоставянето на такава възможност на бенефициера, следва да се пристъпи към налагане на финансовата корекция. В противоречие с тези изисквания решението по чл.14, ал.1 от Наредбата и обжалваната покана са издадени и връчени едновременно на бенефициера. Това на практика е лишило дружеството от възможността да вземе участие в производството по налагане на финансовата корекция, което съставлява съществено процесуално нарушение, тъй като е нарушило правото му на защита. В случая не е предоставена възможност на дружеството като страна в административното производство да вземе становище по регистрираната нередност, съответно да ангажира доказателства за оборване на приетите от административния орган фактически констатации. Не са събирани допълнителни доказателства, не е извършено изясняване на спорните обстоятелства, а директно е пристъпено към налагане на финансовата корекция.

Аргумент в подкрепа на този извод са и разпоредбите на Наредбата, доколкото в чл.14, ал.1 и ал.2 от същата е предвидено, че решението, с което се разпорежда да се регистрира нередност и да се впише в Регистъра на нередностите, се връчва на засегнатите лица - бенефициерите по проектите, като то може да бъде преразгледано или отменено в хода на развитието на административната или съдебната процедура. Едва след получаване на становището на засегнатите лица ръководителите по чл.13 ал.2 следва да предприемат необходимите корективни действия по смисъла на чл.28 от Наредбата за нередностите, в т.ч. и корективните действия по доброволно или принудително възстановяване на средствата съгласно чл.28, т.2, във вр. чл.14, ал.5 от Наредбата.  Следователно за приключване на нередността чрез налагане на финансовата корекция, редът, предвиден в Наредбата, изисква бенефициерът да бъде предварително уведомен за това и да му се предостави възможност да вземе становище/ангажира доказателства, което в случая не е сторено. По делото са налице доказателства за връчване на първочалните две писма, с които жалбоподателят е уведомен за започналата проверка и е задължен да представи информация и документи относно изпълнението на производствената програма за 2015г., но не и доказателства за връчване на последващите писма, с които е информиран за установеното несъответствие между декларираното и предвиденото количество произведена продукция и е задължен да представи писмена обосновка относно причините за това, респективно е уведомен, че се администрира сигнал за нередност по неговия проект, който следва да бъде проверен в срок от три месеца. Липсват доказателства и за това жалбоподателят да е уведомен за изготвения сигнал за нередност, а след това и за изготвения въз основа на него доклад за нередност и да му е дадена възможност да направи своите възражения, коментари, бележки и да представи документи, доказващи липсата на нарушения или пък надлежно предприети действия по отстраняване на констатираните нарушения, с които да мотивира искане да не се налага финансова корекция.     

На следващо място административният орган не е изяснил всички факти и обстоятелства от значение за случая и не ги е преценил в тяхната логическа последователност и взаимовръзка, в резултат на което е стигнал до неправилни и необосновани фактически и правни изводи за наличието на нередност, обуславяща налагането на финансова корекция.

От данните по административната преписка се установява, че спорната финансова корекция е наложена за нередност, изразяваща се в неизползване на придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение чрез неизпълнение на заложената в инвестиционното намерение производствена програма за 2015 година спрямо действително декларираното количество произведена продукция в размер на 99, 82 %, с което са нарушени разпоредбите на чл.40, ал.1 и чл.41, ал.1 от Наредба № 7/03.05.2013г., чл.14, ал.4, т.1, във вр. чл.35 и чл.36 от договора за предоставяне на БФМ № 100/ 27.08.2012г., както и чл.56 от Регламент (ЕО) № 1198/2006.

В доклада и решението за нередност не е посочено коя от осемте хипотези на чл.41, ал.1 от Наредба № 7/03.05.2013г. е налице, но от останалите цитирани като нарушени правни норми и договорни клаузи следва да се направи извод, че се касае за нарушение на чл.41, ал.1, т.1 от същата наредба – неизпълнение на задължението за използване на придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение в срок от 5 години от сключването на договора. От приложените по делото инвестиционно намерение, част А, неразделна част от заявлението за подпомагане (л.157-186), доклад от 14.08.2012г., с който е предложено процесният проект да бъде подпомогнат (л.731-733), както и протокол № 63/16.08.2012г. от заседание на експертната комисия за осигуряване на прозрачност по мерките, с който е одобрен проектът (л.735-736), е видно, че целта на инвестиционния проект е изграждане и създаване на преработващо предприятие за първична и вторична преработка на рибата и рибните продукти от двете ферми, собственост на дружеството, като планираната производствена програма за първата и втората производствени години (2014г. – 2015г.) след реализацията на проекта включва производството на рибни продукти от бяла риба. Следователно основното предназначение на придобитите въз основа на одобрения проект активи е рибопреработката, като главен доставчик на суровината за обработка е другият изграден с европейски средства обект на дружеството - ферма за интензивно отглеждане на аквакултури. От приложените по делото писмени доказателства, в т.ч. и от приетата по делото съдебно – икономическа експертиза се установява, че през производствената 2015г. цехът за обработка и преработка на аквакултури е произвеждал рибни продукти от бяла риба и есетра, като установените количества обработена и преработена продукция са доставени от фермата за интензивно отглеждане на аквакултури на дружеството. Следователно основната дейност на рибопреработвателното предприятие е запазена и не може да се говори за неизползване на инвестицията по предназначение, нито за претърпяна значителна промяна, засягаща естеството на проекта, които да водят до нарушаване на чл.41, ал.1, т.1 от Наредба № 7/03.05.2012г. и чл.14, ал.4, т.1 от договора за БФП, във вр. чл.56 от Регламент (ЕО) № 1198/2006, както неправилно е приел административният орган. Действително от доказателствата по делото е видно, че бенефициерът не е произвел заложените в производствената програма прогнозни количества продукция, но това не означава, че цехът не е използван по предназначение. Достигането на пълния технологичен капацитет на обекта е показател за неговото ефективно функциониране, но не и елемент от неговото основно предназначение, поради което не се споделят изводите, съдържащи се в доклада за нередност, че ненатоварването на производствените мощности на цеха за преработка, довело до неизпълнение на производствената програма, съставлява нарушение на задължението за използване на обекта по предназначение. Липсата на максимално използване на инвестицията чрез изпълнението на заложената в инвестиционното намерение производствена програма не винаги се приравнява на нецелесъобразно стопанисване на обекта, водещо до разхищение на публични средства. Записаните в производствената програма стойности са прогнозни и обстоятелството, че действително реализираната продукция се разминава с тези стойности не води непременно до извод, че е налице съществено изменение на естеството на договора. Обстоятелството, че основната производствена суровина в цеха е променена, като към обработката на бяла риба е добавена и есетра, която не е включена в първоначалната производствена програма, също не означава смяна на основната производствена дейност на предприятието, нито нецелево експлоатиране на активите по проекта, чиято основна цел е производството на рибни продукти. В този смисъл неправилно и незаконосъобразно административният орган е квалифицирал неизпълнението на производствената програма като нарушение по чл. чл.41, ал.1, т.1 от Наредба № 7/03.05.2012г. и чл.14, ал.4, т.1 от договора за БФП, във вр. чл.56 от Регламент (ЕО) № 1198/2006, с което е допуснал нарушение на материалния закон. Административният орган е квалифицирал неизпълнението на ПП и като нарушение на чл.41, ал.1 от Наредба № 7/03.05.2012г., която предвижда, че най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициерът трябва да отговаря на всички нормативно установени изисквания, отнасящи се до извършваните от него дейности по проекта. Никъде обаче в административната преписка не са изложени обстоятелства кои са тези нормативно установени изисквания, на които бенефициерът трябва да отговаря, и как неизпълнението на ПП води до тяхното нарушаване, поради което посочената разпоредба е неприложима в случая и е още едно основание за материалната незаконосъобразност на писмото.                              

На следващо място, дори и да се приеме, че неизпълнението на ПП съставлява неизпълнение на задължението да се използва обекта по предназначение, дотолкова, доколкото ПП е неразделна част от инвестиционното намерение и одобрения въз основа на него проект, реализацията на който е насочена към постигане на целите на мярка 2.6 “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури, свързани с производство на продукти от високо качество за запълване на пазарните ниши и производство или маркетинг на нови продукти, то са налице обстоятелства от обективен характер, които изключват или намаляват отговорността за неизпълнение на бенефициера. От доказателствата по делото е безспорно установено, че проектът, предмет на финансовата корекция, е взаимосвързан с останалите два проекта на дружеството, реализирани по ОПРСР 2007-2013г. – риболюпилня и ферма за интензивно отглеждане на аквакултури, като основната суровина за обработка в цеха постъпва от фермата. Безспорно е и това, че вследствие на наводнението в област Добрич през м.юни 2014г. и аварирането на помпите в риболюпилнята е настъпил отпад на целия зарибителен материал, който е следвало да постъпи за преработка в цеха, за което е издаден сертификат за форсмажор № 33/28.07.2014г. от председателя на БТПП – Добрич.

С анекс № 2 от 29.01.2013г. към договора е предвидено освобождаване от отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, причинено в резултат на непреодолима сила” (форсмажор). Легалното определение на понятието “непреодолима сила” се съдържа в т.31 от ДР на Наредба № 7/03.05.2012г., съгласно която това е обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, като : пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и други природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др. В съответствие с тази разпоредба следва да се приеме, че настъпилото наводнение и последвалият отпад на зарибителен материал през 2014 година представляват такова непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, което с оглед на спецификата на производствените процеси по отглеждане и угояване на рибата е нарушило сериозно нормалното функциониране на цеха за преработка и освобождава бенефициера от отговорност за неизпълнение на производствената програма за 2015 година. Жалбоподателят е уведомил за възникналите извънредни обстоятелства по предвидения за това ред, за което сам управляващият орган е признал в доклада за нередност, където изрично е посочено, че сертификатът за форсмажор е изпратен в ИАРА с придружително писмо 2600-887-(1)/05.08.2014г. Действително в сертификата за форсмажор е посочено, че в резултат от форсмажорните обстоятелства дружеството е изпаднало в обективна невъзможност да изпълни задълженията си по договорите за другите два проекта – риболюпилнята и фермата за интензивно отглеждане на аквакултури, но това не означава, че той няма отношение и към договора за изграждане на цеха за преработка. При положение, че трите обекта представляват един затворен цикъл на производство, при който цехът за преработка е поставен в зависимост от произведената продукция в първите два обекта, то неминуемо форсмажорните обстоятелства по отношение на риболюпилнята и фермата са повлияли на дейността на цеха и са попречили на изпълнението на неговата производствена програма. Неоснователно е становището в доклада за нередност, че всеки един от трите обекта е самостоятелен и независимо че е предвидено добитата риба от първите два обекта да се преработва в цеха, добрата технологична практика изисква всеки един от тези проекти да може да функционира самостоятелно и да се създаде възможност последиците от непредвидените обстоятелства и производствени аварии да бъдат ограничени до минимум и да не оказват влияние върху останалите звена от производствения цикъл. Това би било така, ако начинът, по който бенефициерът ще се снабдява със суровина за обработка, не е бил уточнен и уговореното изпълнение не го е обвързвало с доставката на суровина от конкретно определен обект, но в случая основната суровина за обработка в цеха се е доставяла от фермата, поради което житейски логично е да се приеме, че форсмажорните обстоятелства през 2014 година са засегнали цялостната дейност на рибопреработвателното предприятие и са в пряка причинна връзка с неизпълнението на процесния договор през 2015 година. Сам административният орган е признал в доклада за нередност за взаимозависимостта между двата договора, като е приел, че неизпълнението на производствената програма на фермата поради промяната на суровината за отглеждане неминуемо е довело до неизпълнение на производствената програма на цеха, поради което неправилно и необосновано след това е отрекъл връзката между тях, заявявайки, че всеки един от проектите следва да функционира самостоятелно, без да се влияе от останалите звена на производствения цикъл. Не може да се сподели виждането на административния орган, че това са напълно предвидими за добрия търговец рискове и при полагане на дължимата от него грижа би могъл да предотврати последиците от форсмажора и да произведе предвидените количества рибни продукти в цеха. В инвестиционното намерение изрично е посочено, че предмет на инвестицията е преработката на суровина, която е добита пряко от фермата, от което следва единственият възможен извод, че извънредните обстоятелства са въздействали по такъв начин на дейността на дружеството, че не са му позволили при спазване на правилата на добросъвестността да произведе договорените количества продукция, т.е. неизпълнението на производствената програма се дължи на обективни причини, а не е в резултат от неполагане на дължимата грижа от страна на бенефициера. Действително още през 2014 г. бенефициерът е променил производствената програма на фермата, като освен бяла риба е започнал да отглежда и есетра, без да се е договорил за това с управляващия орган по ОПРСР, но това не е основание да се изключи, а да се намали отговорността за неизпълнение на бенефициера дотолкова, доколкото при настъпването на непреодолимата сила през 2014г. той е отглеждал 25 000 броя бяла риба. Въпросът доколко посоченото количество риба е било достатъчно за изпълнение на производствената програма на цеха е от значение за определяне на степента на обективна невъзможност, но не променя обстоятелството, че към момента на форсмажора системата е била заредена с бяла риба, която е подлежала на експедиция за цеха. При частична невиновна невъзможност длъжникът се освобождава само за невъзможната част, поради което административният орган е бил длъжен да прецени дали и доколко измирането на бялата риба през 2014г. е повлияло на изпълнението на задълженията по процесния договор за 2015 година, диференцирайки коя част от неизпълнението на договора се дължи на обективната невъзможност на длъжника и коя на неговото виновното поведение, както и дали бенефиерът е взел всички разумни и необходими мерки за ограничаване на възможните негативни последици от непреодолимата сила и е продължил изпълнението на договора след отпадане на тази сила. Неизследването на тези обстоятелства с формалния мотив, че ситуацията на форсмажор се отнася за другите проекти на дружеството и не се е отразила на дейността на преработвателното предприятие е довело до неизясняване на фактическата обстановка по спора и неправилност на изводите на административния орган относно действителния размер на неизпълнението на производствената програма, за което бенефициерът следва да носи отговорност и да му бъде наложена финансова корекция.  

От друга страна, в писмените си обяснения до УО жалбоподателят е посочил, че една от причините за по-малките количества произведена продукция е извършената през 2015 година промяна на вида и количеството на произвежданата във фермата за угояване риба от 100 т бяла риба годишно на 25 т бяла риба и 62 т есетра годишно. Никъде обаче в материалите по административната преписка няма коментар на тези обстоятелства и значението им за констатираното несъответствие. Вярно е, че в кориците на делото не се съдържат категорични доказателства за твърдяната промяна в производствена програма на фермата освен в заключението на вещото лице, но е вярно и това, че административният орган не е оспорил изрично този факт както в хода на административното производство, така и в производството пред съда. В доклада за нередност проверяващите служители са проследили изпълнението на производствената програма на фермата, като са констатирали, че бенефициерът е поискал неколкократно нейната промяна, но не са посочили изрично дали тя е допусната, в какъв вид и с какъв акт. От представения по делото анекс № 4/25.01.2015г. към договор за БВП № 12/02.07.2010 г., с който жалбоподателят твърди, че е допусната посочената промяна, не може да се направи такъв категоричен извод. В този анекс е посочено, че се сключва във връзка със заявление за изменение на основния договор с вх.№ 2600-1583/11.10.2013г. на ИАРА, но предложената в това заявление промяна на производствената програма предвижда през втората и следващите прогнозни години да се произвежда 100 т бяла риба и др. деликатесни видове риба, без да е конкретизирано количеството на бялата риба, нито вида и количеството на другите деликатесни видове. Едва със заявление с вх.№ 2600-816/17.06.2014г. на ИАРА жалбоподателят е поискал промяна на производствената програма на фермата, в която е предвидено за първата производствена 2014 година да се произведе 13, 75 т бяла риба и 28, 75 т есетра (общо 42,50 т), а през втората и следващите производствени години – 25 т бяла риба и 62 т есетра (общо 87 т), но това заявление не е посочено изрично като основание за изменение на основния договор от 02.07.2010г. Следователно налице са неясноти относно параметрите на производствената програма на фермата, като административният орган не е взел никакво отношение по този въпрос и не е обсъдил изобщо обясненията и възраженията на жалбоподателя в тази насока. В доклада си за нередност проверяващата комисия нито е отрекла, нито е признала дали действително е допусната промяна по отношение на вида и количеството на отглежданата във фермата риба за угояване и дали тази промяна е повлияла по някакъв начин на изпълнението на производствената програма на цеха. Единственото, което служителите на ИАРА са коментирали е, че още в самото начало бенефициерът фактически е нарушил производствената програма на фермата, описана в инвестиционното намерение, като не е зарибил достатъчно количество бяла риба и преимуществено е започнал да зарибява и отглежда есетра, която не е фигурирала в инвестиционното намерение към този момент, но в случая те са имали предвид производствената 2013 година, която е от значение за следващата производствена 2014 година, а не и за проверяваната 2015 година. От посоченото в доклада, че към 2013 година есетрата не е била обект на инвестиционния проект, реализиран по договор за БФП № 12/02.07.2012г., може да се изведе имплицитния извод, че в следващите производствени години тя вече е била включена в инвестиционното намерение, както се твърди и от жалбоподателя. Тези обстоятелства е следвало да бъдат изяснени и обсъдени от административния орган, за да се прецени дали и доколко промяната на производствената програма на фермата е засегнала дейността на цеха за преработка и е обусловила наличието на обективни причини за неизпълнението на неговата производствена програма предвид обвързаността на двата проекта. 

От всичко изложено дотук следва да се приеме, че административният орган е допуснал съществени процесуални нарушения на чл.35 и чл.36 от АПК, изразяващи се в неизясняване на спорните обстоятелства, липса на проверка и оценка на всички необходими и относими доказателства и превратно и едностранчиво тълкуване на правнорелевантните факти и обстоятелства от значение за спора, което е довело до постановяване на акт в нарушение на материалния закон. 

Съгласно чл.69, ал.1 от ЗУСЕСИФ управляващите органи провеждат процедури по администриране на нередности, като законодателят е регламентирал специални правила за протичането на тези процедури и за определянето на финансовите корекции по основание и размер. Безспорно от първостепенно значение е доказването на нередността, тъй като липсата на нередност изключва и всякаква отговорност на бенефициера за нея. Аргумент за това са и разпоредбите на чл.96, ал.1 и ал.2 от Регламент (ЕО) № 1198/2006, които изискват държавите – членки при разследване на нередности да действат при доказателства за всяка основна промяна на естеството на инвестицията, като при извършване на финансовите корекции  следва да вземат предвид естеството и тежестта на нередностите и финасовите загуби към ЕФР.           

Съгласно дефиницията по чл. 3 б. „р” от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство „нередност” е всяко нарушение на разпоредба на законодателството на Общността, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход. С идентично съдържание е определението на понятието в §1, т.10 от ДР на Наредба № 7/03.05.2012г. В параграф единствен на НОПАНФИПСЕС пък е посочено, че „нередност” е всяко нарушение на разпоредба на правото на общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход. Следователно основният елемент на понятието нередност е наличието на нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, като липсата на този елемент обуславя и липсата на основание за налагане на финансова корекция. С оглед на гореизложените обстоятелства съдът намира, че административният орган не е доказал по безспорен и категоричен начин твърдяното в писмото нарушение на чл.56 от Регламент (ЕО) № 1198/2006, във вр . чл.14, ал.4, т.1 от договора, във вр. чл.41, ал.1, т.1 и чл.40, ал.1 от Наредба № 7/03.05.2012г., тъй като не е налице неизползване или непълно използване на продибитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение, което да води до нарушаване на естеството на операцията в рамките на 5 години от датата на решението за финансиране. Налице са обстоятелства от обективен характер, които оправдават намалението на производствената дейност и дори да не изключват отговорността за неизпълнение на производствената програма, то поне я намаляват и влияят върху процентното съотношение на несъответствието между заложената производствена програма и действителното количество произведена/преработена продукция, респективно върху размера на финансовата корекция. Липсата на нарушение води до неправомерност на наложената финансова корекция, а дори и да се приеме, че е налице нарушение, то не е от такова естество и тежест, които да налагат най-високият размер на финансовата корекция, изразен като процент от стойността на изплатената БФП (5%). Не на последно място управляващият орган е наложил финансова корекция в двоен размер поради наличие на друга регистрирана нередност във връзка с неизпълнението на ПП за 2014г., но по делото липсват всякакви доказателства за това, освен приложената към първоначалната докладна записка таблица за финансови корекции, в която е посочено единствено, че има регистрирана такава нередност, което въпрепятства съдебния контрол относно законосъобразността на размера на наложената финансова корекция. Размерът на финансовата корекция е от изключително значение за законосъобразността на акта по чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ, защото финансовата корекция не е санкция. Нейната цел е да възстанови вредата в бюджета на Съюза като отнеме незаконно придобитата облага и в частност като задължи бенефициерът да въстанови сумата, която е придобита в резултат на допуснатата нередовност. Затова всички нарушения на административнопроизводствените правила и на материалния закон, които правят финансовата корекция несъразмерна с нередността и степента на неспазване на поетите ангажименти, са основание за нейната цялостна отмяна.

По изложените съображения съдът счита, че оспореният акт е издаден в нарушение на процесуалния и материалния закон, както и в нарушение на целите на ЗУСЕСИФ и принципа за съразмерност и пропорционалност, поради което същият следва да бъде отменен като неправилен и незаконосъобразен. Доколкото административното производство за установяване на нередност и налагане на финансова корекция е започнало по инициатива на административния орган, а не по искане на бенефициера за признаване или защита на негови субективни права или законни интереси, отмяната на административния акт не възстановява висящността на административното производство и не налага връщане на преписката за ново произнасяне на административния орган. 

С оглед на изхода от делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК на жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 3 394, 98 лева, от които 694, 98 лева – държавна такса по жалбата, 300, 00 лева - възнаграждение за вещо лице и 2400 лева – платено адвокатско възнаграждение, съобразно представения списък на разноските по чл.80 от ГПК.     

Водим от изложеното, както и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административният съд

                                                   Р   Е   Ш   И  :

          

ОТМЕНЯ по жалба на „Бул аква фиш" ООД, със седалище и адрес на управление село Прилеп, община Добричка, област Добрич, ЕИК 200855752, представлявано от Ж.С.В., писмо с изх. №2600-12550 от 07.09.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в качеството му на ръководител на управляващия орган (УО) на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013г. (ОПРСР), с което на дружеството е определена финансова корекция в размер на 69 497, 94 лева, представляваща 10 % върху сумата 694 979,43 лева, която е изплатената безвъзмездна финансова помощ от 731 557,30 лева, намалена с размер на нередност 2016/EFF/000032 от 14.04.2016 г., за констатирани нарушения, изразяващи се в неизпълнение на производствена програма, заложена в Таблица 4 от Инвестиционно намерение, част Б, неразделна част от Заявление за кандидатстване с № ЕФР-08-19/18.06.2012г., спрямо декларираното действително количество реализирана продукция в размер на 99, 82 % за 2015 година по проект с УНП BG0713EFF-261-80207 с наименование: “Изграждане на сграда (цех) за обработка и преработка на авкакултури” в с.Славеево, община Добрич” по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура", приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013г. (ОПРСР), реализиран съгласно договор за предоставяне на БФП №100/27.08.2012 г., за което е регистрирана нередност с национален идентификационен номер 2016/EFF/000039.   

ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да заплати на „Бул аква фиш" ООД, със седалище и адрес на управление село Прилеп, община Добричка, област Добрич, ЕИК 200855752, представлявано от Ж.С.В., сумата от  3 394, 98 лева, разноски по делото пред първата инстанция. 

         РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                     Административен съдия: