П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 06.12.2016 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на шести декември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

 

При участието на секретаря С.К., сложи за разглеждане, докладваното от председателя,  Адм. дело №537, по описа за 2016 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Е.Ц., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТАДИРЕКТОРЪТ на Дирекция ”ГРОН” при община град Добрич – А.И.К., редовно призована, явява се лично и със Н.К., старши юрисконсулт в община град Добрич, редовно упълномощена и приета от съда от днес.

по хода на делото

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Ц. : Да се даде ход на делото.

ЮРИСК.К.  : Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че нe са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че в изпълнение на разпореждане от 08.11.2016г. жалбоподателят е представил отговор по дадени му указания да представи доказателства,  че е депозирал жалбата срещу мълчаливия срок в законоустановения срок.

Жалбоподателят  счита, че по искането му е било необходимо да се съберат доказателства, поради това срокът за издаване на искания документ  не бил могъл да бъде 7-дни, а 1 месец  на основание разпоредбата на чл.57, ал.5 от АПК. Позовава се на чл.2, ал.2 от Наредба №РД 02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверение въз основа на Регистър на населението и счита, че поради необходимият по-дълъг срок за издаване на исканото удостоверение подадената на 12.10.2016г. жалба срещу мълчалив отказ не е просрочена.

Съдът докладва в изпълнение на разпореждане ответникът да заяви какъв документ е издал и има ли издаден документ по искането на жалбоподателя от 02.09.2016г.  с  № 94П-00-364, ответникът представя отговор от 01.11.2016г., в който твърди, че изричен отказ за издаване на удостоверение за съпруг/ съпруга и родствени  връзки до шеста степен по права и съребрена линия на Емил Георгиев Ц. не е постановяван. А във връзка с искане за издаване на горното удостоверение, документ не е издаван, л.106.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Ц. :  Поддържам писменият си отговор по въпроса за допустимостта на жалбата.

ЮРИСК.К. : Считам, че жалбата е подадена след законоустановения срок.

Въпрос на съда към жалбоподателя – В каква връзка се позовавате на чл.2, ал.2 от Наредбата, съгласно който когато общината, районът или кметството има достъп до Национална база данни “Население”, удостоверения се издават за всички лица, независимо от адресната им регистрация, с изключение на изрично предвидените в наредбата случаи.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Ц. : Става въпрос, че Национална база данни  съдържа информация за всички български граждани живи или починали по ЕГН. ЕГН е въведен 1977г. За лица починали преди този период информация в Национална база данни не се съдържа, а се съдържа във водените дотогава семейните регистри, които се намират по населени места, където се живели съответните лица. Тъй като повече от лицата, доста голяма част от приложения списък към искането  живеят в други населени места и няма информация за тях в база данни, съответна в дирекция ГРОН не може въз основа на представените по искането доказателства да издаде удостоверение в предвидения 7-дневен срок.

Въпрос на съда към ответника -Има ли Община град Добрич връзка с Национална база данни „Население“ към датата на искането?

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция “ГРОН” А. К. : Имаме връзка с Национална база данни към датата на искането.

Съдът намира, с оглед така изяснените факти и обстоятелства, че жалбата е недопустима и следва да прекрати производството по делото съгласно чл.149, ал.2 от АПК мълчаливият отказ  може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, който органа е следвало да се произнесе.

Според специалната разпоредба на Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012, чл.6 ал.3 при издаване на удостоверенията, въз основа на Регистъра на населението се спазват сроковете определени в АПК.

Оспореният акт е от вида на визираните на чл.21 ал.3 от АПК и представлява административна услуга. По силата на чл.57, ал.2 от АПК удостоверението следва да бъде издадено в седмодневен срок, считано от датата на искането на жалбоподателя – 02.09.2016г. Срокът е изтекъл на 09.09.2016г. –присъствен ден, считано от датата  на искането.

Едномесечният срок от подаване на жалбата съответно е изтекъл на 10.10.2016г. първият присъствен ден, следващ датата на изтичане на срока.

Жалбата срещу мълчаливият отказ е подадена на 12.10.2016г. спазването на сроковете е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата, за която съдът е длъжен да следи служебно. По тези съображения съдът счита, че образуваното производство по делото следва да бъде прекратено, поради недопустимост на жалбата на основание чл.159, ал.5 от АПК.

С оглед горното съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АДМ.ДЕЛО № 537/2016г. по описа на Административен съд град Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд на Република.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 08.12.2016г.

ДЕЛОТО приключи в 09:43 часа.

 

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                 СЕКРЕТАР :