Р Е Ш Е Н И Е

 

№70

22.02.2017 г., град Добрич

 

В    И М Е Т О    НА    Н А Р О Д А

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, І кас. състав, в публично заседание на четиринадесети февруари, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                  ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия Т. МИЛЕВА кас.адм.д. №565/2016 г. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава ХІІ от АПК във връзка с чл.63 от ЗАНН. Образувано е по касационна жалба от РДГ гр. Варна срещу Решение №417 от 09.09.2016 г. по нахд №311/2016 г. на Районен съд гр. Добрич, с което е отменено Наказателно постановление №7/05.01.2016 г. на Директора на РДГ гр. Варна, с което на П.И.П. *** за нарушение на чл.257, ал.1, т.1 от ЗГ във връзка с чл.25, ал.3 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите и на осн. чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лева. 

В жалбата се излагат доводи за неправилност и незаконосъобразност на постановеното решение. Касаторът твърди, че съдът неправилно е приел, че GPS и ролетката са средства за измерване и попадат в обхвата на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Сочи се, че безспорно е установено и с двата уреда, че площта на котлите е по-голяма от законно допустимата. Твърди се, че неправилно съда е посочил в решението си, че площта на котлите е в декари, докато измервателната единица е хектари. Моли, да се отмени решението на районния съд и се потвърди наказателното постановление.

Ответникът – П.И.П. лично и чрез своя процесуален представител адв. Е.Ц. - ЛАК оспорва жалбата и моли да бъде оставено в сила първоинстанционното решение. Представя се и писмена защита по делото.

Представителят на Окръжна прокуратура счита, че жалбата е неоснователна, счита, че правилно е приложен материалния закон, не са допуснати съществени процесуални нарушения, поради и което и решението на ДРС следва да бъде потвърдено.

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл.218, ал.2 АПК, определяща обхвата на съдебната проверка, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение районният съд е отменил  Наказателно постановление №7/05.01.2016 г. на Директора на РДГ гр. Варна, с което П.И.П. *** за нарушение на чл.257, ал.1, т.1 от ЗГ във връзка с чл.25, ал.3 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите и на осн. чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лева, за това че на 03.09.2015 г. се е установило, че в периода 03.10.2014 г. до 23.04.2015 г. в териториалния обхват на ТП ДГС Добрич, ОУ Житница, отдел 63, подотдел „г“, с. Житница, общ. Добричка, в качеството му на длъжностно лице упражняващо лесовъдска практика – горски надзирател не е изпълнил задълженията възложени му по чл.25, ал.3 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, като е отворил два котела с площ 0,2941 ха и един с площ 0,2029 ха.

За да отмени наказателното постановление съдът е приел, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Районният съд е приел, че изцяло липсва описание на нарушението с неговите белези и свойства, че не са посочени обстоятелствата при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават, както в АУАН, така и в НП. Според съда от посочения като доказателство протокол също не става ясно в какво точно се изразява извършеното нарушение. Въззивният съд е приел, че измерването на котлите е направено с GPS и ролетка, които не са преминали метрологична проверка, поради което е и приел, че не може да се направи обоснован извод, че наистина размера на котлите е посочения от административния орган, поради което е и отменил наказателното постановление.

           Настоящият касационният състав  изцяло споделя направените от въззивния съд изводи.

           Неоснователни са възраженията на касатора по отношение годността на измервателните средства. Измерването на площи става с материална мярка за дължина, като в случая това е извършено с GPS устройство и с ролетка. Съгл. разпоредбата на чл.23, ал.1 от Закона за измерванията, на контрол подлежат средствата за измерване, компонентите, спомагателното оборудване и допълнителните устройства към тях, които се използват в случаите по чл.5 и са определени в наредбата по чл.28. В чл.5 от ЗИ е регламентирано, че за осигуряване на точност и достоверност на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защита на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания, се извършва метрологичен контрол. По силата на чл.2 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /действала по време на извършване на нарушението 2014-2015 г./, „Материалните мерки за дължина, наричани по-нататък „мерките за дължина“, са средствата за измерване, предназначени за измерване на дължини и нива. Ал.2 от същия член, т.2 гласи, че изискванията на този раздел се отнасят за мерки за дължина, използвани за измерване на размери, разстояния и площи на имоти в земеделието, строителството и т.н. т.е. материалните мерки за дължина от одобрен тип се пускат на пазара и/или в действие след първоначална проверка, като същите подлежат и на последващи проверки. В съответствие с цитираните разпоредби, настоящият състав намира, че за да се приемат безспорни констатациите в акта и НП по отношение размера на котлите, GPS-а и ролетката е следвало да премине задължителен метрологичен контрол, а проверката би могла да се докаже именно със сертификат за първоначален или последващ периодичен преглед от оторизирано за целта лице, валиден към датата на извършване на проверката. Поради изложеното съдът намира, че правилно решаващият състав е приел, че измерването на процесните котли не е извършено със сертифицирано по съответния ред средство за измерване, което води и до недоказаност на един от признаците на нарушението.

            Извън горното се констатира, че в НП е посочена санкционна норма – в обстоятелствената част на НП – чл.275, ал.1, т.2, а в дизпозитива – чл.275, ал.1, т.1 от ЗГ, която норма чл.275 не е санкционна такава и поради това, настоящият състав приема, че е допуснато още едно нарушение на процесуалните правила при издаване на наказателното постановление.

            При проверка пред настоящата съдебна инстанция, съдът не констатира пороци в решението, които да водят до неговата отмяна, като съдебният акт съответства изцяло на материалния закон.

             Водим от гореизложените съображения, Административен съд гр. Добрич

 

            Р  Е  Ш  И:

 

             ОСТАВЯ В СИЛА Решение №417 от 09.09.2016 г. на  Районен съд гр. Добрич по нахд №311/2016 г..

             Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                       2.