Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 473/15.12.2016г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

   ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,  в открито съдебно заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА ВИТАНОВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                                            НЕЛИ КАМЕНСКА

           

   При участието на прокурора ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА и секретаря В.С. разгледа докладваното от съдия С. С.  к.адм.д. № 532/2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   Производството е по реда на глава ХІІ от АПК.

   Образувано е по касационна жалба на РУ – Албена при ОД на МВР – Добрич срещу решение № 119/12.09.2016г., постановено по н.а.х.д. № 75/2016г. по описа на Балчишкия районен съд, с което е отменено НП № 14-3394-000273/08.12.2014г., издадено от началника на РУ – Албена при ОД на МВР -Добрич, с което на Н.И.Н., с ЕГН **********, за нарушение на чл.150 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 200 лева. С доводи за неправилност на решението се иска то да бъде отменено и постановено ново по същество, с което да се потвърди НП.  Твърди се, че неправилно районният съд е приел, че са налице допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до отмяна на НП.                       

   Ответникът по касационната жалба не изразява становище по нея. 

   Представителят на ДОП счита, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

   Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

   Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения :

   С обжалваното решение районният съд е отменил наказателно постановление № 14-3394-000273/08.12.2014г., издадено от началника на РУ – Албена при ОД на МВР -Добрич, с което на Н.И.Н. ЕГН ********** за нарушение на чл.150 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лева. За да постанови този резултат, съдът е приел, че неправилно наказващият орган е приложил санкционната норма на чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП вместо тази на чл.177, ал.1, т.2, предл. второ от ЗДвП, която е приложимата административнонаказателна разпоредба (в мотивите към решението е допусната техническа грешка като вместо чл.177, ал.1, т.1 и т.2 от ЗДвП е изписан чл.171, ал.1, т.1 и т.2), тъй като в случая е безспорно установено, че водачът е управлявал МПС, след като свидетелството му управление на МПС е било отнето по реда на чл.171, ал.1 т.1, б.“д“ от ЗДвП. Отделно от това е приел, че са налице погрешни описания в обстоятелствената част на НП (написано е, че е отнето свидетелството за регистрация на МПС вместо свидетелството за управление МПС, както и мястото на нарушението веднъж е описано по един начин, а втори път – по друг начин), които създават неяснота и ограничават правото на защита на наказаното лице.             

   Така постановеното решение е неправилно като краен правен резултат.                  

   На първо място, не се споделят изводите на съда, че грешките в описанието на нарушението съставляват съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на наказаното лице. Няма спор, че в НП е посочено, че водачът не притежава свидетелство за регистрация на МПС вместо свидетелство за управление на МПС, но от цялата административнонаказателна преписка е видно, че става дума за техническа грешка, която не води до заблуда и неяснота за нарушителя, който дори сам в жалбата си до съда е изтъкнал, че отнемането на свидетелството му за управление на МПС не се е отразило на придобитата от него правоспособност. Не е правилно и становището на съда, че е налице неяснота в описанието на мястото на нарушението, тъй като в НП веднъж е описано, че е на кръстовището на ул. „Дунав“ и ул. „Чайка“, а втори път – на ул. „Шипка“ в посока ул. „Дунав“, на кръстовището с ул. „Чайка“. От съпоставката между двете описания е видно, че се касае за конкретизация, а не за неточност или разминаване в описанието на мястото на нарушението, като именно във второто описание е посочено максимално точно мястото на нарушението, както правилно е отбелязал и касаторът в жалбата си.

От друга страна, законосъобразни са изводите на районния съд, че квалификацията по чл.150 от ЗДвП е правилна, защото отнемането на СУМПС е пречка за надлежното упражняване на правото на управление на МПС и за периода на отнемане на свидетелството жалбоподателят се явява неправоспособен водач по смисъла на закона. Правилно също така съдът е приел, че приложимата санкционна норма в случая е чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП, тъй като от доказателствата по делото е безспорно установено, че водачът е управлявал МПС, след като свидетелството му за управление на МПС е било отнето по реда на чл.171, ал.1, т.1, б. „д“ от ЗДвП въз основа на ЗППАМ № 742/2012г., срокът на действие на която не е бил изтекъл към момента на извършване на проверката, тъй като не е била заплатена дължимата глоба. В този смисъл неправилно наказващият орган е приложил нормата на чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП, която предвижда наказание за управление на МПС, след като водачът е лишен от това право по съдебен или административен ред, но при наличието на безспорни данни за осъществяване на състава на чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП, районният съд е следвало да измени, а не да отмени НП. Тези негови правомощия следват от нормата на чл. 84 от ЗАНН във вр. с чл. 334, т. 3 във вр. с чл. 337, ал. 1, т. 2 от НПК – при непроменена фактическа обстановка, по отношение на която наказаното лице е разполагало с възможността да упражни правото си на защита, е налице основание за прилагане на закон за еднакво наказуемо нарушение, какъвто се явява чл.177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, предвиждащ същите по вид и размери наказания както чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП. Този е вложеният смисъл и в тълкувателно решение № 3/10.05.2011 г. на общото събрание на колегиите на Върховен административен съд, което основно разглежда същите принадлежащи и на касационния съд правомощия. Обратно постановеното от районния съд съставлява нарушение на материалния закон, налагащо отмяна на обжалваното решение. И тъй като делото е изяснено от фактическа и правна страна касационната инстанция следва да разреши спора по същество, като постанови ново решение, с което да измени НП, преквалифицирайки нарушението като наказуемо по чл.177, ал.1, т.2, предл. второ от ЗДвП, вместо по чл.171, ал.1, т.1 от ЗДвП, без да изменя фактите по повдигнатото обвинение. В случая от данните по делото се установява по безспорен и категоричен начин, че по отношение на Н. има наложена принудителна административна мярка на основание чл.171, ал.1, т.1, б.”д” от ЗДвП -  временно отнемане на СУМПС до заплащане на дължимата глоба поради това, че е управлявал МПС в нарушение на разпоредбата на чл.157, ал.8 от ЗДвП. Свидетелството му за управление е отнето на 18.04.2012г. и понастоящем се съхранява в сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР – Добрич, тъй като водачът не е заплатил дължимите глоби. Следователно по време на проверката Н. не е притежавал валидно свидетелство за управление на МПС и не е имал право да управлява МПС, поради което подлежи на санкциониране по реда на чл.177, ал.1, т.2, предл. второ от ЗДвП. Тази е правилната санкционна норма, като определеното от АНО наказание е в законоустановените граници и в съответствие с целите и изискванията на чл. 12 и чл. 27 от ЗАНН, поради което не подлежи на изменение от съда.                   

Водим от горното и на основание чл.221, ал.2, във вр. чл.222, ал.1 от АПК, Административният съд                                       

Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ решение № 119/12.09.2016г., постановено по н.а.х.д. № 75/2016г. по описа на Балчишкия районен съд, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 14-3394-000273/08.12.2014г., издадено от началника на РУ – Албена при ОД на МВР -Добрич, с което на Н.И.Н. с ЕГН ********** от гр. Генерал Тошево, за нарушение на чл.150 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лева, като преквалифицира нарушението като наказуемо по чл.177, ал.1, т.2, предл. второ от ЗДвП при запазване на същия вид и размер на наказанието.  

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.