Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

440

гр. Добрич,  25.11.2016 год.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав в публично заседание на  петнадесети ноември  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                          ЧЛЕНОВЕ:МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                              ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря М.М. и прокурор Веселин Вичев разгледа докладваното от съдия Теодора Милева к.адм.д. №505/2016 г. по описа на ДАС и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.63, ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.208 от АПК.

         Подадена е касационна жалба от КЗП гр. Варна срещу Решение №58 от 09.09.2016 г., постановено по нахд №183/2016 г. по описа на РС Ген. Тошево. В жалбата се твърди, че решението е постановено в противоречие със закона, при неправилно тълкуване и прилагане на материалноправните и процесуални норми, в противоречие със събраните по делото доказателства. Сочи се, че при безспорно  прието от съда, че с действията си наказаното лице е осъществило състава на вмененото му нарушение, неправилно същият е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Моли да се отмени решението и да се потвърди наказателното постановление.

         Ответникът по жалбата – едноличен търговец с фирма ЕТ “КАРИ-ПАМ-К.П.” се явява лично търговеца К.Н., който моли да бъде потвърдено решението на районния съд като правилно и законосъобразно.

         Становището на окръжния прокурор е за неоснователност на жалбата и правилност на решението.

         Касационната жалба е подадена в срока по 211, ал.1 от АПК, допустима е и разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

         Административният съд, съобразявайки се с касационните основания, изразените становища на страните, мотивите на съдебния акт, събраните по делото доказателства и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН във връзка с 222, ал.1 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

         С Решение №58 от 09.09.2016 г. по нахд №183/2016 г. Районен съд гр. Ген. Тошево е отменил Наказателно постановление №В-0042543/15.04.2016 г. на Директор на Регионална дирекция на КЗП-РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Търговище и Разград, с което на ЕТ “КАРИ-ПАМ-К.П.”***, представлявано от едноличния търговец К.Н. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.198 от Закона за защита на потребителите за нарушаване на чл.9, ал.2 от същия закон.  С атакуваното наказателно постановление търговецът е наказан, за това, че при направената проверка на 10.03.2016 г. на КЗП  в гр. Ген. Тошево, ***, в обект – магазин промишлени стоки,  стопанисван от търговеца е констатирано, че в обекта се предлагат стоки внос с етикети с обявени цени в български лева, но без информация на български език за производител, вносител, вид на изделието и съществени характеристики, с което е нарушил чл.9, ал.2 от ЗЗП.

За да отмени наказателното постановление районният съд е приел, че с бездействието си жалбоподателят формално е нарушил разпоредбата на чл.9, ал.2 от Закона за защита на потребителите, но от доказателствата безспорно се е установило, че по време на извършване на проверката, същият е бил заварен да поставя стикери с етикети върху стоките в магазина. Въззивният съд е приел, че нарушението е несъществено и не представлява опасност за здравето и живота на потребителите, съответно не са увредени в значителна степен интересите на потребители, каквато е една от целите на ЗЗП. Поради което е и счел, че извършеното деяние може да се квалифицира като маловажен случай, с оглед разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

 Настоящият състав напълно възприема направените констатации от въззивния съд. Фактическите и правни изводи на съда кореспондират напълно с доказателствата по делото и са в съответствие със закона.  В случая извършването на конкретното нарушение е формално и се осъществява чрез бездействие. Маловажен случай на административно нарушение е този, при който извършеното нарушение с оглед липсата или незначителните вредни последици или с оглед на други обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от съответния вид. Този критерий на преценка се прилага за всички нарушения, когато трябва да се реши въпросът дали случаят е маловажен или не. Необходимо е да се извърши съвкупна преценка на всички обстоятелства, характеризиращи обществената опасност на деянието и дееца, наличните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, вредните последици и др. След като нарушението е извършено за първи път, търговецът в момента на проверката е изпълнявал това свое задължение по ЗЗП и за краткия срок в който са липсвали стикерите не е ощетил и накърнил правата на своите клиенти и предвид факта, че същият е самотен баща с две деца, съдът намира, че приложение следва да намери разпоредбата на чл. 93, т. 9 от НК, във връзка с чл. 28 от ЗАНН, както правилно е приел и районният съд.

           По изложените по-горе съображения, Административният съд счита, че решението на Районен съд гр.Ген. Тошево с което е отменено  наказателното постановление е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

           Водим от гореизложените съображения, Административен съд гр. Добрич, І кас. състав

 

 

 

           Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение №58/09.09.2016 г. по нахд №183/2016 г. по описа на РС гр. Ген. Тошево.

          Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                       2.