Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 472/ 15.12.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Добрички административен съд, в публично заседание на двадесет и втори ноември, две хиляди и шестнадесета година, Втори касационен състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Дарина Витанова 

                                                               ЧЛЕНОВЕ:          Силвия Сандева

                                                                                            Нели Каменска

при участието на секретаря, В.С. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Виолета Великова, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 544 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на Д.А.Д. с адрес *** срещу решение от 31.08.2016г., постановено по нахд № 847/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич., с което е потвърдено наказателно постановление № 28-0000196/12.05.2016г., издадено от началника  на ОО"АА" гр. Добрич, с което на касатора, за нарушение на чл.24а, ал.3, т.2 от Наредба № 37/02.08.2002г., на осн. Чл.178б, ал.6, т.2 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лева. 

В жалбата са направени оплаквания за незаконосъобразност на постановеното решение. Твърди се, че районният съд не оценил правилно събраните доказателства. Същите не установявали по несъмнен начин извършването на нарушението. Твърди се, че наказателното постановление е издадено при съществени процесуални нарушения- не били  посочени дата и място на извършване на нарушението. Касаторът настоява, че не е извършил твърдяното  нарушение и моли решението на районния съд да бъде отменено като вместо него се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

            Ответникът по жалбата, Областен отдел “Автомобилна администрация”(ОО"АА") гр.Добрич, в писмен отговор оспорва касационната жалба и изразява становище, че първоинстнационния съд правилно е оценил събраните доказателства и е достигнал до законосъобразен извод, че има извършено нарушение, тъй като в учебния картон на обучавания хххххх липсва подпис на кандидата. Наказващият орган не възприема за достоверни твърденията на преподавателя, че подпис липсва, понеже учебния час не е проведен, тъй като в учебния картон е нанесен краен час на обучението и никъде не било отразено, че обучението не е проведено, поради възникнала техническа повреда на автомобила. По тези съображения моли решението да бъде оставено в сила.

            Представителят на Окръжна прокуратура Добрич счита, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно. Счита, че в мотивите на решението аргументирано са изложени съображения защо случаят не е маловажен.

   Административен съд - Добрич, като обсъди събраните от районния съд доказателства, мотивите на първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните и след като извърши служебна проверка, съгл. чл. 218, ал.1 от АПК, прие за установено следното:

            Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

           Районен съд гр.Добрич е бил сезиран с жалба срещу процесното наказателно постановление, издадено на 12.05.2016г. въз основа на акт за установяване на административно нарушение, съставен на 27.04.2016г. срещу Д.А.Д. за това, че в качеството му на преподавател по практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС не води своевременно документите, свързани с обучението като в учебния картон на обучавания хххххх липсва подпис на кандидата. Деянието е квалифицирано от наказващия орган като нарушение на чл. 24а, ал. 3, т. 4 от Наредба № 37/02.08.2002г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение и за него на касатора е наложена глоба в размер на 500 лв., на основание чл. 178б, ал. 6, т. 2 ЗДвП.

В съставения акт за установяване на административно нарушение от 27.04.2016г. касаторът е възразил писмено, че не е извършил нарушение, за което да бъде наказан. В писмено възражение срещу съставения акт касаторът е заявил, че учебният час не е проведен, поради повреда на автомобила и затова не бил изискал подпис на кандидата. Доказателства в подкрепа на това твърдение обаче  не е представил нито е поискал тяхното събиране от наказващия орган или от въззивния съд.

За да потвърди НП, въззивният съд посочил, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи в предвидените срокове, при липса на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и правилно приложение на материалния закон. Деянието било индивидуализирано и в достатъчна степен ставало ясно, че нарушението е извършено на 04.04.2016г. в 8,00 часа, когато е следвало обучаваният да положи подпис в учебния картон. Съдът се е произнесъл и по възражението за маловажност като е приел, че случаят се характеризира с висока степен на обществена опасност, изразяваща се в вероятното непълно обучение на кандидата за правоспособност на управление на МПС и е приел, че не следва да  квалифицира нарушението като маловажно.

Настоящата касационна инстанция споделя изводите на районния съд , че извършването на нарушението е доказано. В учебния картон на обучавания хххххх в раздела „Карта за преминатите учебни часове по „управление на МПС“, какъвто се съставя по реда на чл.18, ал.2 от Наредба № 37/2002г., цитирана по-горе е вписан начален и краен час на обучението, но никъде не е отразено, че часът, определен за дата 04.04.2016г., не е проведен. Щом липсва отразяване на това обстоятелство в учебния картон на обучавания или в някой от другите документи, които се съставят в процеса на обучение, единственият възможен извод е, че в Учебния картон на кандидата преподавателят е отразил провеждането на часа на 04.04.2016г., което обаче на е удостоверено с подпис на обучавания.

Безспорно гореописаното деяние е нарушение на изискванията по чл.24а, ал.3, т.2 от Наредбата – деяние, обявено за наказуемо с административното наказание „глоба“ в размер на 500 лв. от нормата на чл.178б, ал.6, т.2 от Закона за движение по пътищата.

Настоящата инстанция не споделя становището на районния съд, изложено в мотивите, че случаят е с висока степен на обществена опасност, поради което не може да се квалифицира по реда на чл.28, б.“а“ от ЗАНН като маловажен случай на административно нарушение. Видно от представеното копие на Учебния картон на обучавания хххххх липсата на подпис на обучавания е по отношение на първия, определен за 04.04.2016г. час на управление. По делото няма данни дали това нарушение е било допуснато и по отношение на провеждането на останалите часове по практическо обучение, тъй като в представеното по делото копие на учебен картон на този кандидат не е нанесено повеждане на обучение на други дати, освен на процесната – 04.04.2016г. С оглед горните факти настоящата инстанция намира, че липсата на подпис на обучавания в учебния му картон за един учебен час по практическо управление на МПС има всички признаци на маловажен случай на административно нарушение. Въззивния съд е следвало да констатира този порок на издаденото в нарушение та чл.28 б.“а“ от ЗАНН наказателно постановление и да го отмени. Вместо това той също е приел, че случаят не е маловажен и е потвърдил наказателното постановление. Решението е постановено в нарушение на материалния закон. Същото следва да се отмени, а в резултата от неговата отмяна следва да се отмени и постановеното в нарушение на чл.28, б.“а“ от ЗАНН наказателно постановление.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 221 от АПК, Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 405 от 31.08.2016г., постановено по нахд № 847/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000196/12.05.2016г., издадено от началника  на ОО"АА" гр. Добрич, с което на Д.А.Д. с ЕГН **********, в качеството му на преподавател по практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС за нарушение на чл.24а, ал.3, т.2 от Наредба № 37/02.08.2002г., на осн. чл.178б, ал.6, т.2 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лева. 

Решението е окончателно.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

 

на Нели Каменска- съдия-докладчик по кад № 544/2016г.

 

 

Не споделям становището на мнозинството от касационния състав, че деянието следва да бъде квалифицирано като маловажен случай на административно нарушение, поради което на осн. чл.28, б.“а“ от ЗАНН не е следвало да бъде санкционирано с налагането на административното наказание „глоба“ , предвидена в чл.178б, ал.6, т.2 от ЗДвП.

Процесното деяние не разкрива признаци, сочещи по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от същия вид. Изискването за подпис на обучавания в учебния картон, който се съставя в процеса на обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по реда на Наредба № 37/2002г. на МТС, представлява гаранция, макар и минимална, че действително часът по практическо обучение е проведен. Липсата на подпис на обучавания води до основателно съмнение, че учебният час не е проведен, а извършеното удостоверяване е  фиктивно. За степента на обществена опасност на конкретното деяние е без значение обстоятелството, че нарушението на изискването за полагане на подпис е установено от контролните органи само по отношение на едно обучение, т.е. един учебен час и не е масово и системно нарушение. Общоизвестен факт е, че правоспособни водачи на МПС масово допускат множество нарушения на правилата за движение по пътищата – деяния, характеризиращи се с много висока степен на обществена опасност. Една от възможните причини за това е и непровеждане на практическите обучения от преподавателите. Предвид естеството на извършваната от преподавателя работа по обучение и отговорността му по време на практическите занятия да възпитава у кандидатите за придобиване на правоспособност отговорност при управлението на МПС с цел опазване живота и здравето на другите участници в движението, удостоверяването на реално извършеното обучение е от особено значение. И затова считам, че всяко нарушение, свързано с воденето на документите във връзка с обучението, което поражда основателно съмнение, че реално обучение е проведено, следва да се възприема като деяние с висока степен на обществена опасност.

В тази правилно районният съд е изтъкнал изрично в мотивите на решението си, че нарушението се характеризира с висока опасност.

 

                                                                        Н.Каменска: