Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 30.11.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Добрички административен съд, в публично заседание на осми ноември, две хиляди и шестнадесета година, Втори касационен състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Дарина Витанова 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:         Силвия Сандева                                  

                                                                                            Нели Каменска

 

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Димитър Димитров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 525 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на Р.Р.Б. *** срещу решение № 123 от 16.09.2016г., постановено по нахд № 80/2016г. по описа на РС гр.Балчик, с което е потвърдено наказателно постановление № 80/30.11.2015г., издадено от директора на РЗИ-Добрич, с което на жалбоподателката за нарушаване на чл.18, т.3 от Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, на основание чл.210, ал.1 от Закона за здравето е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лв.

Жалбоподателката твърди, че не е извършила нарушението, за което й е наложено административното наказание. Затова счита решението на въззивния съд за незаконосъобразно, като постановено в противоречие с материалния закон и моли то да бъде отменено като вместо него се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът, Регионална здравна инспекция –Добрич, чрез процесуалния си представител юрисконсулт М., оспорва жалбата, изразява становище за законосъобразност на наказателното постановление и на решението на районния съд, с което то е потвърдено, поради което моли последното да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Добрич дава заключение за основателност на касационната жалба, тъй като твърденията на наказващия орган за извършено нарушение, не съответстват на приложимия закон – нормата на чл.18, т.3 от Наредба № 6/2011г. Прокурорът счита решението на въззивния съд и наказателното постановление за незаконосъобразни, поради което пледира тяхната отмяна.

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените в жалбата касационни основания и предвид разпоредбата на чл.218, ал.2 АПК, намира касационната жалба за допустима и основателна.

С оспореното пред районния съд наказателно постановление на Р.Р.Б., в качеството й на директор на Целодневна детска градина “Звездица” в с.Соколово, Община Балчик е наложено административното наказание “глоба” по реда на чл.210, ал.1 от Закона за здравето за това, че в детската градина в менюто на децата като следобедна подкрепителна закуска са включени сухи пасти на 18.09.2015г., на 24.09.2015г., на 09.10.2015г., на 13.10.2015г. и на 14.10.2015г. Наказващият орган е счел, че с това деяние е нарушено изискването по чл.18, т.3 от Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения. Нарушението било установено при проверка, извършена на 21.10.2015г., а на 23.10.2015г. срещу директора на детската градина бил съставен акт за установяване на административно нарушение.

За да потвърди наказателното постановление съдът е приел, че същото е издадено от компетентен орган, а нарушението е безспорно установено. Съдът е изложил мотиви, че е налице хипотезата на чл.5, ал.3 от приложимата Наредба, т.е., че в детското заведение хранителният режим е четирикратен и включва сутрешна закуска, обяд и две подкрепителни закуски преди и следобяд. Конкретното нарушение касаело именно подкрепителната закуска следобяд.

Настоящата инстанция не споделя съображенията на районния съд и намира, че решението е незаконосъобразно, тъй като с него е потвърдено наказателното постановление, издадено в нарушение на чл.6 от ЗАНН. Съгласно чл.6 от ЗАНН, административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.

Действително хранителният режим в детското заведение е четирикратен и включва сутрешна закуска, обяд и две подкрепителни закуски преди и следобяд, но това обстоятелство не е във връзка с деянието, описано в наказателното постановление. Нормата сочена за нарушена – чл.18, т.3 от Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения гласи, че консумацията на добавено захар се намалява чрез включване на не повече от два пъти седмично при целодневно хранене на торти и пасти със сметанов и/или маслен крем, сиропирани сладкиши, вафли, сухи пасти, шоколадови изделия, локум, бонбони.

Установеното при извършената на 21.10.2015г. проверка от органите на РЗИ-Добрич е включването на сухи пасти в менюто на децата като следобедна закуска на датите 18.09.2015г., на 24.09.2015г., на 09.10.2015г., на 13.10.2015г. и на 14.10.2015г. Същото не може да се квалифицира като нарушение на чл.18, т.3 от Наредбата, тъй като на първите три дати процесните сладкарски изделия са включени един път седмично, а на 13 и 14.10.2015г. два пъти седмично, т.е. в границите на допустимото според Наредбата. В случая не се установява нарушение на изискването по чл.18, т.3 от Наредбата да не се включват захарни изделия в менюто на децата повече от два пъти седмично. Като е достигнал до противния извод, наказващият орган е издал незаконосъобразно наказателно постановление за деяние, което не е обявено за наказуемо.

Вместо да установи, че деянието, за което е ангажирана административнонаказателната отговорност на директора на детското заведение не представлява нарушение на изискването по чл.18, т.3 от Наредбата и да отмени наказателното постановление, съдът е изложил мотиви в противоречие с материалния закон, с което е постановил незаконосъобразно решение. Същото следва да се отмени като вместо него се постанови решение за отмяната на незаконосъобразното наказателно постановление.

Водим от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 123 от 16.09.2016г., постановено по нахд № 80/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 80/30.11.2015г., издадено от д-р Светла Ангелова Д. - директор на Регионална здравна инспекция-Добрич, с което на Р.Р.Б. с ЕГН ********** ***, в качеството й на директор на ЦДГ”Звездица” с.Соколово, Община Балчик, за нарушаване на чл.18, т.3 от Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, на основание чл.210, ал.1 от Закона за здравето е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лв.

Решението е окончателно.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: