Р Е Ш Е Н И Е

 

122

гр. Добрич, 23.03.2017г.

 

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Добрички административен съд, в публично съдебно заседание на тринадесети март, две хиляди и седемнадесета година, ІV-ти състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

при участието на секретаря С.К., разгледа докладваното от председателя административно дело № 561 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

             Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК и е образувано по жалба на ЗК ”Приморец” със седалище и адрес на управление в с.Тюленово, Община Шабла с ЕИК 834057489, представлявана от председателя И.Й.И. срещу заповед № РД-04-493 от 13.10.2016г., издадена от кмета на Община Шабла, с която е определен “ГУМИ-НИРА 94”ЕООД гр.Варна за спечелил проведения на 03.10.2016г. търг с явно наддаване за отдаване под наем на 39 броя общински поземлени имоти в регулация на с.Тюленово, Община Шабла.

Жалбоподателят, ЗК ”Приморец”, чрез законния си представител И.Й.И., счита заповедта за незаконосъобразна и постановена при съществени нарушения на административно-производствените правила. В жалбата се твърди, че тръжната процедура се е провела при съществени нарушения. Не било публикувано съобщение за провеждане на търга, каквото се изисква от силата на чл.74, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Шабла. Жалбоподателят счита, че отстраняването му от участие в търга от тръжната комисия с мотива, че не е внесъл изцяло депозит за участие, е необосновано и неправилно. В жалбата се твърди, че земеделската кооперацията била внесла депозит в размер на 107,87 лв., който покривал изискуемият такъв за всички имоти, тъй като в заповедта за провеждането на търга бил определен депозит за участие в размер на 20 % от първоначалната тръжна цена на земята, за която се кандидатства. Изрично това условие било записано и в обявата, която била публикувана на интернет-страницата на Община Шабла. В самите тръжни условия обаче депозитът за участие бил определен по различен начин. В тях се сочело, че депозитната вноска за участие в търга е 20% от първоначалната тръжна цена за втората година за всяка от земята, за която се кандидатства. Това несъответствие, според жалбоподателя, довело до неговото отстраняване и до отстраняването на третия участник в търга от тръжната комисия. Всяко от посочените указания за дължимата депозитна вноска за участие в търга освен това било неясно, предвид факта, че предмет на търга е повече от един имот. Липсвали указания как се внася депозитът - дали за всеки един имот поотделно или в цялост.. След отстраняване на двама от тримата участници в търга комисията го превела с участието само на единия останал от тях, който е потвърдил единствено първоначалната тръжна цена за всеки от имотите, но не е направил наддавателно предложение в размер на стъпката за наддаване. Това нарушение било самостоятелно основание да се приеме, че тръжната процедура е била незаконосъобразна, тъй като било в явно нарушение на чл.75, ал.1 от Наредбата и при неправилно интерпретиране от тръжната комисия на т.18 от Тръжните условия. Жалбоподателят счита, че гореописаните нарушения са довели до неоснователно и незаконосъобразно занижаване на наемната цена за всеки от 39-те общински имота, предмет на търга. И на последно място изтъква, че заповедта е издадено и в нарушение на чл.59, ал.2, т.7 от АПК, тъй като в нея не било посочено пред кой орган може да се обжалва.Моли заповедта да бъде отменена, а преписката да се върне на административния орган със задължителни указания за провеждане на нов търг. В съдебно заседание се представлява от законния си представител И.Й.И., който заявява, че поддържа изцяло жалбата.

Ответникът, кметът на Община Шабла, м.ж. в писмено становище от 07.02.2017г. (л.262) заявява, че действително било нарушено изискването на чл.74 от Наредбата, тъй като длъжностното лице не било публикувало обява м местния вестник „Изгрев“. Заявява, че в т.8 от Тръжните условия била допусната техническа грешка като неправилно било посочено „за втората година за всяка от земята“ . До този резултат се е стигнало, след като длъжностното лице некоректно било изготвило тръжната документация. Според ответника правилният запис на т.8 от Тръжните условия би следвало да е  „Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства.“ Изразеното в това становище искане към съда е да се отмени наложената на ответника глоба на основание чл.88, ал.1 и чл.91, ал.1 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК с определение от съдебно заседание, проведено на 17.01.2017г.

Заинтересованата страна, “ГУМИ-НИРА 94” ЕООД, ЕИК 103825667, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 281, представлявано от управителя Р.В.Г. заявява, че търгът е проведен правилно. В съдебното заседание от 21.02.2017г. заявява, че от две години обработвал процесните земи, а не му се давала възможност да плати. След това бил предизвикан търг за тях. 

Заинтересованата страна Н.Х.М. няма възражение по провеждането на търга.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл. 146 от АПК, намира за установено следното:

Жалбата е допустима. Нито в оспорената заповед  № РД-04-493/13.10.2016г. (л.10-11), нито в съобщението за нейното издаване с изх. № ТД-16-1/31.10.2016г. (л.8) е посочено в какъв срок, пред кой орган може да бъде обжалвана, поради което е налице хипотезата на чл.140, ал.1 от АПК, срокът за обжалване да бъде удължен на два месеца. Заповедта е издадена на 13.10.2016г., съобщението за изготвяне на заповедта, адресирано до ЗК“Приморец“, носи датата 31.10.2016г., а жалбата срещу заповедта е постъпила в Община Шабла на 04.11.2016г., т.е. в законоустановените срокове. Жалбата е подадена от участник в проведения търг, който има право на жалба против заповедта, с която е определен за спечелил търга друг участник в него. По горните съображения приема жалбата за допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

По делото е представена преписката, образувана във връзка с проведения търг и издаването на оспорената заповед. От доказателствата в преписката се установява, че с Решение № 142, взето по Протокол № 15 от проведено на 04.08.2016г. заседание на Общински съвет Шабла (л.243) е прието тридесет и девет индивидуализирани с кадастрални идентификатори и площ в декари имоти, общинска собственост, намиращи се в строителните граници на с.Тюленово Община Шабла да бъдат отдадени под наем за срок от три години на публично оповестен търг с явно наддаване при определена начална цена на декар от 11,25 лв.Общинският съвет е възложил на кмета на общината да предприеме последващите действия по обявяване провеждане на търга.

В заповедта за провеждане на търга с № РД -04-443, издадена от кмета на Община Шабла на 15.09.2016г.(л.84) е наредено да се открие процедура за провеждане на присъствен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 39 общински имоти, посочени в заповедта с кадастралните им номера и площта им в декари. Утвърдена е тръжната документация, определен е деня и часа на провеждане на търга на 13,30 часа на 03.10.2016г., като вместо думата „търг“ при определянето на деня и часа е ползвана думата „конкурс“. Определено е също, че началната тръжна цена е 11,25 лв./ска, рока на договора за наем- 3 стопански години и че депозитът за участие е в размер на 20 %  от първоначалната тръжна цена от земята, за която се кандидатства. Определена е комисия в тричленен състав, както следва: Председател-  Д.К. –юрист и членове А.Х. – н.к отдел „Счетоводство“ и Ж.Ж. – ст.експерт „Общинска собственост“. Определени са поименно и трима резервни членове, сред които и юрист. 

Съобщението за търга е публикувано един ден по-рано от издаването на заповедта, на 14.09.2016г. единствено на интернет-страницата на Община Шабла, което твърдение е направено от ответника в становището му от 07.02.2017г., (л.262), и в подкрепа на което се представя извлечение от интернет-страницата (л.264). В това съобщение депозитът за участие е определен по начина, визиран в заповедта от 15.09.2016г. за провеждане на търга, т.е. в размер на 20 %  от първоначалната тръжна цена от земята, за която се кандидатства.

При провеждането на търга на 03.10.2016г. тръжната комисия е констатирала присъствието на тримата участника- жалбоподателя и заинтересованите страни по делото, които са закупили тръжни книжа и са представили депозити за участие. За жалбоподателя и за Н.М. комисията е направила констатация, че представеният от тях документ за платен депозит за участие не удостоверявал размера на депозита, определен в т.8 от Тръжните условия и ги е отстранила от участие.

В т.8 от Тръжните условия размерът на депозита за участие  е 20 % от първоначалната тръжна цена за втората година за всяка от земята, за която се кандидатства.

Съдът установи, че ЗК“Приморец“ е кандидатствал и за 39-те обявени на търг за отдаване под наем имоти, за които е внесъл депозит за участие в размер на 107,87 лева, видно от вносна бележка ( л.65). Тази сума е получена след събирането на декарите земя на всичките 39 имота, общо 47, 960 дка, умножени по определената в заповедта начална наемна цена на декар или 11,25 лв. От полученият резултат 539,55 лв. са изчислени 20 %, което прави 107, 87 лева – сумата, която жалбоподателят е представил на тръжната комисия. Жалбоподателят е внесъл депозит за участие в размер ,определен съобразно заповедта на кмета на общината от 15.09.2016г. По същия начин е изчислил депозита за участие и го е внесъл и третият декласиран от участие в търга участник, заинтересованата страна Н.М., който е кандидатствал само за няколко имота.

Участникът, обявен от тръжната комисия за спечелил търга на първоначално определената тръжна цена от 11,25 лв. за декар, заинтересованата страна „Гуми Нира 94“ ЕООД, представлявано от собственика Р.Г., за 39-те предложени имота е внесъл депозит за участие в размер на 122 лв., видно от вносна бележка (л.82). Дори и след като взе предвид допълнителното условие за размера на депозита за участие в търга, определено в т.8 от Тръжните условия, за съда остава неизвестно по какъв начин е изчислен размер на депозит за участие от 122 лв., след като и за трите години първоначалната тръжна цена на декар е една и съща, в т.е 11,25 лв.

При така установената фактическа обстановка, по която страните няма спор между страните, съдът намира, че обявеният явен търг за отдаване под наем на 39 общински поземлени имоти е проведен при съществени нарушения на правилата за провеждане на търговете, установени в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет на Община Шабла с Решение № 380/ 12.12.2008г., изменена и доп. С решения № 415/2009г., № 620/2010г., № 797/2011г., представена по делото на л.93-113, наричана за краткост Наредбата, на Закона за общинската собственост и на тръжните условия, утвърдени от кмета на Община Шабла.

Нарушени са изискванията за оповестяване на търга, който се е провел без да бъде разгласен по предвидения в чл.74, ал.1 от Наредбата, а именно  съобщението за провеждане на търга да бъде публикувано в посочения местен вестник и на интернет-страницата и за съдържа изрично изброени реквизити.

При публикуването на обявление за търга е нарушена поредността на действията по провеждане на търга. Заповедта на кмета за провеждане на търга е издадена на 15.09.2016г., а съобщението за провеждане на търга е публикувано на интернет-страницата на община Шабла на 14.09.2016г., ден по-рано. Първото по ред действие е издаването на заповед от кмета и това е  определено в чл.73, ал.1 от Наредбата. Едва впоследствие, след издаването на заповедта нейното съдържание следва да се публикува, а не обратното. В противен случай евентуалните участници в търга не биха разполагали с гаранции, че условията за търга, определени в заповедта на кмета, ще се припокриват с публично оповестените условия. Затова нарушаването на поредността на действия по провеждане на търга е съществено процесуално нарушение.

В самата заповед от 15.09.2016г. се съдържат неточности. При определянето на датата е ползвана думата „конкурс“, която въвежда евентуалните участници в заблуждение. Конкурсът е различна процедура от търга. В заповедта не са разписани категорично и ясно задълженията на членовете на назначената тръжна комисия – да се запознаят с правилата за провеждане на търговете, приети от Общински съвет Шабла, с условията за провеждане на конкретния търг и да се съобразяват с тях.

Ответникът е одобрил „Тръжни условия 03.10.2016г.“ (л.114 и сл.), съдържащи явни противоречия с определените от него условия за провеждане на търга, вписани в заповед № РД-04-443/15.09.2016г. В т.8 от въпросните Тръжни условия размерът на депозита за участие в търга е определен по различен начин, от този, който е определен в заповедта на кмета на откриване на тръжна процедура. Нарушението е особено съществено, тъй като е довело до последващото незаконосъобразно действие на тръжната комисия по отстраняване  на двама от участниците в търга, жалбоподателя и заинтересованата страна Н.М., които са представили доказателства за внесен депозит за участие, съобразно публикуваното в интернет условие, определено в заповедта на кмета на общината.

Действието на тръжната комисия по отстраняване на жалбоподателя и другия участник е незаконосъобразно, тъй като при констатиране на противоречие между тръжните условия и заповедта на кмета, комисията е следвало да или да прекрати провеждането на търга, или да допусне всички участници, внесли депозит съобразно едно от двете различни условия за размера на депозита за участие. Не става ясно защо тръжната комисия е приела, че заинтересованото лице „Гуми Нира 94“ ЕООД е внесло правилния размер на депозит за участие, определен в т.8 от Тръжните условия, но не съответстващ на размера, посочен в заповедта на кмета и обявен публично. В протокола не са изложени никакви мотиви защо комисията не се е съобразила със заповедта на кмета и условието в нея, че размерът на депозита за участие е 20 % от първоначалната тръжна цена на земята, за която се кандидатства.

Наличието на две различни условия за допускане до участие на кандидатите в един и същ търг е обстоятелство, което опорочава същия и след като бъде констатирано следва да доведе до отменяне провеждането на търга. Тази възможност е предвидена в чл.76 от Наредбата. Вместо да предприеме горните законосъобразни действия, комисията в грубо нарушение на основните принципи, важащи са всяка дейност на администрацията и установени в чл.4, чл.6, чл.7 от АПК, а именно законност, добросъвестност, справедливост, истинност, откритост при провеждане на търговете с общинско имущество, е предпочела по неясни съображения и критерии един от участниците и напълно е опорочила провеждането на търга.

Не на последно място, нарушена е целта на Закона за общинската собственост, установена в чл.11, ал.1 и съгласно който имоти и вещи - общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. Законодателят е предвидил в чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, че отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред.

Основната идея за провеждане на търговете с общинско имущество е те да бъдат отдадени под наем при най-благоприятните условия за общината, с което да се постигне заявеното в чл.11, ал.1 от ЗОбС задължение на общинската администрация да управлява общинските имоти в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. Именно в изпълнение на това задължение органът на местно самоуправление е предвидил в Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОбС специфични условия за провеждането на търга, установени в чл.75, ал.3 и чл.78, ал.2 от Наредбата, които не позволяват обявяването за спечелил участника, който не направи поне едно наддавателно предложение над първоначално определената тръжна цена.

Съгласно чл.78, ал.2 от общинската наредба, ако никой от участниците след потвърждаването на първоначалната тръжна цена не наддаде на следващата стъпка, търгът се прекратява като депозитите на участниците се освобождават в срока по чл.79, ал.4. Съгласно чл.75, ал.3, в случай, че в резултата на декласиране остане само един участник търгът се провежда и той се обявява за спечелил  по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена плюс една стъпка. Горното изискване за законосъобразно провеждане на търга е вписано и в т.18, изр.3 от Тръжните условия, съгласно които ако никой от участниците след потвърждаване на началната тръжна цена не наддаде със следваща стъпка, търгът се прекратява като депозитите се освобождават.

Видно от протокола за провеждането на търга, за всеки един от изнесените на търг 39 имоти комисията е констатирала, че останалият единствен участник „ не прави предложение за покачване“. Независимо от тази констатация в нарушение на горецитираните правила тръжната комисия е обявила единственият участник за спечелил търга на началната тръжна цена. Именно стъпката за наддаване е смисълът на самата тръжна процедура, чиято цел е общинските имоти да бъдат отдавани под наем на възможно най-високата цена.

В настоящия случай търгът се е провел и в нарушение на чл.77, ал.1 от Наредбата, който изисква при започване на търга председателят на комисията да обяви на участниците или на останалия единствен участник началната цена и да определи стъпката на наддаване. Видно от съдържанието на протокола от проведения търг подобно обявяване на стъпката за наддаване, която е различна сума за всеки отделен имот, не е извършено. Стъпката за наддаване е определена в т.15 от Тръжните условия в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена. За законосъобразното провеждане на търга обаче и Наредбата, и Тръжните условия изискват при започване на търга председателят на комисията да обяви стъпката за наддаване. Видно от отбелязване на датата 10.10.2016г., кметът на община Шабла е утвърдил съставения Протокол за порочно проведения търг, който е подписан н от членовете на тръжната комисия, от обявения за спечелил търга и от отстранения участник Н.М. и въз основа на него е издал на 13.10.2016г. оспорената заповед.

Оспорената заповед е издадената въз основа на изцяло порочно проведен търг, затова тя е материално незаконосъобразна и следва да бъде отменена. Съдът намира за нужно да отбележи, че действия на ответника и на  тръжната комисия по провеждане на процесния търг са не само процесуални нарушения, водещи до отмяна на крайния акт, с който приключва търга. Те създават основателни съмнения у гражданите, че администрацията упражнява правомощията си в рамките на закона, по разумен начин, добросъвестно и справедливо.

След отмяната на заповедта преписката следва да се върне на ответника за провеждане на нов търг от етапа издаване на нова заповед в изпълнение на решение № 142, взето от Общински съвет Шабла с протокол № 15 от заседание, проведено на 04.08.2016г., при спазване на правилата за провеждане на търговете с общинско имущество, установени в ЗОбС, в Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОбС и съобразно общите принципи за законност, добросъвестност, справедливост, откритост, публичност, прозрачност, важащи за дейността на общинската администрация, установени в Административно-процесуалния кодекс.

Присъждане на разноски по делото не е поискано.

Така мотивиран и на основание чл.173, ал.2 и чл.174 от АПК, Административен съд –Добрич, ІІ състав

Р  Е  Ш  И :

ОТМЕНЯ по жалба на ЗК “Приморци“ с.Тюленово, Община Шабла Заповед № РД-04-493 от 13.10.2016г., издадена от м.ж. – кмет на Община Шабла, с която е определен “ГУМИ-НИРА 94” ЕООД гр.Варна, представлявано от Р.В.Г., за спечелил проведения на 03.10.2016г. търг с явно наддаване за отдаване под наем на 39 броя общински поземлени имоти в регулация на с.Тюленово, Община Шабла и

ВРЪЩА преписката на кмета на Община Шабла, който в 10 / десет/ дневен срок от влизане на настоящото решение в сила да предприеме действията за провеждане на нов търг, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 / четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.

 

                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :

                                                                                              Н.Каменска