О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ ………………./14.11.2016г., град Добрич

                                                                                                                          

  ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на четиринадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СИЛВИЯ САНДЕВА

 

  като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 542 по описа за 2016г. на АС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на П.Е.Ц. с ЕГН ********** *** против отказ на кмета на община Добричка да издаде удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца на Д.К.К., обективиран в писмо с изх.№ ГРАО-3290≠1/10.10.2016г., постановен по заявление с вх.№ ГРАО – 3290/27.09.2016г., подадено от жалбоподателя П.Е.Ц. като пълномощник на А.К.К. ЕГН ********** от гр.Добрич.        

С разпореждане на съдия – докладчика от 28.10.2016г. производството по делото е оставено без движение поради констатирани нередовности в жалбата, подробно описани в разпореждането. Със същото е даден 7-дневен срок на жалбоподателя да отстрани констатираните нередовности в жалбата с предупреждение за неблагоприятните последици от неизпълнението на задължението в срок. Съобщението с разпореждането на съда е редовно връчено на жалбоподателя на 28.10.2016г., видно от върнатия в съда отрязък на л.32 от делото, като в предоставения 7 - дневен срок нередовностите на жалбата не са отстранени – не са представени доказателства за внесена държавна такса по жалбата в размер на 10 лева по сметка на АС – Добрич; представена е допълнителна уточняваща молба, че жалбата е подадена лично от Ц., но не са представени доказателства за правния интерес на жалбоподателя да оспорва в лично качество процесния отказ на кмета на община Добричка дотолкова, доколкото отказът касае единствено и само заявителката А.К.К., а не и жалбоподателя, който е бил само неин пълномощник в административното производство.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.158, ал.3  от АПК, административният съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 542 по описа за 2016г. на Добричкия административен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

Административен съдия :