О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

 

17.01.2017г., град Добрич

Добрички административен съд, в закрито заседание на седемнадесети януари, две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

 

като разгледа  докладваното от  председателя  административно дело № 521 по описа на Административен съд гр.Добрич за 2016г.,  за да се произнесе, взе предвид следното :

 

                Производството е образувано е по жалба на П.Е.Ц., ЕГН ********** с адрес за призоваване в гр.Добрич, ул.”Х.Д.” № 56 срещу “отказ с изх. № 94П-00-344, постановен във връзка с искане на жалбоподателя за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на В.С.С.” на директора на Дирекция “ГРОН” при Община град Добрич.

             С разпореждане на съда от 05.01.2017г. жалбата е оставена без движение на основание чл.158, ал.1 от АПК, с оглед констатирани нередовности по смисъла на чл.151, т.2 и чл.150, ал.1, т.5 от АПК. На жалбоподателя е дадена възможност в 7-дневен срок от получаване на разпореждането да отстрани нередовностите на жалбата. Указано му е да уточни в писмено изявление дали подава жалбата лично или в качеството си на пълномощник на А.К.К., съгласно приложеното пълномощно по делото. В случай, че подава жалбата от свое име, да представи доказателства в горепосочения срок, че отговаря на условията на чл.5, ал.1 или ал.2 от Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. В случай, че подава жалбата в качеството си на пълномощник на А.К.К., да представи доказателства в горепосочения срок, че отговаря на условията на чл.32 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК. Предоставен му е също седмодневен срок, в който да конкретизира предмета на спора с оглед твърдението на ответника в писмото му с вх. № 2203/20.10.2016г., че не е постановяван изричен отказ за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки до шеста степен по права и съребрена линия на В.С.С. и че по искането за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки  с изх. № 94П -00-344/19.08.2016г. на П.Е.Ц. *** е издала удостоверение за съпруга и родствени връзки  с изх. № 94П -00-344;2;3;4;5;6;7;8;9;10 от 16.09.2016г. Указани са му последствията по чл.158, ал.3 от АПК при неизпълнение на указанията в дадения срок.

 

            Разпореждането на съда е изпратено на 06.01.2017г. на посочен от П.Е.Ц. със заявление по делото от 20.10.2016г.(л.88) електронен адрес, по реда на чл.42, ал.4 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК.

        В молба от 09.01.2017г., наречена „отговор“, постъпила на електронната поща на съда, без валиден електронен подпис, се уточнява, че П.Е.Ц. е подал жалбата лично, от свое име, в качеството си на заявител на административната услуга за издаване на удостоверение за родствени връзки на В.С.С.. Изложено е становище, че изискванията на чл.5, ал.1 или ал.2 от Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението са изпълнени, тъй като П.Ц. е упълномощен с нотариално заверено пълномощно от А.К.К., която е наследник на В.С.С.. По отношение на указанието да конкретизира предмета на спора е изразено несъгласие със съдържанието на издадените удостоверения за съпруга и родствени връзки  с изх. № 94П -00-344;2;3;4;5;6;7;8;9;10 от 16.09.2016г.             На 16.01.2017г. жалбоподателят подписва молба –„отговор“.

            При така установеното от фактическа страна съдът намира, че жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати, поради неотстраняване на нередовностите в посочения срок.

Съгласно чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, публ. ДВ бр.37/2012г., удостоверенията се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. А съгласно ал.2, удостоверенията могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от лицата по ал.1.

Налице са две хипотези. В първата, по чл.5, ал.1 от Наредбата, заявителите за издаване на удостоверения действат в лично качество,  тъй като са от категорията на лицата визирани в тази хипотеза – лице, за което се отнася исканото удостоверение, негов законен представител или негов наследник. Само в хипотезата на чл.5, ал.1 от Наредбата заявителите участват в административното производство в лично качество и съответно могат да подават и жалба пред съд в лично качество, т.е. от свое име.

В разпореждането от 05.01.2017г. на жалбоподателя е изрично указано, че в случай, че подава жалбата от свое име, да представи доказателства в горепосочения срок, че отговаря на условията на чл.5, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, т.е. в случая, че е наследник на лицето, за което иска удостоверението. В предоставения седмодневен срок, който е изтекъл на 13.01.2017г., считано от датата на която е изпратено съобщението до жалбоподателя -06.01.2017г., жалбоподателят  единствено твърди, че подава жалбата в лично качество, но не представя доказателства, че е от кръга на лицата, визирани в чл.5, ал.1 от Наредбата, действащи в лично качество. Жалбоподателят не доказва правото си на жалба, т.е. правния си интерес  от оспорването, с което не е отстранил констатираните нередовности в дадения срок.

Втората хипотеза, на чл.5, ал.2 от Наредбата, визира случаите, в които заявителите са поискали издаване на удостоверение в качеството си на пълномощник на лице по чл.5, ал.1 от Наредбата. В този случая заявителите не действат в лично качество, а в качеството си на пълномощници на други лица.

Подаването на жалба до съда представлява процесуално действие пред съд, с което се инициира съдебно производство. То се различава от действието на пълномощника по чл.5, ал.2 от Наредбата, тъй като представителството пред съд се урежда от гражданското и административното процесуално право. За осъществяване на представителство по пълномощие пред съд важат правилата по чл. 32 ГПК. В разпореждането от 05.01.2017г. на жалбоподателя е изрично указано, че в случай, че подава жалбата в качеството си на пълномощник на А.К.К. – да представи доказателства, че отговаря на условията по чл.32 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК. Макар и да не твърди, че действа в качеството си на пълномощник, следва да се отбележи, че по делото не са представени доказателства, че жалбоподателят отговаря на условията на чл.32 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, каквито следва да има още в момента на подаването на жалбата.

Поради неизправяне на нередовностите на жалбата в предоставения срок, на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

           

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Е.Ц., ЕГН ********** с адрес за призоваване в гр.Добрич, ул.”Х.Д.” № 56 срещу “отказ с изх. № 94П-00-344, постановен във връзка с искане на жалбоподателя за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на В.С.С.” на директора на Дирекция “ГРОН” при Община град Добрич.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 521/2016г. по описа на Административен съд – Добрич.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.

           

 

                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: