О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№……../15.11.2016 г, гр. Добрич

 

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас.състав,  в закрито заседание на петнадесета ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                              ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

            Като разгледа докладваното от съдия Т. Милева касационно ч. адм. дело № 572/2016 г. по описа на АС гр. Добрич установи следното:

             Производството е по реда на чл. 229, ал. 1, т. 1 от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН. Образувано е по частна жалба на А.А.М. от гр. Добрич срещу Определение № 419/12.09.2016 г., постановено по а.н.д. № 974/2016 г. по описа на РС - Добрич. В жалбата се излагат съображения, че определението е неправилно. Посочва се, че наистина е изпуснат срока за обжалване на наказателното постановление, но това не е било по вина на касатора. Моли се, жалбата да се счита и като молба за възстановяване на срока.

               С обжалваното определение ДРС е прекратил производството по анх №974/2016 г., образувано по жалба от А.А.М. срещу Наказателно постановление №16-0851-000713 от 13.05.2016 г. на Началник  сектор "ПП" при ОД на МВР - Добрич.

              За да постанови обжалвания акт, съдът е приел, че въззивната жалба е депозирана извън законоустановения 7-дневен срок за обжалване на процесното НП, съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. Като факти съдът е установил, че процесното НП е връчено на жалбоподателя лично на 20.05.2016 г., а жалбата срещу НП е подадена на 22.06.2016 г.

              Настоящият състав като взе в предвид, че касационният жалбоподател, моли да се приеме жалбата срещу  прекратителното определение и като молба за възстановяване на срока и с оглед разпоредбата на чл.186, ал.2 от НПК изпрати молбата на РС Добрич за произнасянето по искането за възстановяване на срока. С Протоколно определение от 04.11.2016 г., районен съд Добрич е оставил без разглеждане като недопустима молбата на А.А.М. за възстановяване на срока за обжалване на НП №16-0851-000713 от 13.05.2016 г. на Началник  сектор "ПП" при ОД на МВР - Добрич.

             Съдът като се запозна с приложените по делото доказателства и съобрази доводите, изложени в частната жалба, намира, че частната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Задължение на жалбоподателя е при възникнал спор да докаже, че е подал жалбата в срок, тъй като той черпи благоприятни правни последици от това обстоятелство.

Сроковете за обжалване на наказателните постановления пред съда са преклузивни и са визирани в разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. Въззивният съд е събрал необходимите доказателства, установяващи релевантните факти.

Видно от приложеното по делото Наказателно постановление №16-0851-000713 от 13.05.2016 г. на Началник  сектор "ПП" при ОД на МВР - Добрич  на 20.05.2016 г. е било връчено срещу подпис на жалбоподателя, а жалбата срещу него е депозирана на 22.06.2016 г., много след изтичане на преклузивния срок за упражняване на правото на жалба, визиран в разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН.

При това положение правилни са изводите РС град Добрич за редовно и валидно връчване на НП, поради което към момента на депозиране на въззивната жалба срокът по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН е бил изтекъл. Изтичането на срока за обжалване погасява правото на санкционираното лице да оспори наказателното постановление и има за последица влизане на НП в сила и неговата неотменимост в производството по чл. 59 от ЗАНН. С оглед на това, процесуално законосъобразно, приемайки жалбата за просрочена, районният съд е прекратил производството по делото, предвид наличието на процесуална пречка (отрицателна процесуална предпоставка) за допустимостта на образуваното съдебно производство.

Предвид гореизложеното, Добричкият административен съд приема, че правилно и законосъобразно въззивният съд е прекратил производството по делото, поради просрочие на въззивната жалба против процесното НП.

Водим от горното, Административен съд гр. Добрич

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 419 от 12.09.2016 г., постановено по анх № 974/2016 г. по описа на Районен съд град Добрич.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                               2.