П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 18.07.2017 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на осемнадесети юли, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

При участието на секретаря В. САНДЕВА сложи за разглеждане АДМ. ДЕЛО № 548 по описа за 2016 година, докладвано от председателя.

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Д.Т.В.  – редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява, представлява се от пълномощника си Т.Д.В..

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “МДТ” ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА – редовно уведомен чрез процесуалния си представител от съдебно заседание, не се явява, представлява се от АДВ. В.Г., редовно упълномощена.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

             ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ -  Да се даде ход на делото.

АДВ. В.Г. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

  СЪДЪТ ПРИКАНВА СТРАНИТЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ:

  АДВ. В.Г.: Постигнахме споразумение между Д.Т.В., чрез пълномощника му Т.Д.В., от една страна, и НАЧАЛНИКА НА МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА, чрез мен като пълномощник на ответника, като представям в тази връзка и изрично пълномощно за сключване на спогодби. 

  С това споразумение уреждаме спора, във връзка с който е образувано настоящото административно дело. Моля да го потвърдите, както и да прекратите производството по делото. 

  ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Т.Д.В.: Действително постигнахме споразумение и моля да го одобрите, като обезсилите акта за установяване на задължения и прекратите производството по делото.

                    АДВ.В.Г.: Споразумението е в следния смисъл :

         Днес, 18.07.2017 година в град Добрич, между:

         1.*****Г. ***, със седалище и адрес на управлението : гр.Добрич, ул. „Независимост” № 20, чрез адвокат В.Г., наричана в споразумението “Първа страна”  и

         2.Д.Т.В. с ЕГН **********, чрез пълномощник Т.Д.В., от друга страна, наричан  по-долу “Втора страна”,се постигна следното споразумение:

         1.Страните по споразумението приемат за установени задълженията, посочени в спогодбата и произтичащи от задължения на втората към първата страна  за ТБО за недвижим имот, находящ се в с.Стефаново, общ.Добричка, с партиден № 5804Н6765, предмет на АД № 548/2016г. по описа на ДАдС, както следва : такса "обезвреждане на битови отпадъци в депо" за 2014г., 2015г. и до 30.06.2016г. общо в размер на 1 135.12 лева - главница; такса "поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване" за 2014г., 2015г. и до 30.06.2016г. общо в размер на 161.97 лева - главница. Не се претендира такса "сметосъбиране и сметоизвозване".

         При недължимост на ТБО за сметосъбиране и сметоизвозване в размер на 528.69 лева, задължението за другите два компонента са в общ размер 302.11 лева, от които обезвреждане на битови отпадъци в депа в размер на 226.58 лв. ( 251756.87 лв. умножена по 1.2 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 9 месеца) и  чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 75.53 лв. ( 251756.87 лв. умножена по 0.4 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 9 месеца), които следва да бъдат платени на 2 вноски, І – ва вноска до 30.06.2014 г. и втора до 31.10.2014 г. 

                  С приходна квитанция серия ББ15, № 5804023210/30.10.2015 г., Д.Т.В. с ЕГН ********** е платил на 30.10.2015 г. ТБО за 2014 г.  в размер на общо 626.88 лв., с които се погасяват задължения в пълен размер от 322.59 лв., от които главници в размер от 302.11 лв. и лихви за забава по първа вноска в размер на 20.48 лв. /15.36 лв. дължима лихва за забава за услуга : обезвреждане на битови отпадъци в депа,изчислена  върху главница от 113.29 лв., считано от 01.07.2014 г. до датата на плащане 30.10.2015 г. и 5.12 лв., дължима лихва за забава за услуга: поддържане чистотата на териториите за обществено ползване,изчислена  върху главница от 37.76 лв., считано от 01.07.2014 г. до датата на плащане 30.10.2015 г./

                  За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.  ТБО е в размер на общо 815.39 лв., изчислен  върху данъчна оценка от 251664.75 лв. умножена по 4.4 на хиляда, от които обезвреждане на битови отпадъци в депа в размер на 719.76 лв. ( 251664.75 лв. умножена по 2.86 на хиляда ) чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 95.63 лв. (251664.75 лв. умножена по 0.38 на хиляда )                

                  С разлика от 304.29 лв. ще се погасят частично задължения за 2015 г. за услуга обезвреждане на битови отпадъци в депа, и остава дължима главница в размер на  415,47 лв. Остават дължими 95.63 лв. за услуга „чистота на територии за обществено ползване”, или общо главница в размер на 511.10 лв. и лихви за забава в размер на 38.30 лв. /29.83 лв., дължима лихва за забава за услуга : обезвреждане на битови отпадъци в депа, изчислена  върху главница от 415, 47 лв.,  считано от 01.11.2015 г. до 15.07.2016 г. и 8.47 лв., дължима лихва за забава за услуга:поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, изчислена върху главница от 47.82 лв., считано от 01.07.2015 г. до 30.10.2015 г., и върху главница 95.63 лв., считано от 01.11.2015 г. до 15.07.2016 г. /.

                 За периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. ТБО е в размер на общо 407.55 лв., изчислен  върху данъчна оценка от 251570.32 лв. умножена по 4.4 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 6 месеца, от който за обезвреждане на битови отпадъци в депа в размер на 359.75 лв. ( 251570.32 лв. умножена по 2.86 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 6 месеца) чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 47.80 лв. ( 251570.32 лв. умножена по 0.38 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 6 месеца).   Дължимите лихви за забава върху за всяка една от услугите по отделно възлиза на общо 1.70 лв. от която : 1.50 лв., дължима лихва за забава за услуга: обезвреждане на битови отпадъци в депа, изчислена  върху главница от 359.75 лв., считано от 01.07.2016 г. до 15.07.2016 г. и 0.20 лв., дължима лихва за забава за услуга : поддържане чистотата на териториите за обществено ползване,изчислена  върху главница от 47.80 лв., считано от 01.07.2016 г. до 15.07.2016 г.

                 2.Страните приемат за безспорно установено, че към 18.07.2017 година Втората страна дължи на Първата страна сумата от 958, 65 лева (918, 65 лева главница и 40, 00 лева лихви), представляваща сбор от задълженията по пункт първи от настоящото споразумение, определени в табличен вид, както следва :

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вид услуга

задължение

платени

остатък

 

 

 

 

 

ТБО

лихва

на 30.10.2015

неплатени

 

 

 

 

 

по размер

за

главница

лихва

главница

лихва

 

 

 

 

 

за всяка

забава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуга

 

 

 

 

 

2014 г.

обезвреждане на битови отпадъци

226.58

15.36

226.58

15.36

0.00

0.00

поддържане чистотата на териториите за общ.ползване

75.53

5.12

75.53

5.12

0.00

0.00

1.общо за периода 01.04.2014-31.12.2014

302.11

20.48

302.11

20.48

0.00

0.00

за 2015

вид услуга

задължение

платени

остатък

 

 

 

 

 

ТБО

лихва

30.10.2015

неплатени

 

 

 

 

 

по размер

за

главница

лихва

главница

лихва

 

 

 

 

 

за всяка

забава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуга

 

 

 

 

 

обезвреждане на битови отпадъци

719.76

63.74

304.29

0

415.47

29.83

поддържане чистотата на териториите за общ.ползване

95.63

8.47

 

0

95.63

8.47

общо за 2015

815.39

34.14

304.29

0.00

511.10

38.30

за 2016 г.

вид услуга

задължение

платени

остатък

 

 

 

 

 

ТБО

лихва

 

неплатени

 

 

 

 

 

по размер

за

главница

лихва

главница

лихва

 

 

 

 

 

за всяка

забава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуга

 

 

 

 

 

обезвреждане на битови отпадъци

359.75

1.50

0

0

359.75

1.50

поддържане чистотата на териториите за общ.ползване

47.80

0.20

0

0

47.80

0.20

общо за периода от 01.01.2016 г. до 30.06. 2016

407.55

1.70

0.00

0.00

407.55

1.70

всичко задължение от 01.04.2014 до 30.06.2016

1525.05

94.42

 

общо платени

606.40

20.48

 

остатък за плащане

918.65

40.00

 

 

 

         Върху неизплатената част от задължението се начислява законна лихва, считано от датата на възникване на задължението до окончателното изплащане на сумата.

         3.Двете страни заявяват, че  няма да имат каквито и да е било претенции една към друга, произтичащи от сторените по АД № 548/2016г. по описа на ДАдС разноски. 

         На основание чл. 178, ал. 6 от Административно процесуалния кодекс, потвърденото от съда споразумение има значение на влязло в сила съдебно решение.                   

         ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Т.В. : Това е текстът на споразумението и моля да го потвърдите в същия смисъл.

  

                    СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

За *****Г. ***

 

……………………………

/АДВ.В.Г. – пълномощник на *****Г. *** /

 

 

 

 

За Д.Т.В.

 

……………………………

 

/ Т.Д.В. – ПЪЛНОМОЩНИК /

 

 

 

         СЪДЪТ, като взе предвид, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и на добрите нрави, съдържа необходимите реквизити, урежда въпроса, предмет на административното производство, както и въпроса за направените от страните разноски, в него участват всички страни по делото, счита, че са налице предпоставките на чл.178, ал.1 и ал.2, във вр. чл.20 от АПК за потвърждаването му от съда и прекратяване на производството по делото с обезсилване на административния акт в оспорената му част. Предвид гореизложеното и на основание чл.178, ал.4 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          ПОТВЪРЖДАВА постигнатото между ответника *****Г. ***, със седалище и адрес на управлението : гр.Добрич, ул. „Независимост” № 20, чрез адвокат В.Г., наричана в споразумението “Първа страна” и жалбоподателя Д.Т.В. с ЕГН **********, чрез пълномощника му Т.Д.В., наричан  по-долу “Втора страна”, споразумение със следното съдържание:

1.Страните по споразумението приемат за установени задълженията, посочени в спогодбата и произтичащи от задължения на втората към първата страна за ТБО за недвижим имот, находящ се в с.Стефаново, общ.Добричка, с партиден № 5804Н6765, предмет на АД № 548/2016г. по описа на ДАдС, както следва : такса "обезвреждане на битови отпадъци в депо" за 2014г., 2015г. и до 30.06.2016г. общо в размер на 1 135.12 лева - главница; такса "поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване" за 2014г., 2015г. и до 30.06.2016г. общо в размер на 161.97 лева - главница. Не се претендира такса "сметосъбиране и сметоизвозване".

         При недължимост на ТБО за сметосъбиране и сметоизвозване в размер на 528.69 лева, задължението за другите два компонента са в общ размер 302.11 лева, от които обезвреждане на битови отпадъци в депа в размер на 226.58 лв. ( 251756.87 лв. умножена по 1.2 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 9 месеца) и  чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 75.53 лв. ( 251756.87 лв. умножена по 0.4 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 9 месеца), които следва да бъдат платени на 2 вноски, І – ва вноска до 30.06.2014 г. и втора до 31.10.2014 г. 

                  С приходна квитанция серия ББ15, № 5804023210/30.10.2015 г., Д.Т.В. с ЕГН ********** е платил на 30.10.2015 г. ТБО за 2014 г.  в размер на общо 626.88 лв., с които се погасяват задължения в пълен размер от 322.59 лв., от които главници в размер от 302.11 лв. и лихви за забава по първа вноска в размер на 20.48 лв. /15.36 лв. дължима лихва за забава за услуга : обезвреждане на битови отпадъци в депа,изчислена  върху главница от 113.29 лв., считано от 01.07.2014 г. до датата на плащане 30.10.2015 г. и 5.12 лв., дължима лихва за забава за услуга: поддържане чистотата на териториите за обществено ползване,изчислена  върху главница от 37.76 лв., считано от 01.07.2014 г. до датата на плащане 30.10.2015 г./

                  За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.  ТБО е в размер на общо 815.39 лв., изчислен  върху данъчна оценка от 251664.75 лв. умножена по 4.4 на хиляда, от които обезвреждане на битови отпадъци в депа в размер на 719.76 лв. ( 251664.75 лв. умножена по 2.86 на хиляда ) чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 95.63 лв. (251664.75 лв. умножена по 0.38 на хиляда )                

                  С разлика от 304.29 лв. ще се погасят частично задължения за 2015 г. за услуга обезвреждане на битови отпадъци в депа, и остава дължима главница в размер на  415,47 лв. Остават дължими 95.63 лв. за услуга „чистота на територии за обществено ползване”, или общо главница в размер на 511.10 лв. и лихви за забава в размер на 38.30 лв. /29.83 лв., дължима лихва за забава за услуга : обезвреждане на битови отпадъци в депа, изчислена  върху главница от 415, 47 лв.,  считано от 01.11.2015 г. до 15.07.2016 г. и 8.47 лв., дължима лихва за забава за услуга:поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, изчислена върху главница от 47.82 лв., считано от 01.07.2015 г. до 30.10.2015 г., и върху главница 95.63 лв., считано от 01.11.2015 г. до 15.07.2016 г. /.

