О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 290/18.11.2016г., град Добрич

                                                                                                                          

  ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на осемнадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

  като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 534 по описа за 2016г. на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба (неправилно именувана “жалба”) на Г.А.И., понастоящем в затвора в гр.Варна, с искане за заплащане на обезщетение за вреди.        

С разпореждане на съдия – докладчика от 25.10.2016г. производството по делото е оставено без движение поради наличието на множество недостатъци в исковата молба, подробно описани в разпореждането. Със същото разпореждане е даден едноседмичен срок на ищеца, считано от получаване на съобщението, да отстрани констатираните нередовности в исковата молба с предупреждение за неблагоприятните последици от неизпълнението на указанията на съда. Съобщението с разпореждането на съда е връчено лично на оспорващия на 01.11.2016г., видно от върнатия в съда отрязък на л.9-10 от делото, като в определения едноседмичен срок нередовностите на исковата молба не са отстранени.

От материалите по делото е видно, че и към датата на постановяване на настоящото определение ищецът не е изпълнил задължението си да отстрани допуснатите нередовности на исковата молба, поради което и на основание чл.129, ал.4  от ГПК административният съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 534 по описа за 2016 г. на Добричкия административен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

                                                Административен съдия :