П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 14.12.2016 година.

 

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично съдебно заседание, на четиринадесети декември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА МАРКОВА - ГЕОРГИЕВА

 

При участието на секретаря М.М., сложи за разглеждане, докладваното от председателя  Административно дело № 506, по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ“УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА” ЕООД, с представляващ К.Б.А., редовно уведомен, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КАВАРНА, редовно уведомен, представлява се от АДВ.ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ, редовно упълномощен отпреди.

 

по хода на делото

АДВ.В.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че ход на делото не следва да се дава поради просрочие на жалбата.

В предходно съдебно заседание, Съдът е задължил ответника да представи по делото доказателства или информация, за начина по който е депозирана жалбата в община Каварна, респективно е дал възможност на жалбоподателя да представи доказателства, че жалбата му е представена в общината в законоопределения срок.

От страна на ответника е постъпило Писмо изх.№РД-01-7223/30.11.2016г., в което се заявява, че в деловодния архив на община Каварна за документ удостоверяващ получаването на жалба с техен №РД-01-5772/30.09.2016г. не е налична обратна разписка или друг документ, съдържащ идентификационни данни за подател и адрес на подателя, или име и адрес на пълномощника на горепосоченото дружество, които да съответстват на посочените в жалбата.

От страна на жалбоподателя, с молба е представено решението, което се оспорва и товарителница № 124554224, както и жалбата с входящ номер от община Каварна. Товарителницата с посочения номер - 124554224 е представена от адвокат В. в цялостен вид с всички отрязъци, включително отрязъка за подателя и отрязъка за получателя. Действително е отбелязано, че пратката е приета в ЕКОНТ на 29.09.2016г. в 15:57 часа, но няма данни кой е приел пратката, а пише „деловодство”, което съдът приема за твърде общо. Освен това, като подател в товарителницата е посочено лицето Б.М.Ч. Процесуалният представител на жалбоподателя не е представил каквито и да е доказателства относно връзката на това лице с фирмата – жалбоподател, а и в книжата по делото не се откриха такива доказателства.

Макар и да е в тежест на ответника категорично да заяви начина, по който жалбата е получена, с оглед представената товарителница, след изрични указания и дадена възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, Съдът приема, че жалбата е просрочена, предвид което и на основание чл.159, т.5 от АПК оспорването е просрочено.

СЪДЪТ, с оглед на горното

    О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ***, представлявано от управителя К.Б.А., подадена чрез адвокат В.В., срещу Акт за прихващане или възстановяване №26/22.07.2016г., потвърден с Решение №РД-01-4758/08.09.2016г. на кмета на община Каварна.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №506/2016г. по описа на Административен съд – Добрич.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес за ответника и в седемдневен срок за жалбоподателя от получаване на определението.

АДВ.ВЕЛИЧКОВ: Претендираме разноските по делото. Допълвам към представения по делото списък на разноските и касов ордер, до размера на договорено и заплатено адвокатско възнаграждение, с представения договор за правна защита, общо в размер на 2000 лева.

СЪДЪТ с оглед специалната норма, уреждаща отговорността за разноски-чл.143 от АПК, ответникът няма право на разноски, предвид което

    О П Р Е Д Е Л И:

ОТКАЗВА да присъди разноски в производството.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес за ответника и в седемдневен срок за жалбоподателя от получаване на определението.

ДЕЛОТО приключи в 10:46 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 14.12.2016 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

 

 

СЕКРЕТАР: