ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№………/28.10.2016 год.,гр.Добрич

 

                                                   

         Добричкият административен съд, в закрито заседание на  двадесет и осми октомври две  хиляди и шестнадесета година, като разгледа докладваното от  съдия Теодора Милева  административно дело № 547 по описа на ДАС за 2016 г. и  за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 57а, във вр. с чл. 215 от ЗУТ, във вр. с чл. 166, ал. 4 от АПК.

Образувано е по молба от едноличен търговец с фирма “ФЕБ-ХГ-С.Х.”, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. “Кирил и Методий” №7, ап.1, представлявано от С.В.Х., чрез адв. Д.К. – ВТАК, с която се  искане спиране изпълнението на Заповед № 1102/26.09.2016 г. на Кмета на Община Балчик, с която на основание чл. 57а ал. 3 вр. ал. 1, т. 1 от ЗУТ   е наредено да се премахне незаконно поставен обект, находящ се в ПИ 53120.506.50 по КК на с. Оброчище, представляващ обект “За бързо обслужване – плажни артикули” от 25 кв.м. Съгл. чл.57а, ал.6 от ЗУТ е указан срок за доброволно премахване на незаконния обект, а именно – едномесечен от получаване на заповедта.

 Молителката твърди, че предварителното изпълнение на Заповедта ще й причини значителна и трудно поправима вреда. Сочи се, че с Разрешение за поставяне №3/16.03.2015 г. на Община Балчик е разрешено поставянето на три обекта /единият от който е процесният/, които са свързани по между си с общи преградни стени и общ таван. Премахването на единия обект ще има за последица събарянето на трите обекта заедно, тъй като са изградени от свързани по между си плоскости /сглобяеми дървени материали/, представляващи предградните стени и тавана на обектите. Обектите са електрифицирани и водоснабдени. Релевират се доводи, че Х. ще бъде необосновано лишена от възможността да ползва по тяхното предназначение и трите обекта и с това ще настъпят вреди в значителни размери. Твърди се, че при извършване на проверката, служителите на общината не са извършили замерване на обектите.

В представено писмено становище от ответника,  същият заявява, че не се противопоставя на искането за спиране на изпълнението на заповедта, като се споделят твърденията на жалбоподателката, че предварителното изпълнение би нанесло значителни вреди.

По делото е приложена и жалба срещу Заповед №1102/26.09.2016 г. на Кмета на община Балчик с вх. №30-912-3/24.10.2016 г.

Съдът като съобрази доказателствата представени от жалбоподателя, намира искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед № 1102/26.09.2016 г. на Кмета на Община Балчик за редовно и допустимо. Подадено е от лице с активна процесуална легитимация и с правен интерес да иска произнасяне на Съда на основание чл. 217, ал. 2 от ЗУТ, пред териториално и материално компетентния административен съд, поради което следва да бъде разгледано по същество.

Искането на ЕТ “ФЕБ-ХГ-С. Найденова” за спиране на допуснатото по силата на закона изпълнение на Заповед № 1102/26.09.2016 г. на Кмета на Община Балчик е основателно и доказано, поради което следва да бъде уважено. За да постанови това, Съдът съобрази представените доказателства, приложимите правни разпоредби и достигна до следните фактически и правни изводи:

Заповед № 1102/26.09.2016 г. на Кмета на Община Балчик е издадена на основание чл. 57а ал. 3 вр. ал. 1, т. 1 от ЗУТ и  Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти по см. на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и с нея е наредено премахването на незаконно поставен обект, находящ се в ПИ 53120.506.50 по КК на с. Оброчище, представляващ обект “За бързо обслужване – плажни артикули” от 25 кв.м. Съгл. чл.57а, ал.6 от ЗУТ е указан срок за доброволно премахване на незаконния обект, а именно – едномесечен от получаване на заповедта. Няма данни кога заповедта е връчена на адресата й, но същият с жалба от 24.10.2016 г.  я е оспорил пред АС гр. Добрич.

В настоящия случай безспорно е, че жалбоподателката има издадено Разрешение за поставяне №3/16.03.2015 г. на гл. архитект на Община Балчик, издадено във връзка с одобрена схема от 12.12.2004 г. от МРРБ,  приета от Общински експертен съвет по устройство на територията на община Балчик, като е позволено поставянето на преместваеми обекти, обособени в две категории – І “за осъществяване на задължителни дейности” и ІІ – “За спортно-развлекателна дейност и бързо обслужване”. От административния орган при извършената проверка е установено, че два от трите обекта са поставени в съответствие с разрешението, а третият, вместо разрешените 6 кв.м. е 25 кв.м., поради което е и прието отклонение на дадените с разрешението параметри. Едноличният търговец има сключен договор за концесия за имот,  изключително държавна собственост – плаж “Моби дик”, на който са поставени обектите.

Тъй като Заповедта е административен акт издаден на основание чл. 57 от ЗУТ, жалбата срещу който не спира предварителното изпълнение, съгласно чл. 217, ал. 1, т. 11 от ЗУТ, съгласно чл. 217, ал. 2 от ЗУТ е предвидена възможност съдът да спре изпълнението й. Съгласно чл. 219, ал. 3 от ЗУТ за неуредените в тази глава на ЗУТ въпроси се прилага АПК. Реда и условията за произнасяне по искането на едноличния търговец е този в чл. 166, ал. 4 от АПК, която препраща към ал. 2 и ал. 3 на чл. 166 от АПК. Съгласно чл.166, ал. 4 от АПК допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, какъвто в случая е ЗУТ, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно при условията на ал. 2. Съгласно чл. 166, ал. 2 от АПК при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, ако то би могло да му причини значителна или трудно поправима вреда. По аргумент от цитираните приложими разпоредби на АПК, е налице жалба срещу Заповед № 1102/2016 г. - т.е. налице е първата предпоставка. Доколкото за процесната Заповед съществува по силата на закон а презумпция, че са налице предпоставките на чл. 60 АПК, т.е. че касае се за особено важен обществен или държавен интерес, на който е противопоставим интереса на жалбоподателя, негова е тежестта да докаже, че предварителното изпълнение на този акт би могло да му причини значителна или трудно поправима вреда, т.е. условията посочени в чл. 166, ал. 2 от АПК. Тази вреда може да бъде имуществена и неимуществена, а настъпването й трябва да е достатъчно вероятно от предварителното изпълнение на Заповедта. Именно твърдения за настъпване на такива вреди е направил в искането молителя ЕТ “ФЕБ” и в подкрепа на същите е приложил писмени доказателствата, описани по-горе. Ангажираните писмени доказателства и описанието на обектите, констатацията, че се използват от едноличния търговец във връзка с търговската му дейност в констативният акт и в заповедта подкрепят твърденията му, че вреди от посочените в чл. 166, ал. 2 от АПК ще му бъдат причинени при изпълнението на разпореденото с административният акт премахване. С оглед площта и материалите, от които са изпълнени, обстоятелството, че са водоснабдени и електрифицирани, твърденията, че целостта им ще бъде нарушена, обосновават извода, че се касае за обекти които не са с малка, а със значителна стойност. Съдът  приеме, че от предварителното изпълнение на заповедта, на жалбоподателя ще бъдат нарушени значително защитими и значими правни интереси, противопоставими на интереса на община Балчик. Лишаването на оспорващата страна от възможността да ползва и трите й обекта би й причинило значителни имуществени вреди, свързани с упражняването на търговската дейност до приключване на съдебното производство по проверка на законосъобразността на заповедта. Демонтирането и премахването на обект "За бързо обслужване – плажни артикули" не е оправдано и от икономическа гледна точка, защото в хипотеза, че заповедта бъде отменена това означава в един последващ момент същият да се възстановява, което обстоятелство несъмнено е свързано с разходи, които предварително не е желателно да бъдат извършвани. Съдът приема, че ако бъде спряно изпълнението на административния акт няма да се затрудни, нито осуети реализирането на правата и задълженията, които ще произтекат в случай, че жалбата бъде отхвърлена, а също и че от евентуалното закъснение на изпълнението няма да се причинят вреди на община Балчик, които са трудно поправими. Поради наличието на тези обстоятелства не се налага преди влизане в сила на съдебния акт по същество на спора жалбоподателя да премахне търговското съоръжение, така както е разпоредил ответника.

Тъй като настоящото производство е бързо и се разглежда в съкратени срокове, а по делото липсват доказателства за внесена ДТ в размер на 50 лева от страна на молителя, настоящият съдебен състав намира, че следва да осъди едноличния търговец да ги заплати по сметка на АС Добрич.

С оглед на това и на основание чл. 217, ал. 2 вр. ал. 1, т. 11 от ЗУТ и чл. 166, ал. 4, вр. чл. 166, ал. 2 и ал. 1 от АПК, Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

СПИРА изпълнението на Заповед № 1102/26.09.2016 г. на Кмета на община Балчик.

ОСЪЖДА едноличен търговец с фирма “ФЕБ-ХГ-С.Х.” ЕИК 124621244,  със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. “Кирил и Методий” №7, ап.1, представлявано от С.В.Х. да заплати в 7-дневен срок от получаване на настоящото определение, ДТ в размер на 50 лева по сметка на Административен съд гр. Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването му пред ВАС- София по реда на глава ХІІІ от АПК.

 

Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и ответника.

 

 

 

 

                                                           СЪДИЯ: