О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№………../27.10.2016 год.

 

 

 

      ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав, в закрито заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди и шестнадесета  година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                   ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия-докладчик Т. Милева частно кас. адм.дело № 545 по описа на ДАС за 2016 г. намира следното:

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 2 от ЗАНН.

Образувано e по частна жалба на А.А.М. *** против  Определение № 419/12.09.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 974/2016 г. по описа на Районен съд-гр. Добрич, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалба на А.М. против наказателно постановление №16-0851-00713/13.05.2015 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР гр. Добрич, сектор “Пътна полиция”, с което на касационния жалбоподател , на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП. Районният съд е постановил прекратителното определение след като е приел жалбата за просрочена предвид доказателствата по делото - наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 20.05.2016 г., законоустановеният срок за обжалването му изтича на 27.05.2016 г., а жалбата до съда е подадена на 22.06.2015 г.

С частната жалба е направено искане за възстановяване на срока за обжалване на наказателното постановление поради особени непредвидени обстоятелства, описани в същата.

Молбата за възстановяване на срока за обжалване се разглежда от съда, пред който следва да се изпълни действието, за което срокът е пропуснат - арг. от чл. 186, ал. 2 от НПК, приложим съгласно препращащата разпоредба на чл. 84 от ЗАНН. В случая, искането за възстановяване на пропуснатия срок за обжалване на наказателното постановление е направено с частната жалба против определението за прекратяване на производството и по него компетентният районен съд не се е произнесъл. Ето защо, настоящото производство следва да бъде прекратено и делото да бъде върнато на надлежния съд за произнасяне по молбата за възстановяване на срока. След произнасяне по молбата за възстановяване на срока, делото следва да се администрира на Административен съд Добрич за едновременна проверка на прекратителното разпореждане и акта по молбата за възстановяване на срока - чл. 341, ал. 3 във вр. с чл. 361 от НПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Мотивиран от горното Административен съд - град Добрич, І-ви касационен  състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 545 по описа за 2016 г. на Административен съд - гр. Добрич.

ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд - гр. Добрич за произнасяне по молбата на А.А.М. ***, за възстановяване на срока за обжалване на наказателно постановление №№16-0851-00713/13.05.2015 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР гр. Добрич, сектор “Пътна полиция”.

                След произнасяне по искането за възстановяване на срока, частната жалба, изх. №16100 от 30.09.2016 г. на ДРС, заедно с делото, да се администрира на ДАС за едновременна проверка на прекратителното определение и акта по молбата за възстановяване на срока.

 

Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                      2.