О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

 

08.11.2016г., град Добрич

Добрички административен съд, в закрито заседание на трети ноември, две хиляди и шестнадесета година в състав:       

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

 

като разгледа  докладваното от  председателя  административно дело № 521 по описа на Административен съд гр.Добрич за 2016г.,  за да се произнесе, взе предвид следното :

 

                Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК и е образувано е по жалба на П.Е.Ц., ЕГН ********** с адрес за призоваване в гр.Добрич,   срещу “отказ с изх. № 94П-00-344, постановен във връзка с искане на жалбоподателя за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на В.С.С.” на директора на Дирекция “ГРОН” при Община град Добрич.

            Жалбоподателят твърди, че обжалваният административен акт с изх. № 94П-00-344 от 19.08.2016г.  му бил връчен на 22.09.2016г. като не е уважена молбата му за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на В.С.С. и упоменатите роднини по заявление, посредством пълномощно от А.К.К., нейна дъщеря и наследник.

            С разпореждане от 18.10.2016г. от директора на Дирекция “ГРОН”-Община Добрич, бе изискан отказа, цитиран в жалбата. В изпълнение на разпореждането с писмо с вх. № 2203 от 20.10.2016г. директорът на Дирекция “ГРОН”-Община Добрич заявява, че не е постановен изричен отказ за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки до шеста степен по права и съребрена линия на В.С.С.. По искането за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки  с изх. № 94П -00-344/19.08.2016г. на П.Е.Ц. *** е издала удостоверение за съпруга и родствени връзки  с изх. № 94П -00-344;2;3;4;5;6;7;8;9;10 от 16.09.2016г.

Административен съд – Добрич, в настоящия състав, като прецени събраните по делото доказателства и процесуалните предпоставки за допустимост на жалбата намира, че същата е процесуално недопустима, поради липса на годен за оспорване административен акт и поради липса на интерес от оспорването.

Искането на жалбоподателя с изх. № 94П -00-344/19.08.2016г.  до кмета на Община град Добрич за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки до шеста степен по права и съребрена линия на В.С.С. е подадено от него не в лично качество, а в качеството му на пълномощник на А.К.К. от гр.Добрич. Последната, като наследник на В.С.С., е упълномощила с нотариално заверено пълномощно жалбоподателя да я представлява пред общините и да се снабдява с документи от нейно име и за нейна сметка от Регистъра на населението и регистрите за гражданско състояние, каквото право тя има по силата на чл.5, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6/24 април 2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, публ. ДВ бр.37/2012г.

 От доказателствата в преписката е видно, че искането, подадено от П.Ц. в качеството му на пълномощник на А.К.К., е удоволетворено с издадените удостоверения за съпруга и родствени връзки  с изх. № 94П -00-344;2;3;4;5;6;7;8;9;10 от 16.09.2016г.

При това положение съдът намира, че жалбата е насочена срещу несъществуващ предмет. Липсва отказ за издаване на исканото удостоверение,  предвид издадените и налични по делото удостоверения с изх. № 94П -00-344;2;3;4;5;6;7;8;9;10 от 16.09.2016г.

От оплакванията в жалбата е явно, че оспорващият не е доволен от съдържанието на издадените удостоверения, но е друг редът за оспорване съдържанието на издаден документ, по арг. от чл.128, ал.1, т.8 от АПК.

Жалбоподателят не е надлежна страна по спора и жалбата следва да се остави без разглеждане и поради липса на интерес от оспорването – основание по чл.159, т.4 от АПК. Съгласно чл.32, т.1 и т.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, представители на страните по пълномощие могат да бъдат адвокатите, родителите, децата или съпругът. По делото няма данни жалбоподателят да има някое от тези качества, за да може да подава жалба от името на А.К.К., по чието искане са издадени въпросните удостоверения.

            Същият няма правен интерес да оспорва и в лично качество, тъй като не е лице от кръга на оправомощените по чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредба № РД-02-20-6/24 април 2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, публ. ДВ бр.37/2012г.  Подавайки искането за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на В.С.С. и упоменатите роднини по заявление, жалбоподателят е действал като пълномощник на  А.К.К..

            По изложените съображения, жалбата като недупустима, следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство следва да се прекрати.

            Така мотивиран и на основание, чл.159, т.1 и т.4 от АПК, Административен съд – Добрич, ІV-ти състав:

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Е.Ц., ЕГН ********** с адрес за призоваване в гр.Добрич,   срещу “отказ с изх. № 94П-00-344, постановен във връзка с искане на жалбоподателя за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на В.С.С.” на директора на Дирекция “ГРОН” при Община град Добрич.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 521/2016г. по описа на Административен съд – Добрич.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.

           

 

                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: