Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 474/ 13.12.2016г., град Добрич

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и втори ноември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ДАРИНА ВИТАНОВА 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:   СИЛВИЯ САНДЕВА                               

                                                                                               НЕЛИ КАМЕНСКА       

 

при участието на секретаря В.С. и прокурора при Окръжна прокуратура – Добрич ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА разгледа докладваното от съдия С.С. к.адм.д.№ 513 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.208 и сл. от АПК и е образувано по касационна жалба на Дирекция “Инспекция по труда” - Добрич срещу решение № 35 от 15.08.2016г., постановено по нахд № 65/2015г. по описа на РС - Тервел, с което е отменено наказателно постановление № 08-191/27.10.2014г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” Добрич.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като съдът едностранно е разгледал и обсъдил показанията на свидетелите, без да направи констатации кои от тях кредитира и кои не. Сочи се, че неправилно в мотивите на решението са смесени хипотезите на чл.63, ал.1 и ал.2 от КТ и чл.62, ал.2 от КТ. Твърди се, че нарушението на чл.63, ал.1 и ал.2 от КТ се изразява в допускане до работа на работник преди трудовият му договор да е регистриран в ТД на НАП и да му е връчено уведомлението за това, докато нарушението на чл.62, ал.2 от КТ – в полагане на труд без трудов договор. Счита се, че по делото е безспорно установено наличието на трудов договор, който е регистриран в ТД на НАП едва след извършената проверка в 15,37 часа. По изложените съображения се иска решението на въззивния съд да бъде отменено, като вместо него бъде постановено друго, с което да се потвърди наказателното постановление.

Ответникът – “ХХХ” ООД гр.Добрич, представлявано от управителя К.З.Щ., оспорва основателността на касационната жалба и иска решението на ТРС да бъде оставено в сила. 

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Добрич дава заключение, че обжалваното решение е неправилно, поради което следва да бъде отменено. Сочи, че не са ясни мотивите на съда, с които е отменил НП. 

Административният съд, като взе предвид становищата на страните и доказателствата по делото, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, намира за установено следното : 

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

Обжалваното решение е второ по ред и е постановено след отмяна на първоначалното решение на ТРС и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда с решение на Административен съдДобрич, постановено по к.адм.д. № 205/2015г. С повторното решение Тервелският районен съд е отменил наказателно постановление № 08-191/27.10.2014г., издадено от директора на Дирекция ”Инспекция по труда” - Добрич, с което на “ХХХ”ООД, гр. Добрич, в качеството му на работодател, за нарушение по чл.63, ал.1 и ал.2 от КТ, на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева за това, че на 09.09.2014г. е допуснало до работа ХХХХ ХХХ като общ работник на строителен обект “Строителство на претоварна станция за ТБО грервел” преди да регистрира в НАП сключения с него на 09.09.2014г. трудов договор и преди да му връчи копие от уведомлението за това. За да постанови този резултат, районният съд е приел, че не е доказано по безспорен и категоричен начин авторството на нарушението, тъй като от доказателствата по делото е установено, че към момента на проверката управителят на санкционираното дружество не е бил на строителния обект и не е допуснал до работа намиращите се там трима общи работници включително и лицето ХХХ. Въз основа на тези факти съдът е приел, че дружеството не е извършило вмененото му административно нарушение, поради което обжалваното НП е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Така постановеното решение е правилно, но не по изложените в него съображения.

По делото не се спори, че по време на извършената проверка в обекта на 09.09.2014г. в 11, 30 часа е констатирано, че ХХХ и още двама други работника полагат труд без сключени трудови договори. Това обстоятелство е установено в попълнената на 09.09.2015г. в 11,45 часа от ХХХ декларация по чл.402, ал.1, т.3 и ал.2 от КТ, в която работникът изрично е заявил, че няма сключен трудов или граждански договор с дружеството. В тази насока са и показанията на служителите на Дирекция „ИТ“ /актосъставителят и свидетелят по акта/, както и на св. ХХХ – работник в „ХХХ“ ООД, и св.ХХХ – счетоводител на дружеството, които сочат единодушно и безпротиворечиво, че към момента на проверката заварените работници не са имали сключени писмени трудови договори с работодателя. Договорите с тях са били сключени по-късно, в следобедните часове на 09.09.2015г., след като на обекта е пристигнал управителят на дружеството и е наредил новите работници да бъда назначени на работа. 

При положение, че при проверката от контролните органи на строителния обект е заварен да работи ХХХ без наличие на писмен трудов договор, то логическият извод е, че работодателят не е спазил разпоредбата на чл.61, ал.1 от КТ, който гласи, че трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа. „ХХХ“ ООД в нарушение на това правило е сключило трудов договор с ХХХ след постъпването му на работа.

В този смисъл описаното в наказателното постановление нарушение се явява несъставомерно по посочения текст - чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от КТ, т.е. приетата от наказващия орган правна квалификация не отговаря на действително установените по делото фактически положения, отразени в АУАН и НП.

Съгласно чл. 63, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на НАП. Според чл. 63, ал. 2 от КТ работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя преди да му предостави документацията по ал. 1- екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на НАП.

От сключването на трудовия договор възникват правата и задълженията на страните. Съответно от този момент за работодателя възникват следващите се по закон задължения да изпрати уведомление за това до съответната ТД на НАП, както и да предостави на работника преди постъпването му на работа екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ. След сключването на договора възниква и изричната забрана за работодателя да не допуска до работа работника преди да му предостави документацията по чл.62 от КТ. В случая от доказателствата по делото се установява категорично, че към момента на проверката изобщо не е имало сключен писмен трудов договор между страните, за да възникнат и следващите се от това задължения за дружеството, поради което неправилно и незаконосъобразно наказващият орган е приел, че то е нарушило разпоредбите на чл.63, ал.1 и ал.2 от КТ.

Ето защо, като е отменил НП, макар и с други доводи, районният съд е постановил един правилен съдебен акт като краен правен резултат, който следва да бъде оставен в сила при условията на чл.221, ал.2 от АПК.

Така мотивиран, Добичкият административен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 35 от 15.08.2016г., постановено по нахд № 65/2015г. по описа на РС – Тервел.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                  ЧЛЕНОВЕ :