Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……..24.10.2016 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на осемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, І касационен състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                                      ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             При участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя КАНД № 503/2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба вх. № 2060/ 05.10.2016 г. на  ОО “Автомобилна администрация”, гр. Добрич срещу решение № 79/ 04.08.2016 год. по НАХД № 60 по описа на КРС за 2016 год., по силата на което е отменено наказателно постановление № 28-0000486/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на И.Т.К., ЕГН **********,*** за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

В жалбата е посочено, че решението на първоинстанционния съд е неправилно. Според касатора неправилен е изводът на съда, че не са представени доказателства в подкрепа на АУАН и НП. Касаторът прави оплакване, че съдът е изместил предмета на спора, като е счел, че не е установено от административнонаказващия орган за коя година не е бил платен данък. Допълва, че за конкретния автомобил въобще не е плащан данък, като настоява, че това се установява от представените по делото доказателства. Обръща внимание, че в случая нарушението се състои в това, че прегледът на автомобила е извършен, без да е представен документ, удостоверяващ плащането на данъка на превозното средство. Според касатора, обстоятелството, че в протокола за извършения преглед на автомобила е записано, че е представен документ за платен данък на автомобила, е още едно доказателство, че председателят на комисията е нарушил изискванията, определени в Наредба Н-32 на МТИТС. Иска от съда да бъде отменено първоинстанционното решение и да бъде потвърдено наказателното постановление. Изложените в касационната жалба доводи навеждат на касационни основания по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

Ответникът по жалбата, редовно призован, не се явява в съдебно заседание. Представлява се от адв. С.С., ДАК, който в нарочно писмено възражение, приложено по делото и в съдебно заседание, оспорва жалбата. Настоява, че административнонаказващият орган не е извършил проверка на получената от ДАНС информация. Твърди, че в АУАН и НП не е посочена датата на нарушението. Настоява в тази връзка, че правилно съдът е стигнал до извод за съществени нарушения в административно-наказателното производство и е отменил НП. Иска да бъде оставена жалбата без уважение и да бъде потвърдено първоинстанционното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за основателност на касационната жалба. Счита, че решението е постановено при неизяснена фактическа обстановка и с оглед на това делото следва да бъде върнато за ново разглеждане на КРС.

Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е основателна.

За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 предл. посл. от ЗАНН във връзка с чл. 218 АПК с оглед посочените касационни основания за отмяна, съдът съобрази следното:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от И.Т.К. срещу НП № 28-0000486/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

Съдът е разгледал жалбата, приел е представените от административно-наказващия орган доказателства, разпитал е актосъставителя и свидетеля по съставяне на АУАН. За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че на 20.11.2015 г. от св. Пламен Христов Йотов, в присъствие на св. Тодор Стефанов Т., бил съставен акт с бл. № 212415 за установяване на нарушение срещу И.Т.К. за това, че на 27.02.2015 г. /всъщност и в АУАН, в НП и всички останали доказателства по делото датата на прегледа е 17.02.2015 г./  около 09.24 в с. Дуранкулак, общ. Шабла, на ул. “Втора” № 14 в КТП “Златна рибка” ЕООД, притежаващ разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС с № 1236, при извършване на периодичен преглед за техническа изправност на автомобил марка хххххх с протокол № 7370921 е допуснал нарушение, а именно: 1. Г- К. в качеството си на председател на комисия, идентифицирал се в информационната система “Прегледи”, е допуснал да извършването на прегледа в нарушение на изискванията на Наредба № Н – 32 на МТ – без да е представен документ за платен данък върху автомобила, дължим към деня на извършване на прегледа съгласно чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси или документ, че е освободен от данък съгласно чл. 58 от Закон за местните данъци и такси.

В съдебното решение е отразено, че въз основа на акта е издадено обжалваното НП, в което изцяло са възприети констатациите на актосъставителя и е счетено, че въззивникът следва да бъде санкциониран съгласно разпоредбата на чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП. Съставът на КРС е приел, че АУАН е съставен от компетентен орган, респ. НП също е издадено от компетентен орган, като е обосновал тези свои изводи.

Правилно е счел, че е неоснователно възражението на жалбоподателя за съставяне на АУАН след изтичане на тримесечния срок  по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН. В това отношение се е позовал на обстоятелството, че едва към датата на получаване на писмото в ОО "АА" - Добрич, т.е. - 6.11.2015 г. може да се приеме, че е известен вече авторът на деянието и от тази дата започва да тече преклузивният тримесечен срок.

Съдът е допълнил, че НП е издадено в предвидената от закона форма, но е стигнал до извода, че при воденето на административнонаказателния процес е допуснато съществено нарушение, като е указал, че незаконосъобразни се явяват непосочените обстоятелства около извършване на твърдяното нарушение и описание на същото. Счел е, че в случая е дадено описание на нарушение, осъществено при допустителство като форма на изпълнителното деяние. В тази връзка е стигнал до извода, че не може да се търси административнонаказателна отговорност от лицето, тъй като съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗАНН за административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени. Съдът е указал, че за отговорността за допустителство предпоставка е установяване на нарушение от страна на прекия извършител, а съобразно приетата фактическа обстановка прекият извършител не бил установен. Съдът е приел, че в случая липсва точно описание на нарушението, че е следвало конкретно да се опише дейността на председателя на комисията относно неупражнения от него контрол. Според съда от събраните по делото доказателства и от описанието на нарушението не можело да се направи извод за безспорно осъществено административно нарушение, за авторството на същото, а от там и за виновно поведение. Допълнил е, че същевременно не ставало ясно за коя година не е платен данък ПС. Обсъдил е в тази връзка нормите на ЗМДТ, като е стигнал до извода, че липсват данни платен ли е данък за МПС и за коя година. Обърнал е внимание, че в приетия по делото Протокол за технически преглед е отбелязано, че е представен документ за платен данък. Според съда в приложените по делото писмо и справка не се съдържала информация за коя година не е платен данък. Съдът е счел, че следва да отбележи, че в АУАН липсвала индивидуализация на лицето, което е следвало да плати данъка, както и на лицето, което е следвало да представи доказателства за това. Не било ясно кой се е явил на техническия преглед, както и към коя община е задължението. С оглед на всичко това е отменил НП.

Настоящият състав не споделя изводите на районния съд.

            Съдът е приел, че не е ясно кой е представил превозното средство за преглед и кой е следвало да заплати данъка за ПС. В протокола обаче /л. 16 от делото/ изрично е отразено, че ППС е собственост на И. Ж.Г., а е представено за преглед от ГХЕОРГХЕ КХИРТИБУСИ. Неясно как съдът е счел, че липсва информация за тези обстоятелства.

На следващо място, съдът е приел, че не било ясно за коя година не е платен данъкът, но не се е мотивирал защо е игнорирал и не е обсъдил записаното в приетата като доказателство справка на л. 45 от делото му, в която е отразено, че за този автомобил данък не е заплащан, което пък е в противоречие с изписаното пак в справката, че през 2014 г. собственикът на МПС е заплатил общо 95 лв. данък за МПС. В този смисъл основателно е възражението в касационната жалба. Съдът не е изпълнил задължението си предвид принципа за служебното начало да събере и обсъди доказателствата както в полза на обвинението, така и против. Още повече, че за конкретния автомобил е указано, че има и друг собственик, както и е указано, че има платени суми през 2014 г. по банков път, но очевидно в платежното не е указано за кой автомобил. Следвало е да изиска справка от КАТ, кога е регистриран за движение този автомобил, спиран ли е от движение, след това е следвало да изиска справка от служба ГРАО за адреса на постоянно местоживеене на собственика на автомобила и едва тогава  да се изиска справка от съответната община по постоянния адрес на собственика към кое МПС за отнесени внесените по банков път суми за ДПС, деклариран ли е конкретният автомобил, издаван ли е на собственика или на упълномощено от него лице еднозначно определен документ за платен данък, с който да мине технически преглед, ако е заплатен данък за конкретното ПС, съответно за коя година е заплатен, респ. издаван документ  и след това да направи своите изводи относно наличието или не на нарушение. Като не е сторил това, КРС е постановил едно неправилно решение, което следва да бъде отменено.

Решението на районния съд е постановено при неизяснена фактическа обстановка и превратно тълкуване на фактите и събраните доказателства, както и при неправилно тълкуване на закона. Отговорността на жалбоподателя е ангажирана за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1 б.”б” от Наредба Н-32/ 2011 год. за това, че като председател на комисия за извършване на периодични технически прегледи на ППС е допуснал извършването на периодичен преглед на конкретния автомобил в нарушение на изискванията за извършване на периодични прегледи, определени в Наредба Н-32/ 16. 12. 2011 год. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В случая глаголът "допуснал" не е употребен в смисъла на чл. 24, ал. 2 от ЗАНН. Законодателят чрез текста на санкционната норма е указал кой може да носи отговорност за конкретното нарушение, доколкото и председателят, и техническият специалист участват в комисия. За да уточни, че независимо, че са участници в комисия, която е колективен орган и като такъв не може да носи административнонаказателна отговорност, законодателят изрично е посочил, че всеки един от участниците в комисията, като с участието си е дал възможност (допуснал) да бъде минат преглед, без да е платен данък и съответно без да е представен документ за това, носи административнонаказателна отговорност. Не се търси отговорност от председателя за контрол, както неправилно съдът е изтълкувал нормата, нито като ръководител на предприятие, а като конкретен участник в комисията. В този смисъл изводите на съда са неправилни, при превратно тълкуване на закона и поради това и решението се явява незаконосъобразно. 

В чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредбата е посочено, че при периодичния преглед на ППС се представя документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на прегледа на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ. Документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредбата. Изискването по изр. второ от текста на разпоредбата е в сила от 1.09.2014 год. В чл. 30, ал. 4 от Наредбата е посочено, че документите по ал. 1, т. 4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средства. В чл. 11, ал. 3 от Наредбата е посочено, че контролно техническият пункт трябва да има информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, която трябва да осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община /чл. 11, ал. 3, т. 17, б.”б” от Наредбата/ и еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство /чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. От изложените правни разпоредби се налага изводът, че проверката се извършва по различни начини в зависимост от факта дали съответният контролно - технически пункт притежава достъп да базата данни за платен данък от съответната община или не притежава такъв. Когато КТП притежава такъв достъп и при положение, че при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство, се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система от съответната община. Жалбоподателят твърди, че КТП не притежава такъв достъп. Съдът обаче не е изискал доказателства в тази насока. В конкретния случай в протокола е отбелязано, че е представен документ за платен данък за ППС. Този протокол в тази си част като съдържание противоречи на справка от ТД “Национална сигурност”, гр. Добрич, в която е посочено, че липсват данни за платен данък на конкретния автомобил. Справката е приета като доказателство по делото. С оглед противоречието между събраните доказателства районният съд е следвало  предвид вмененото му задължение да изследва фактите изцяло, да изясни на какво се дължи противоречието - невярно съставен протокол за извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесното МПС, т.е. че в протокола е отразено, че е представен документ за платен данък, а такъв изобщо не е бил представен /в такъв случай възниква въпросът как системата е допуснала да се извърши преглед/, представен друг вид документ, възприет от системата като документ за платен данък или представен манипулиран документ за  платен данък. Изясняването на тези въпроси не е извършено от районния съд, което налага решението да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.        При новото разглеждане следва да се съберат допълнителни доказателства, както следва:

Да се извърши справка в служба ГРАО от оправомощеното от КРС за това длъжностно лице относно постоянния адрес на собственика на МПС, а именно: И. Ж.Г., ЕГН **********.

Да се изиска от КАТ - Добрич справка кога е регистриран за движение автомобил марка хххххх и спиран ли е от движение.

На основание чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ, съгласно който:"Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение." - да се изиска справка от Дирекция “МДТ” към съответната община, деклариран ли е този автомобил, платен ли е данък превозно средство за същия, кога и за какъв период, издаван ли е за същия документ за платен данък с цел явяване на технически преглед, еднозначно обозначен съгласно изискванията на Наредбата, както и за кое МПС са отнесени сумите,преведени по банков път през 2014 г. от И. Ж.Г., ЕГН **********.

Да се изиска информация от “ДЕМАКС” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 117, ет. 6, п. к. 1784, притежаващо авторските права върху софтуера на информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, от кога е внедрена системата в контролно технически пункт “Златна рибка” ЕООД, с. Дуранкулак, общ. Шабла, ул. “Втора” № 14, БУЛСТАТ 124690322 и има ли достъп и от кога КТП до базата с данни за платен данък от общината, в която е регистриран автомобилът. Да посочи по стъпки начина, по който работи системата, има ли възможност чрез проверка в КТП за проследимост на представените документи при периодичните прегледи на ППС и ако има такава възможност, представен ли е документ за платен данък на л.а. марка марка хххххх, собственост според протокола на И. Ж.Г., към момента на извършения на 17.02.2015 год. периодичен технически преглед.

При необходимост да се назначи съдебно-техническа експертиза с участие на специалисти от “ДЕМАКС” АД, гр. София за изясняване на поставените въпроси.

 С оглед изложеното касационният състав счита, че КРС е постановил своето решение при съществени процесуални нарушения, в противоречие с изискванията на чл. 63 от ЗАНН и при неизяснена фактическа обстановка, като доказателствата за изясняване на фактите не могат да бъдат събрани от касационната инстанция предвид разпоредбата на чл. 219, ал. 1 АПК, поради което делото следва да бъде върнато за ново разглеждане на Районен съд – Каварна от друг състав.

Така мотивиран и на основание чл. 222, ал. 2, т.1 и 2 във връзка с чл. 221, ал. 2 предл. последно от АПК, Административен съд Добрич, І касационен състав

 

                                           Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ решение № 79/ 04.08.2016 год. по НАХД № 60 по описа на КРС за 2016 год.

ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :…………                          ЧЛЕНОВЕ : 1……………………

                                  

                                                                                  2……………………