П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 26.04.2017 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на двадесет и шести април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА МАРКОВА – ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря М.М. сложи за разглеждане, докладваното от председателя, 

   Административно дело №555 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Т.С.Н., гр. Генерал Тошево, редовно призована, не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “МДТХСД И БФС” ПРИ ОБЩИНА – БАЛЧИК, редовно уведомен, представлява се от ЮРИСК.Г.Н. - К., редовно упълномощена отпреди.

СЪДЪТ докладва – Молба от Т.С.Н., с вх.№925/20.04.2017г. на Административен съд – Добрич. В нея се казва, че в дадения от съда срок страните са постигнали извънсъдебно споразумение. В това споразумение оспорваното решение и АУЗ частично са били оттеглени от ответника, били са преизчислени дължимите суми, както е било установено и, че за някой от превозните средства е отпаднало задължението за плащане. В молбата се настоява, че с платежно нареждане, което е приложено към същата, жалбоподателката е заплатила дължимите суми в полза на община Балчик.

Предвид изложеното от жалбоподателяката, която счита, че спорът между страните е доброволно уреден и заявява, че оттегля жалбата си срещу първоначално постановеното Решение №13Р/02.09.2016г. на директора на ДМДТСХД и БФС при община Балчик, което е потвърден   АУЗ по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУ000013/09.06.16г.

Приложено е решение на Директора на  Дирекция „МДТХСД и БФС“при община Балчик и платежно нареждане.

ЮРИСК.К.: Страните са имали уговорка за плащане с лихвите до деня на плащането, тъй като те не са изчислени в решението. Това е сумата и тя е постъпила.

Потвърждавам обстоятелствата, които са изложени в молбата. Нямаме възражения и молим да прекратите производството по делото, поради отпаднал правен интерес.

СЪДЪТ, с оглед молбата и изразеното от процесуалния представител на ответника становище, че действително е постигнато споразумение между страните, счита че са налице условията на чл.155, ал.1 и ал.3 от АПК, съгласно които, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него, изцяло или отчасти, като оттеглянето и отказът от оспорване, извън съдебно заседание, се прави с писмена молба.

В случая е налице писмена молба.

СЪДЪТ се увери, че са налице и твърдените от жалбоподателката факти, че отношенията относно дължимия данък са уредени с ответника. Ето защо счита, че са налице и условията за прекратяване на делото, предвид което и на основание чл.159, т.8, предл.Първо от АПК

    О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.С.Н. срещу АУЗ по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУ000013/09.06.16г., потвърден с Решение №13Р/02. 09. 2016г. на директора на ДМДТСХД и БФС при община Балчик и АУЗ.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №555/2016г. по описа на Административен съд – Добрич.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщаването му на жалбоподателя.

ДЕЛОТО приключи в 11:08 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 26.04.2017 година.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   СЕКРЕТАР: