О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 282

 

09.11.2016г., град Добрич

 

Добрички административен съд, в закрито заседание на девети ноември, две хиляди и шестнадесета година в състав:       

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

 

като разгледа  докладваното от  председателя  административно дело № 558 по описа на Административен съд гр.Добрич за 2016г.,  за да се произнесе, взе предвид следното :

 

  Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК и е образувано е по жалба на С.А.Р., ЕГН ********** с адрес *** против административни действия по чл.26, ал.1 от АПК на областен управител на Област Добрич.

            Жалбоподателят не е доволен от получено на 20.10.2016г.  уведомление за опразване на недвижим имот, в което било посочено, че на основание чл.26, ал.1 от АПК започва производтво по чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост.

Ответникът, областен управител на Област Добрич, чрез процесуалния си представител старши юрисконсулт Г.Г. изразява писмено становище за недопустимост на жалбата, понеже  писмото не било индивидуален административен акт, а част от процедурата по издаване на такъв, от вида на визираните в чл..21, ал.5 от АПК и твърди, че към настоящия момент заповед по чл.80 от Закона за държавната собственост не е издавана. Моли жалбата да бъде отхвърлена като недопустима и неоснователна и иска присъждане на сторените по делото разноски.

При извършване на проверка за допустимостта на жалбата, Административен съд – Добрич, ІV-ти състав, намира, че липсва годен за оспорване административен акт или действие по см. на чл.250, ал.1 от АПК.

До С.Р. *** е изпратено писмо с рег.ДжС-20-1/14.10.2016г., с което същият е уведомен на основание чл.26, ал.1 от АПК, че е открита процедура по издаване на заповед с правно основание чл. 80, ал.1 от Закона за държавната собственост за изземване по принудителен ред държането на имот – частна държавна собственост, представляващ земя от 510 кв.м., масивна едноетажна сграда със ЗП от 99,13 кв.м. и метален навес със ЗП-64,20 кв.м., находящ се в гр.Добрич, ул.”Горчиви чешми” № 1А. Предоставена е възможност на жалбоподателя да участва в административното производство чрез депозиране на писмени възражения.

Съдът намира, че оспореното уведомление, определено от жалбоподателя като административни действия, не е административен акт и видно от съдържанието му, то представлява уведомление по смисъла на чл. 26 от АПК. Уведомлението не е и действие по см. на чл.250, ал.1 от АПК, тъй като не представлява фактическо такова, а е част от процедурата по издаване на административен акт. Писмото представлява покана до заинтересовано от административното производство лице да участва в него. С процесното писмо  се поставя начало на производство по чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост за издаване на заповед за изземване по принудителен ред държането на държавен имот без правно основание. Съгласно чл.21, ал.5 от АПК, не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производството по издаване или изпълнение на индивидуалните или общите административни актове, или са част от производството по издаване на нормативни актове. Заповедта, с която приключва производството пред административния орган, т.е. заповедта по чл.80, ал.1 от ЗДС е индивидуалния административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК и тя може да бъде предмет на съдебен контрол.

            Жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство – да бъде прекратено.

Процесуалният представител на ответника е направил искане за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. На основание чл. 143, ал. 4 от АПК, чл. 144 от АПК вр.с чл. 78, ал. 4 от ГПК и чл. 78, ал. 8 от ГПК, на областен управител на Област Добрич следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в минимален размер от 300 лв., в който смисъл е и ТР № 3/13.05.10 г. на ОС на ВАС, определение № 10401 от 06.08.2010 г. на ВАС по адм. д. № 9305/2010 г., V отд.

Предвид изложените съображения и на осн. чл. 159, т.1 във вр. с чл.21, ал.5 от АПК и чл. 143, ал. 4 от АПК, чл. 144 от АПК вр.с чл. 78, ал. 4 и  ал. 8 от ГПК, Административен съд гр. Добрич, ІV-ти състав

 

                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.Р., ЕГН ********** с адрес *** против “административни действия по чл.26, ал.1 от АПК” на областен управител на Област Добрич.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 558/2016г. по описа на Административен съд – Добрич.

            ОСЪЖДА С.А.Р., ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на областен управител на Област Добрич сумата от 300 / триста/ лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.

           

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

                                                                                                /п. не се чете/