                 За периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. ТБО е в размер на общо 407.55 лв., изчислен  върху данъчна оценка от 251570.32 лв. умножена по 4.4 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 6 месеца, от който за обезвреждане на битови отпадъци в депа в размер на 359.75 лв. ( 251570.32 лв. умножена по 2.86 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 6 месеца) чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 47.80 лв. ( 251570.32 лв. умножена по 0.38 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 6 месеца).   Дължимите лихви за забава върху за всяка една от услугите по отделно възлиза на общо 1.70 лв. от която : 1.50 лв., дължима лихва за забава за услуга: обезвреждане на битови отпадъци в депа, изчислена  върху главница от 359.75 лв., считано от 01.07.2016 г. до 15.07.2016 г. и 0.20 лв., дължима лихва за забава за услуга : поддържане чистотата на териториите за обществено ползване,изчислена  върху главница от 47.80 лв., считано от 01.07.2016 г. до 15.07.2016 г.

                 2.Страните приемат за безспорно установено, че към 18.07.2017 година Втората страна дължи на Първата страна сумата от 958, 65 лева (918, 65 лева главница и 40, 00 лева лихви), представляваща сбор от задълженията по пункт първи от настоящото споразумение, определени в табличен вид, както следва :

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вид услуга

задължение

платени

остатък

 

 

 

 

 

ТБО

лихва

на 30.10.2015

неплатени

 

 

 

 

 

по размер

за

главница

лихва

главница

лихва

 

 

 

 

 

за всяка

забава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуга

 

 

 

 

 

2014 г.

обезвреждане на битови отпадъци

226.58

15.36

226.58

15.36

0.00

0.00

поддържане чистотата на териториите за общ.ползване

75.53

5.12

75.53

5.12

0.00

0.00

1.общо за периода 01.04.2014-31.12.2014

302.11

20.48

302.11

20.48

0.00

0.00

за 2015

вид услуга

задължение

платени

остатък

 

 

 

 

 

ТБО

лихва

30.10.2015

неплатени

 

 

 

 

 

по размер

за

главница

лихва

главница

лихва

 

 

 

 

 

за всяка

забава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуга

 

 

 

 

 

обезвреждане на битови отпадъци

719.76

63.74

304.29

0

415.47

29.83

поддържане чистотата на териториите за общ.ползване

95.63

8.47

 

0

95.63

8.47

общо за 2015

815.39

34.14

304.29

0.00

511.10

38.30

за 2016 г.

вид услуга

задължение

платени

остатък

 

 

 

 

 

ТБО

лихва

 

неплатени

 

 

 

 

 

по размер

за

главница

лихва

главница

лихва

 

 

 

 

 

за всяка

забава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуга

 

 

 

 

 

обезвреждане на битови отпадъци

359.75

1.50

0

0

359.75

1.50

поддържане чистотата на териториите за общ.ползване

47.80

0.20

0

0

47.80

0.20

общо за периода от 01.01.2016 г. до 30.06. 2016

407.55

1.70

0.00

0.00

407.55

1.70

всичко задължение от 01.04.2014 до 30.06.2016

1525.05

94.42

 

общо платени

606.40

20.48

 

остатък за плащане

918.65

40.00

 

 

 

         Върху неизплатената част от задължението се начислява законна лихва, считано от датата на възникване на задължението до окончателното изплащане на сумата.

         3.Двете страни заявяват, че  няма да имат каквито и да е било претенции една към друга, произтичащи от сторените по АД № 548/2016г. по описа на ДАдС разноски.            

       ОБЕЗСИЛВА акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУЗ-107-290/16-1/15.07.2016г., издаден от *******– главен експерт ДТ в отдел МДТ при община Добричка В ЧАСТТА, в която в тежест на Д.Т.В. *** са установени задължения за ТБО за периода 2014—30.06.2016г. и лихви за просрочие към тях, изчислени към 15.07.2016г., за недвижим имот, находящ се в с.Стефаново, община Добричка по партиден № 5804Н6765, в общ размер на 2021, 98 лева, от които 1864, 69 лева главница и 157, 29 лева лихви.         

        ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 548/2016 г. по описа на АдмС-Добрич поради постигнато споразумение между страните по делото.

       На основание чл. 178, ал. 6 от Административно процесуалния кодекс, потвърденото от съда споразумение има значение на влязло в сила съдебно решение.

                 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

     ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  15.30  часа.

     ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 18.07.2017 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

 

 

 

 

СЕКРЕТАР: