Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 30.11.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                              

Добрички административен съд, в публично заседание на осми ноември, две хиляди и шестнадесета година, Втори касационен състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Дарина Витанова 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:         Силвия Сандева                                   

                                                                                            Нели Каменска

 

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Димитър Димитров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 529 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на Т.Е.Т. *** срещу от 01.09.2016г., постановено по нахд № 942/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № 28-0000251/29.06.2016г., издадено от началника на Областен отдел “Автомобилна администрация” - Добрич, с което на жалбоподателят за нарушаване на чл.24а, ал.3, т.2 от Наредба № 37/02.08.2002г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, на основание чл.178б, ал.6, т.2 от Закона за движение по пътищата, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лв.

Жалбоподателят твърди, че не е извършил нарушението, за което му е наложено административното наказание. Възразява, че квалификацията на извършеното деяние не съответства на словесното описание на нарушението по чл.24а, ал.3, т.2 от Наредбата. Счита, че наказващият орган е допуснал съществено процесуално нарушение, тъй като в АУАН и в НП не се съдържали релевантно фактическо описание на извършеното от него нарушение, с което е създадена неяснота дали и какво точно нарушение е извършено. Счита, че тази неяснота съществено е нарушила правото му на защита. Прави оплакване, че горните възражения, изложени във въззивната жалба не са обсъдени в мотивите на оспореното решение. Затова счита решението на въззивния съд за незаконосъобразно, като постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон и моли то да бъде отменено като вместо него се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът, Областен отдел “Автомобилна администрация”- Добрич в подробен писмен отговор по касационната жалба изразява становище за нейната неоснователност и моли решението на районния съд като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба и законосъобразност на постановеното съдебно решение, с което е потвърдено наказателното постановление.

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените в жалбата касационни основания и предвид разпоредбата на чл.218, ал.2 АПК, намира касационната жалба за допустима и основателна.

С оспореното пред районния съд наказателно постановление на Т.Е.Т. ***, в качеството му на преподавател по практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС,  е наложено административното наказание “глоба” от 500 лв. по реда на чл.178б, ал.6, т.2 от Закона за движението по пътищата това, че “ не води точно и вярно документите /учебния картон/ свързани с обучението”. Според мотивите на наказателното постановление на 28.07.2015г. в учебния картон на обучавания Мирослав Стойков проподавателят, Т.Т., записал време на обучение от 17,50 ч. до 18,40 ч., а в учебния картон на обучавания Петър Арнаудов на същата дата записал време на обучение от 18,10 до 19,00 часа, като времето от 18,10 до 18,40 /30 минути/ имало припокриване на времето на обучение. Наказващият орган е направил извод, че за описаните 30 минути е извършено практическо обучение на две лица едновременно. Нарушението било установено при проверка на дейността в офиса на учебен център “Томи-Алфа 67” ЕООД, извършена на 14.05.2016г., а на 30.05.2016г. срещу преподавателя бил съставен акт за установяване на административно нарушение.

За да потвърди наказателното постановление съдът е приел, че същото е издадено от компетентен орган, а нарушението е безспорно установено. Съдът е изложил мотиви, че съвсем ясно и точно в АУАН и в наказателното постановление било описано фактическото нарушение и че то се изразявало в това, че преподавателят не води точно и вярно документите, свързани с обучението, което поведение било съставомерно по чл.24а, ал.3, т.2 от Наредба №37/2002г.

Настоящата инстанция не споделя съображенията на районния съд и намира, че решението е незаконосъобразно, тъй като с него е потвърдено наказателното постановление, издадено в нарушение на чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН. Съгласно чл.6 от ЗАНН, административно   нарушение е това деяние (действие или бездействие),   което нарушава установения   ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.

Нормата сочена за нарушена – чл.24а, ал.3, т.2 от Наредба № 37/02.08.2002г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение гласи, че преподавателят по теоретично и/или практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС е длъжен да води документите във връзка с обучението. Предписаното от нормативния акт правило за поведение изисква извършването на определени действия, изразяващи се във водене на документи, свързани с обучението. За неспазването на това императивно изискване по чл.24а, ал.3, т.2 от Наредбата, нормата на чл.178б, ал.6, т.2 от ЗДвП, предвижда наказание глоба от 500  лева за преподавател, който допуска нарушение при воденето на документите.

В хода на административно-наказателното производство без да е установеното на какво се дължи констатираното при проверката от контролните органи застъпване от 30 минути, вписано от жалбоподателя в учебните картони на две лица, е прието, че е извършено нарушение по чл.24а, ал.3, т.2 от Наредбата във вр. с чл.178б, ал.6, т.2 от ЗДвП.

Настоящата инстанция намира, че в случая от съществено значение за  отговорността е обстоятелството дали деянието се дължи на техническа грешка, както твърди жалбоподателя или то правилно отразява извършено практическо обучение на две лица едновременно. И при двете хипотези обаче, деянието не би  подлежало на санкциониране по реда на чл.178б, ал.6, т.2 от ЗДвП.

В хода на административно наказателното производство жалбоподателят е направил възражение в акта, че е сгрешил часа, попълвайки учебните картони и не е обучавал двама водачи едновременно. Наказващият орган не е отговорил на това възражение, но явно е приел, че застъпването на часовете на обучение не се дължи на грешка, допусната от преподавателя, тъй като не е вписал това обстоятелство, свързано с извършеното деяние. Напротив, описвайки извършеното деяние, наказващият орган е ползвал изразите “припокриване на времето на обучение” и “извършено практическо обучение на две лица едновременно”, които определено внасят неяснота за кое от всички описани деяния е наложено административното наказание.

Настоящата инстанция намира, че ако деянието се дължи на техническа грешка, то това би довело до отпадане на отговорността, поради маловажност на нарушението и наказващият орган би бил длъжен да приложи чл.28, б.”а” от ЗАНН.   А ако действително са обучавани две лица едновременно, то вписаните в учебните картони часове биха били верни и точни и основание за ангажиране на отговорността на преподавателя не за нарушение при воденето на документите, а за друго нарушение на изискванията по Наредбата като неспазване продължителността на учебните часове или дневната натовареност на обучаваните по чл.24а, ал.3, т.5, б.”а“ или б.”в” от Наредбата.

Неизясняването на обстоятелства, при които е извършено деянието (грешка или реално застъпване на часовете на обучение) е съществено процесуално нарушение, тъй като съществено нарушава правото на защита на санкционираното лице да разбере дали отговорността му е ангажирана, заради допусната от него грешка при попълване на документите или поради твърдението, че е обучавал две лица едновременно.

Вместо да установи, че наказателното постановление е издадено при неизяснена фактическа обстановка и съдържа твърдения за няколко нарушения, съдът е изложил мотиви в противоречие с материалния закон, с което е постановил незаконосъобразно решение. Същото следва да се отмени като вместо него се постанови решение за отмяната на незаконосъобразното наказателно постановление.

Водим от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 412 от 01.09.2016г., постановено по нахд № 942/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000251/29.06.2016г., издадено от началника на Областен отдел “Автомобилна администрация” - Добрич, с което на Т.Е.Т. с ЕГН ********** ***,  за нарушаване на чл.24а, ал.3, т.2 от Наредба № 37/02.08.2002г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, на основание чл.178б, ал.6, т.2 от Закона за движение по пътищата, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лв.

Решението е окончателно.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: