Р Е Ш Е Н И Е

 

468

гр.Добрич, 13.12.2016  г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, І касационен състав в публично съдебно заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                            ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

            при участието на прокурора Радослав Бухчев и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия ТЕОДОРА МИЛЕВА кас.адм.дело № 567/2016 г. по описа на АС- Добрич.

            Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба на Р.А.К. от гр. Добрич, подадена чрез адв. М.Я. - ДАК срещу решение №441/03.10.2016 г., постановено по н.а.х.д. №625/2015 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление №15-0851-002682/24.03.2016 г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция“ ПРИ ОД на МВР гр. Добрич, с което на касатора за нарушение по чл.5, ал.3,т.1 от ЗДвП и на осн. чл.174, ал.1 от с.з. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.

           Касаторът твърди, че решениeто на районния съд е незаконосъобразно поради явна несправедливост на наложеното наказание. Излага съображения, че е шофьор от 1992 г. и до настоящият момент има издадени само два акта и фиша, както и че професията, която упражнява е свързана с постоянно ползване на МПС. Сочи, че са налице смекчаващи вината обстоятелства, които пък районния съд е определил като отегчаващи такива В с.з. процесуалния представител на касатора, адв. И.И. моли съда единствено за намаляване на размера на наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.Твърди,  че конкретния случай се явява инцидентна проява, както и, че наказанието лишаване от правоуправление за 12 месеца би го лишили от средства за храна и издръжка.Моли да се отмени решението на районния съд и да се намали размера на наложеното наказание до минималния определен в закона.

Ответникът в касационното производство не изразява становище по жалбата.

Представителят на ОП – Добрич счита, че безспорно е извършено нарушението, но в действителност са на лице смекчаващи вината обстоятелства, поради което и наказанието може да се намали към средния определен от закона размер.

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 АПК, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. 

          С обжалваното решение районният съд е потвърдил наказателно постановление  №15-0851-002682/24.03.2016 г., издадено от началника на сектор „ПП“ към ОД на МВР гр. Добрич, с което на касатора за нарушение по чл.5, ал.3,т.1 от ЗДвП и на осн. чл.174, ал.1 от с.з. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 600 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца за това, че при извършена проверка на 19.12.2015 г. в 23,39 часа в гр. Добрич на ул. „Гоце Делчев“ в посока бул. „Русия“ , като водач на лек автомобил „Тойота РАВ 4“ с рег.ххххххх, управлява същия, след употреба на алкохол, изпробван с техническо средство – Дрегер 751 с инвентарен №ххххххх, цифровата индикация на който е отчел 1,67 промила алкохолна концентрация в кръвта чрез издишвания от водача въздух. На водача е издаден талон за медицинско изследване, взета е кръвна проба. Резултата от химическата експертиза е 1,10 промила.

Съдът е приел, че НП е издадено от компетентен орган и при издаването му не са  допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е, че безспорно от събраните писмени и гласни доказателства се установява нарушението, което и не се оспорва от касаторката. Изложени са подробни доводи по отношение на размера на наложената санкция.

Като е достигнал до този правен извод, въззивният съд правилно е приложил материалния закон при точно спазване на процесуалните правила.   Липсва касационно основание за отмяна на процесното решение.

В преценката на събраните в хода на производството гласни и писмени доказателства, първоинстанционния  съд правилно и в съответствие с логическите и опитните правила е достигнал до правно обосновани фактически изводи за правно значимите по отношение на спора юридически факти. Тези изводи напълно се споделят от настоящия съдебен състав.  При тази преценка съдът е разпитал актосъставителя и свидетелите и е изложил аргументи защо кредитира показанията им, с оглед съответствието с писмените доказателства, приложени по делото.

Пред касационната инстанция се релевират единствено и само доводи за намаляване на наказанието “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца и че неправилно съдът го е потвърдил, като не се е съобразил с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН. Твърди се, че касатора работи като рехабилитатор и има сключени трудови договори с няколко спортни клуба, поради което и се налага ежедневно да управлява лек автомобил. Съдът намира така изложеното обстоятелство за неотносимо към спора. От друга страна, настоящият състав намира характера на осъщественото адм. нарушение за тежък сам по себе си, което е твърде показателно за отношението на жалбоподателя към забранителните норми на ЗДвП. Налице е и по-висока степен на обществена опасност на деянието, от една страна заради предвидените строги санкции, а от друга, обстоятелството, че сядайки зад волана на процесното МПС с изключително висок процент концентрация на алкохол в кръвта за наказване по административен ред, жалбоподателят сериозно е застрашил здравето и живота на мнозина, включително и собственият си. Поради което настоящата инстанция намира за справедлив размера на наложените наказания.

Оспорваното решение е правилно и законосъобразно, постановено в съответствие с процесуалния и материалния закон, поради което същото следва да бъде потвърдено.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

            Р Е Ш И

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение 441/03.10.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 625/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                          

 

                                                                                                            2.