О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№……../09.11.2016 г, гр. Добрич

 

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, 6-ти състав в закрито заседание на девети ноември  през две хиляди и шестнадесета година, като разгледа докладваното от съдия-докладчик Т. Милева адм.дело 535 по описа на ДАС за 2016 г. намира за установено следното:

           Производството по делото е образувано по жалба  на П.Е.Ц. *** против Мълчалив отказ на Директор на Дирекция ГРОН при община Добрич да издаде удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на А.К.К. по заявление на П.Ц. с вх. №94П-00-365 от 02.09.2016 г.

         С разпореждане на съда от 04.11.2016 г. жалбата е оставена без движение на основание чл.158, ал.1 от АПК, с оглед констатирани нередовности по смисъла на чл.151, т.2   от АПК. На жалбоподателя е дадена възможност в 7-дневен срок от получаване на съобщението да отстрани нередовностите на жалбата. Съобщението с указанията на съда е връчено на 04.11.2016 г. лично на П.Е.Ц..

        С Молба от 08.11.2016 г., жалбоподателят уточнява, че приложеното по делото пълномощно от А.К.К. удостоверява правото му да изиска съответната услуга от Дирекция ГРОН към Община Добрич, поради което и моли да бъде конституиран като жалбоподател по делото.

       С оглед така направеното изявление в допълнителната молба, съдът намира следното:

         Правото на жалба е потестативно процесуално субективно право, като представителната власт е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата, предявена от представителя и обуславя валидността на извършените от или спрямо него процесуални действия. В тази връзка, подаването на жалба е процесуално действие, което, за да може да бъде надлежно упражнено, е необходимо да се извърши от лице, имащо право да осъществява процесуално представителство. Подаването на жалба до съда представлява процесуално действие пред съд, с което се инициира съдебно производство като правните последици на подаването на жалба се уреждат от процесуалното право. Ето защо, за подаването на жалба до съда важат изискванията за осъществяване на представителство по пълномощие пред съда, по чл. 32 ГПК. Представителната власт е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата и обуславя валидността на извършените процесуални действия и за нейната наличност съдът следи служебно. В мотивите на съдебното разпореждане за отстраняване нередовностите на жалбата е посочено, че пълномощникът трябва да бъде от кръга на лицата по чл. 32 ГПК ,  както и му е дадена възможността жалбата да бъде приподписана от лице, което разполага с представителна власт, .

или възможността жалбата да бъде преподписана от упълномощителя.

         Законодателят е предвидил представителство по пълномощие, но е определил и кръга от лица които могат да бъдат такива в чл. 32 от ГПК - адвокати, родители, деца или съпруг; юрисконсулти; областни управители или други предвиден в закон лица. Жалбоподателят не попада в този кръг от лица които могат да бъдат упълномощени с пълномощно и да представляват физическо лице пред съответния административен съд. Жалбата не е предподписана от А.К.К., нито има подадено изрично писмено волеизявление, че същата потвърждава извършените до момента действия от страна на П.Ц..

          Предявяването на чужди права пред съд е допустимо само в изрично посочените от закона случаи, между които не попада настоящия казус. Срокът за отстраняване на нередовностите по жалбата е преклузивен, а за спазването му съдът следи служебно. Ето защо с оглед неотстраняването на нередовността по чл. 151, т. 2 от АПК в законоустановения 7-дневен срок, на основание чл. 158, ал. 3 от АПК жалбата следва да се остави без разглеждане.

 

        Предвид гореизложеното и на основание чл.158 и чл.160 от АПК, административният съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от П.Е.Ц. *** против Мълчалив отказ на Директор на Дирекция ГРОН при община Добрич да издаде удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на А.К.К. по заявление на П.Ц. с вх. №94П-00-365 от 02.09.2016 г.

           ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №535/2016 г. по описа на ДАС.

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

 

 

                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: