Р Е Ш Е Н И Е

№ ………….

Добрич, 05.06.2017  год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Добрич, в закрито съдебно заседание на пети юни две хиляди и седемнадесета година, ІІ едноличен състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА                                

при секретаря ……. и с участието на прокурора ……. изслуша докладваното от председателя административно дело № 571/ 2016 год.

 

Производството е с правно основание чл. 175 АПК.

Производството по делото се развива след постановено Определение № 6849/01.06.2017 г. по адм. дело № 5275/2017 г. на Трето отделение на ВАС, с което е констатирана допусната в Решение № 117/22.03.2017 г. по адм. дело № 571/2016 г. по описа на АдмС - Добрич очевидна фактическа грешка.

Съдът, след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено следното от фактическа страна:

С протоколно определение от 06.03.2017 г. съдът е допуснал изменение на размера на иска, като е приел, че следва да се счита за предявен за сумата от 10 560.95 лв. като главница. В мотивите на съдебното решение съдът също е обосновал, че претендираният размер на обезщетението от 10 560.95 лв. не е доказан, но в диспозитива е разменил цифрите и е посочил размер от 10 565.90 лв.

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Налице са предпоставките, при които съдът, по свой почин, служебно следва да допусне поправка на очевидна фактическа грешка.

Очевидната фактическа грешка представлява всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението и нейното поправяне никога не представлява изменяне или отменяне на формираната воля на съда.

Съдът следва да допусне поправка на очевидна грешка, като сумата в диспозитива на ред четири от същия се чете „10 560.95 лв.“

Водим от горното, и на основание чл. 175 АПК, Административен съд – Добрич, Втори едноличен състав

РЕШИ:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 117/22.03.2017 г. по адм. дело № 571/2016 г. по описа на АдмС - Добрич, като в диспозитива на решението на ред четвърти вместо цифрата "10 565.90" да се чете цифрата "10 560.95".

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                        СЪДИЯ: