Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

498

 

гр. Добрич, 28.12.2016 г.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и шестнадесета година, І-ви касационен. състав :

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                             ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

при участието на секретаря С.К. и  прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ, разгледа докладваното от съдия Г. кас.адм. дело № 522/2016 г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по чл.63, ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.208 от АПК.

          Образувано е по касационна жалба от Г.Г.М., управител на "ХХХХ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Каварна,ул. “ХХХХ №13,подадена чрез адв. ХХХХ Г.,  срещу решение №  83/12.08.2016 г. на Каварненския  районен съд, постановено по НАХД № 83/ 2016 г. С оспорения съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № В - 037005/ 27.10.2015 г. на Директора на Регионална дирекция за области Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра на Комисия за защита на потребителите (КЗП) - гр. Варна, с което на основание чл. 214 от Закона за туризма /ЗТ/, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1000  лева, за нарушение по чл. 132, ал. 1 от същия закон.

          Решението се оспорва като неправилно, постановено при нарушения на материалните и процесуални норми. Претендира се отмяната му и  отмяната на атакуваното наказателно постановление.

          Ответникът по касация не се представлява и не ангажира становище по жалбата.

          Представителят на Окръжна прокуратура прави заключение,че е налице обстоятелството, което може да доведе до прилагането на чл.28 от ЗАНН.

          Добричкият административен съд, след обсъждане на жалбата и след служебна проверка за съответствието на оспореното решение с материалния закон, въз основа на фактическите установявания, извършени от районния съд/ чл. 220 от АПК, вр. с чл. 63, ал. 1 ЗАНН /, прие за установено следното от правна страна:

          С процесното наказателно постановление "ХХХХ" ООД е наказано с имуществена санкция в размер на 1000 лева за това, че в стопанисвания от него туристически обект – Ресторант с национална кухня “Дивата патица“, находящ  се в с. Езерец, община Шабла,ул. “ХХХ” № 10, не е поставено на видно място удостоверението за утвърдена категория, а се съхранява в офис.Наказващият орган е квалифицирал бездействието  като нарушение по чл. 132, ал. 1 от ЗТ , а хипотезата на нарушението е подведена под санкционната норма на чл. 214 от същия закон.

          За да потвърди НП, решаващият състав е формирал извод за извършено изпълнително деяние в рамките на повдигнатото обвинение, съответно приложение на санкционната разпоредба, спрямо установеното нарушение и липса на допуснати съществени нарушения на производствените правила, водещи до отмяна на наказателното постановление. Коментирал е липса на основания за квалифициране на простъпката като  маловажен случай, тъй като спрямо процесната обективна отговорност не са относими обстоятелствата, свързани с конкретна форма на вина. Съдът е коментирал,че правилно АНО е определил деянието като нарушение на нормата чл. 132, ал. 1 ЗТ, разписваща задължение в туристически обекти да се поставя на видно място категорийната символика, включваща удостоверение и табела. В този смисъл районният съд е изградил обосновани и законосъобразни изводи за извършено нарушение на посочените в АУАН нормативни разпоредби.

          Касационният състав преценява като необоснован  извода на решаващия съд, че липсва основание деянието да се счита като такова с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с другите нарушения от същия вид.

          Действително, деецът е извършил нарушение, което обаче се отличава от обичайните хипотези на нарушения от същия вид с по-ниската си степен на обществена опасност на бездействието. Налице е хипотезата на чл. 28 от ЗАНН за освобождаване от административнонаказателна отговорност. В чл. 28 от ЗАНН е предвидено, че за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Съгласно Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007 г. на ВКС, преценката на административния орган за маловажност на случая е по законосъобразност и тя подлежи на съдебен контрол. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл. 28 ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, той следва да отмени наказателното постановление, поради издаването му в противоречие със закона. За да се прецени дали един случай е маловажен, по силата на препращащата разпоредба на чл. 11 ЗАНН, следва да се приложи разпоредбата на чл. 9, ал. 2 НК. В ЗАНН не е предвиден критерий за маловажен случай на административно нарушение, като следва да се изхожда от цялата съвкупност на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства на конкретното деяние, стойността на вредата, кръга на засегнатите интереси, времетраенето на нарушението, значимостта на конкретно увредените обществени отношения. Преценката за "маловажност” на нарушението подлежи на съдебен контрол, тъй като е свързана с правилното приложение на материалния закон и е в правомощията на съда при извършване на служебна проверка на обжалваното НП.

          Настоящата инстанция прецени,че конкретното нарушение е формално и се осъществява чрез бездействие. Маловажен случай на административно нарушение е този, при който извършеното нарушение, с оглед липсата или незначителните вредни последици, или с оглед на други обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от съответния вид. Този критерий на преценка се прилага за всички нарушения, когато трябва да се реши въпросът дали случаят е маловажен или не. Необходимо е да се извърши съвкупна преценка на всички обстоятелства, характеризиращи обществената опасност на деянието и дееца, наличните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, вредните последици и др. След като нарушението е извършено за първи път, дейността в този обект от дружеството се извършва от месец юни 2015 г., категорийната символика е била в обекта, а не извън него, приложение следва да намери разпоредбата на чл. 93, т. 9 от НК, във връзка с чл. 28 от ЗАНН.

          Като е приел обратното, районният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да се отмени, а в хипотезата на чл. 222, ал. 1 АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1,във връзка  с чл. 28 ЗАНН, следва да се отмени и наказателното постановление.

          Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 1 от АПК, Добричкият административен съд

 

РЕШИ:

 

          ОТМЕНЯ Решение №  83/12.08.2016 г. , постановено по н.а.х.д. № 83/16 г. по описа на Районен съд гр. Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА

          ОТМЕНЯ НП № В - 037005/ 27.10.2015 г. на Директора на Регионална дирекция към КЗП за областите: Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище в гр. Варна офис.

          Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………….                  ЧЛЕНОВЕ:1…………………

 

 

                                                                                         2………………..