Р   Е   Ш    Е    Н    И    Е

 

№ …………………….

гр. Добрич, 19. 01. 2017 год.

 

 

 

Добричкият административен съд, І-ви състав в публично съдебно заседание на десети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

 

при секретаря Ирена Димитрова и с участието на прокурора ………………………. изслуша докладваното от съдия Дарина Витанова АД № 515/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл.50, ал.1 от Наредба № 7/24.02.2015г. за прилагане на мярка 10 “Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г – 2020г., в сила от 27.02.2015г., обн. ДВ бр.16/27.02.2015г..

Образувано е по жалба на И.Д.И., ЕГН ********** ***, против Уведомително писмо за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. с изх. № 02-080-6500/1814 от 19. 05. 2016 год. в частта му, с която е установено неодобрение на заявена площ от 75. 4 ха по направление “Поддържане на местообитания на защитени видове зимуващи гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС 4.1) за дейност с код АК 2 “ Засяване и отглеждане на есенни и зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50% от заявените по дейността площи”.

Жалбоподателят сочи, че в писмото не се посочва и мотивира как е установено, че процесните имоти попадат извън териториите, за които е приложима процесната мярка 10. Има само бланкетно изявление, че тези земи изцяло или частично не попадат в допустимите територии, но не как и кога това е установено. При подаване на заявлението за участие по мярката системата на ДФ “Земеделие” не е отчела недопустимост на заявените площи и не е отхвърлила нито един от заявените парцели. Промяната на този факт е станала след заявяване на земите и в хода на процедурата. Как и на какво основание това се е случило не е ясно, не се и посочва от административния орган. Едва в хода на съдебното производство се е установило, че след приключване на кампанията по заявяване ДФ “Земеделие” е получил писмо от МЗХ с вх. № 01-0400/69/ 20. 04. 2016 год., с което се определя нов специализиран слой за местообитание на зимуващите гъски, с което писмо ДФ “Земеделие” изцяло се съобразява при постановяване на обжалваното уведомително писмо. Изтъква, че  земеделските земи, за които жалбоподателят кандидатства попадат изцяло в специализирания слой на местообитанието на зимуващите гъски, определен съгласно чл. 5, ал. 3, т. 1 от Наредба № 7/ 24. 02. 2015 год.-приложение № 1 към текста. Изтъква, че обжалваното уведомително писмо е изпратено след срока, определен в чл. 50 от Наредбата. Претендира отмяна на атакувания акт и решаване на спора по същество, като съдът допусне процесните земи до участие по мярка 10 “Агроекология и климат” При условие на евентуалност претендира връщане на административната преписка за ново произнасяне от административния орган, при спазване на дадените от съда задължителни указания по приложимия нормативен акт. Претендира и присъждане на съдебните разноски по делото и възнаграждение за адвокат.

Ответникът по делото заместник изпълнителният директор на ДФ “Земеделие”-Разплащателна агенция изразява становище, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Изразено е становище, че след приключване на кампанията за заявяване за 2015 год. и преди издаване на обжалвания административен акт ДФ “Земеделие” е получило писмо № 01-0400/69/ от 20. 04. 2016 год., с което е определен актуализиран специализиран слой по мярка 10 “Агроекология и климат”, определен по инициатива на Българско дружество за защита на птиците. Отказът на заявените за подпомагане площи е направен въз основа на това писмо, тъй като ДФ “Земеделие” –РА действа при условията на обвързана компетентност и няма право да одобрява за плащания площи, които не попадат в специализирания слой, определен от Министерство на земеделието и храните. Изтъква, че списъкът в приложение № 1 към чл. 5, ал. 3, т. 1 от Наредбата е общ без конкретизация на парцелите, в него са посочени цели землища, включващи селскостопански земи, горски фонд, населени места, включително и площи върху които са инсталирани ветрогенератори, т.е. площи, които не отговарят на условието земи с висока природна стойност по см. на чл. 4, ал. 1 от Наредбата и регламентите на ЕО. Изтъква, че поемането на 5 годишен ангажимент от страна на земеделския производител по отношение на площи, които не отговарят на условията на Наредбата ще доведе до намаляване на субсидията при последващи проверки, до поставяне на бенефициента в ситуация на нарушение, от което следват редица процедури за налагане на санкции. Ето защо правилно административният орган е предприел действия още при одобряване на заявените площи да приведе заявлението на бенефициента в съответствие с условията на Наредбата. Изтъква, че това са действия, предприети с оглед да бъде сведен до минимум риска от нанасяне на финансови вреди на Европейския съюз, защото в противен случай може да се стигне до санкции за България, която ще се отрази неблагоприятно на всички земеделски стопани чрез намаляване на финансовия пакет за България за подпомагане на земеделските стопани занапред. Претендира присъждане на направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение.  

Жалбата е подадена от лице, адресат на административния акт при наличие на правен интерес, тъй като същият засяга неблагоприятно правната му сфера и в рамките на 14-дневния срок от съобщаването му, видно от служебен бон за изпращане на препоръчан малък пакет на л. 129 от делото. Подадената жалба е процесуално допустима и подлежи на разглеждане по същество.

Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения:

Административното производство е било задвижено с подаването на общо заявление за единно плащане на площ /форма за ФЛ/, придружено от таблица за използваните парцели за 2015 год. в различни землища на община Ген. Тошево, което е вписано с УИН 0818061585770/ 10. 05. 2015 год. за кампания 2015. Видно от таблицата на използваните парцели към заявлението, жалбоподателят е заявил за подпомагане по мярка 10 “Агроекология и климат” код  БЗС № 10422-11-7-1 с площ от 19. 08 ха, БЗС 10422-19-5-1 с площ от 19.45 ха и БЗС 10422-123-2-1 с площ от 8. 97 ха, всички в землище с. Великово, БЗС 44714-24-8-3 с площ от 2 ха в землище с. Люляково, БЗС 58181-44-8-2 с площ от 47. 35 ха в землище с. Преселенци, БЗС 81219-305-4-1 с площ от 5. 78 ха в землище с. Чернооково. С уведомително писмо за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат” изх. № 02-080-6500/1814 от 19. 05. 2016 год. не са одобрени площи в размер на общо 75.4 ха, от които БЗС № 10422-11-7-1 с площ от 19. 08 ха, БЗС 10422-123-2-1 с площ от 8. 97 ха и БЗС 58181-44-8-2 с площ от 47. 35 ха. Като мотив за неодобрението е посочено, че заявените парцели или част от тях попадат извън териториите, определени в чл. 5, ал. 3, т. 1 от Наредба № 7/ 24. 02. 2015 год. По делото е назначена съдебно-техническа експертиза. В заключението си вещото лице сочи, че в предоставения на ДФ “Земеделие” специализиран слой от Министерство на земеделието и храните с писмо № 01-0400/69 от 20. 04. 2016 год. се изключват значителни площи от землищата, за които е кандидатствал жалбоподателя. БЗС № 10422-11-7-1 с площ от 19. 08 ха попада в актуализирания специализиран слой, но част от физическия блок, в който попада парцела е изключен от слоя, което води до отказ за всички парцели в него. БЗС 10422-123-2-1 с площ от 8. 97 ха се пресича от границата на специализирания слой, поради което е изключен с цялата си площ. БЗС 58181-44-8-2 с площ от 47. 35 ха изцяло попада извън специализирания слой. Заключението е прието от съда без възражение от страните по делото.

 При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

 Уведомителното писмо е издадено от компетентен орган, тъй като с новия чл.20а, ал.4 от Закона за подпомагане на земеделските производители е предоставена възможност на изпълнителния директор на ДФЗ-РА да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане, на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда съобразно териториалната им компетентност. Видно от Заповед № 03-РД-323/11.03.2015г., с т.2 от същата, изпълнителният директор на ДФЗ е делегирал на заместник-изпълнителния директор, Ж.Ж., правомощието да издава уведомителни писма за одобрените и неодобрените за участие парцели по мярка “Агроекология и климат”.

Уведомителното писмо в оспорената му част е издадено в нарушение на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, тъй като съдържа непълни и неясни мотиви, от които не може да се установи действителната причина за отказа. В Таблица 2, колона 6 е посочено основанието за отказ - заявеният парцел или част от него попада извън териториите, определени в чл.5, ал.3, т.1 от Наредба № 7 /2015г. и съгласно чл.26, т.6 е неодобрен за участие по мярка 10 “Агроекология и климат”.Никъде обаче в акта не е посочено по какъв ред и начин е установено, че декларираните площи попадат извън специализирания слой. Едва в производството пред съда административният орган се позовава на писмо с вх.№ 01-0400/69/20.04.2016г., с което Министерство на земеделието и храните предоставя нов специализиран слой за извършване на проверките по чл.5 от Наредба № 7/24.02.2015г. и едва от заключението на вещото лице се установява, че административният орган е постановил акта си в оспорената част именно въз основа на предоставения с писмото от 20.04.2016г. нов специализиран слой, различен от утвърдения с Наредбата. В уведомителното писмо обаче няма изрично препращане към писмото на МЗХ и затова то не може да замести липсващите фактически мотиви за издаването акта в оспорената му част.

Липсата на мотиви прави незаконосъобразен отказът за включване на заявените парцели към дейността по чл.9, ал.1 от Наредбата с код АК 2 и е самостоятелно основание за неговата отмяна в оспорената му част.  

Оспореното писмо е постановено и в нарушение на материалния закон. В чл.3 от Наредба № 7/2015г. е посочено, че подпомагането по мярка 10 “Агроекология и климат” се предоставя за извършване на агроекологични дейности в седем направления, едно от които е и процесното (чл.3, т.2), заявено от жалбоподателя – поддържане на местообитанията на зимуващите гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение. Като основание за отказ е посочена нормата на чл.26, т.6 от Наредбата, според която не се одобряват за участие в мярка 10 “Агроекология и климат” парцели, заявени за дейности по чл.3, т.2, които не попадат с цялата си площ в съответния специализиран слой за зимуващите видове гъски.

Твърдението в оспореното писмо, че заявеният парцел или част от него попада извън териториите, определени в чл.5, ал.3, т.1 от Наредба № 7 /2015г. е невярно, тъй като не кореспондира с тази норма. Същата гласи, че за прилагането на агроекологичните дейности по направлението по чл.3, т.2 са допустими за подпомагане земеделски парцели, които с цялата си площ попадат в специализиран слой на местообитанията на зимуващите видове гъски, съгласно приложение № 1. Видно от приложение №1, същото представлява списък на землищата, в които има местообитания на зимуващите видове гъски. Видно от списъка, землищата на с. Великово и с. Преселенци попадат изцяло в район на местообитание на зимуващите гъски. Следователно, площта и границите на специализирания слой за зимуващите видове гъски са определени с нормативен акт – Наредба № 7 /24.02.2015г. за прилагане на мярка 10 “Агроекология и климат” от програмата за развитие на селските райони за периода 2014г-2020г. в сила от 27.02.2015г. Изменението им може да стане единствено и само по реда и при условията за изменение на подзаконов нормативен акт. Съгласно императивната разпоредба на чл.79 от АПК, нормативните административни актове, се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт. И единственото основание по чл.26, т.6 от Наредбата за неодобряване на заявен парцел е земеделските парцели да не попадат с цялата си площ в специализирания слой на местообитанията на зимуващите видове гъски съгласно приложение № 1 към чл.5, ал.3, т.1 от Наредба № 7/24.02.2015г.

Според заключението на вещото лице неодобрените за участие в мярката парцели попадат изцяло в специализирания слой съгласно приложение № 1 към чл.5, ал.3, т.1 от Наредбата. Затова настоящият състав на съда намира, че разпоредбата на чл.26, т.6 от Наредбата е неприложима спрямо него и неправилно административният орган не е одобрил заявлението на жалбоподателя за в мярка 10 “Агроекология и климат” по отношение на парцелите, предмет на отказа.

В случая административният орган, в нарушение на принципа за законност по чл.4, ал.1 от АПК и на принципа по чл.13 от АПК за последователност и предвидимост, е определил недопустимите за подпомагане площи, не съобразно нормативния акт, т.е. Наредба № 7/2015г., а според указания, дадени в писмо с вх. № 01-0400/69/20.04.2016г., с което МЗХ му е предоставил нов специализиран слой за зимуващите видове гъски.

Указанията в писмото представляват явно незачитане на реда, по който се изменят подзаконовите нормативни актове, тъй като Министерство на земеделието и храните не по предвидения в закона ред и в противоречие с Наредба № 7 / 2015г.  изработва нов специализиран слой, близо една година след подаване на заявленията от заинтересованите лица, като коригира размера и границите на определения в наредбата слой.

Съдът не споделя становището на ответника по жалбата, че тъй като определеният по приложение № 1 към чл. 5, ал. 3, т. 1 от Наредба № 7/ 24. 02. 2015 год. специализиран слой не отговаря на изискванията по мярка 10 “Агроекология и климат” за земи с висока природна стойност по см. на чл. 4, ал. 1 от Наредбата и на Регламентите на ЕС, поради факта, че землищните граници включват населени места, селскостопански и горски фонд, площи на които са разположени ветрогенератори, гробища, сметища и пр., то правилно административният орган се е съобразил с писмо вх.№ 01-0400/69/20.04.2016г. изпратено от Министерство на земеделието, с което е актуализиран слоя. В тази връзка се добавя и аргумента, че ДФ “Земеделие” при одобряване на плащанията за площи действа при условията на обвързана компетентност и следва да се съобрази с определения от Министерство на земеделието и храните специализиран слой. Дори и да се приеме тезата, че определеният по приложение № 1 специализиран слой  в своята цялост не отговаря на изискването за земи с висока природна стойност, то привеждането му в съответствие с това изискване следва да се извърши от страна на Министерство на земеделие и храните със съответен валиден акт /чрез изменение на Наредба № 7/ 24. 02. 2015 год. и приложенията към нея/. В случая такъв валиден акт липсва и в тежест на ДФ “Земеделие” не е породено задължение да съобразява действията си с писмо вх.№ 01-0400/69/20.04.2016г.

Наведените от ответника по жалбата съображения, че одобряването на площи, за които е очевидно, че условията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата  няма как да бъдат изпълнени ще постави земеделския производител в ситуация да е в нарушение, от което следват и редица процедури за налагане на санкции са неотносими към настоящия спор тъй като визират последващи действия и актове на административния орган, които са извън предмета на настоящото съдебно производство.

Изложеният аргумент, че чрез действията си административният орган цели да ограничи до минимум рискът от финансови вреди на ЕС, защото в противен случай може да се стигне до санкции за България, която ще се отрази неблагоприятно на всички земеделски стопани в страната, до намаляване на финансовия пакет за България, до намаляване на плащанията за подпомагане на земеделските производители също визира бъдещи евентуални събития, които нямат пряка връзка със съдебния спор.

В заключение, след като е налице действащ нормативен акт, в който е определен специализираният слой за зимуващите видове гъски, административният орган е следвало да се съобрази именно с него, а не с новоприетия от МЗХ слой, поради което издаденият от него акт е незаконосъобразен в оспорената му част и следва да бъде отменен. 

Вследствие изхода на делото, на жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените разноски по делото в размер на 616. 00 лв., от които 216. 00 лв. разноски и 400. 00 лв. адвокатско възнаграждение. Адвокатското възнаграждение е под минимума, предвиден в чл. 8, ал. 2, т. 7 от Наредба № 1/ 2004 год. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, поради което възражението за прекомерност на същото е неоснователно.

Предвид изложеното и на основание чл.172, ал.2 и чл. 173, ал. 2 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.И., ЕГН ********** *** Уведомително писмо за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. с изх. № 02-080-6500/1814 от 19. 05. 2016 год. в частта му, с която е установено неодобрение на заявена площ от 75. 4 ха по направление “Поддържане на местообитания на защитени видове зимуващи гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС 4.1) за дейност с код АК 2 “Засяване и отглеждане на есенни и зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50% от заявените по дейността площи”.

ВРЪЩА делото като преписка на административния орган по общо заявление за подпомагане за кампания 2015 год. УИН 0818061585770/ 10. 05. 2015 год. на И.Д.И., ЕГН ********** ***, в частта му, с която са декларирани БЗС № 10422-11-7-1 с площ от 19. 08 ха, БЗС 10422-123-2-1 с площ от 8. 97 ха и БЗС 58181-44-8-2 с площ от 47. 35 ха, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.

 ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”, гр. София, бул. “Цар Борис III” 136 да заплати на И.Д.И., ЕГН ********** ***  сумата от 616. 00 лв. разноски по делото. 

     Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Р България.

 

 

 

                                              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :