О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 273/28.10.2016г., гр.Добрич

                                                                                                                                   

            ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито съдебно заседание на двадесет и осми октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                                                                                               

            като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 496 по описа на ДАС за 2016г., намира следното :

 

           Производството по делото е по реда на чл.197 и сл., във връзка с чл.54, ал.5  от АПК и е образувано по жалба на Е.Б.Х. ЕГН ********** *** срещу заповед № 18-4187/02.06.2016г. на Началника на СГКК – Добрич, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно производството по изменение на КККР на с.Селце, община Каварна, област Добрич по заявление на жалбоподателката с вх.№ 01-117719/20.04.2016г. до приключване на производството по гр.д. № 394/2014г. по описа на КРС с влязъл в сила съдебен акт. Жалбоподателката твърди, че оспорената заповед е постановена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона. Излага доводи, че искането за изменение на КККР за посочените имоти е на основание чл.51, ал.5 от ЗКИР въз основа на надлежно представени документи за собственост и изготвен проект от правоспособно лице по кадастър. Твърди, че висящото гражданско дело за делба не е преюдициално по отношение на административното производство, поради което неправилно административният орган го е спрял на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК. Сочи, че наличието на противопоставими права на собственост на други лица върху същите имоти не е пречка за извършване на исканото изменение, като се позовава на разпоредбите на чл.53, ал.2 и чл.53а, ал.1, т.1 от ЗКИР. Твърди, че не е налице непълнота или грешка по смисъла на ЗКИР, тъй като изменението се иска на основание факти, настъпили след създаването на кадастралната карта. Иска отмяна на оспорената заповед и връщане на преписката за продължаване на производството по изменение на КККР.                                 

            Ответникът – Началникът на СГКК – Добрич, счита жалбата за неоснователна, без да излага конкретни доводи за това. 

            Заинтересованите страни Н.С.Н., Ж.П.В., П.Ж.В., Н.З.М., Ж.З.Р., К.И.З., Д.И.З., З.К.М., както и ЕТ “Лиман – 8 – Е.К.”*** оспорват основателността на жалбата по подробно изложени в писмени възражения доводи и аргументи. Считат, че са налице предпоставките за приложение на чл.54, ал.1, т.5 от АПК и спиране на производството по изменение на КККР. Сочат, че между страните е налице спор за материално право, поради което правилно Началникът на СГКК - Добрич е спрял административното производство до разрешаването му по съдебен ред. Позовават се на разпоредбата на чл.54, ал.2 от ЗКИР в сега действащата му редакция, според която когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отразява в комбинирана скица и се отстранява в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти въз основа на скица - проект след решаване на спора по съдебен ред.        

           Останалите заинтересовани страни не изразяват становище по жалбата. 

 Добричкият административен съд, като взе предвид становищата на страните и след преценка на доказателствата по делото, намира следното :

 Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл.197 от АПК, от легитимирана страна, срещу неизгоден за нея индивидуален административен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е и основателна по следните съображения:   

 Административното производство е започнало по заявление на Е.Б.Х. ***-117719/20.04.2016г. по описа на СГКК – Добрич с искане за изменение на КККР на с.Селце, община Каварна по отношение на конкретно определени поземлени имоти, изразяващо се в обединяване на поземлените имоти, отразяване на нови проектни имоти, както и вписване на промени в собствеността им въз основа на решения на ОСЗ – Каварна по чл.27, ал.1 от ППЗСПЗЗ. Към заявлението е приложен проект за изменение на кадастралната карта в цифров вид и на хартиен носител от месец март 2013г., включващ обяснителна записка, скица – проект за разделяне на поземлените имоти и скици на новообразуваните имоти. Със съобщения с изх.№ 24-7131/22.04.2016г., с изх.№ 24-7158/22.04.2016г. и изх.№ 24-7159/22.04.2016г. началникът на СГКК – Добрич е уведомил заинтересованите страни за започналото административно производство на основание чл.26, ал.1 от АПК. В отговор на това заинтересованите страни са подали възражения срещу проекта за изменение, с които са оспорили правата на собственост на заявителката, като са посочили, че между тях има висящо съдебно производство по иск за делба на поземлените имоти, а между някои от тях и по установителен иск по чл.76 от ЗН. Посочили са, че в производството по съдебна делба е оспорена собствеността на ищцата Е.Б.Х. и процесуалната й легитимация като съделител, поради което исканото изменение не може да бъде допуснато, докато спорът за материално право не бъде разрешен по съдебен ред. Към възраженията са приложени редица документи за собственост на поземлените имоти, както и доказателства за наличие на образувано гражданско дело № 394/2014г. по описа на Каварненския районен съд по предявени от заявителката Е.Б.Х. срещу заинтересованите страни искове за съдебна делба на поземлените имоти и за обявяване на относителната недействителност на конкретни разпоредителни сделки с тези имоти. Съобразявайки се с приложените към възраженията писмени доказателства за наличие на висящо съдебно производство за делба на поземлените имоти, административният орган е издал оспорената заповед, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спрял административното производство до приключване на съдебния спор с влязъл в сила съдебен акт. Заповедта е съобщена на заявителката Х. и заинтересованите страни съгласно известия за доставяне на л. 14-21 от приложеното по делото адм. дело № 285/2016г. по описа на ДАС.  

Въз основа на така установените факти съдът прави следните правни изводи:

Оспорената заповед е издадена от компетентния за това административен орган, при спазване на административнопроизводствените правила, но в нарушение на материалния закон. Видно от съдържанието на заповедта, като фактическо основание за издаване на заповедта е посочено наличието на висящо гражданско дело за делба между заявителката и заинтересованите страни, а като правно основание - разпоредбата на чл.54, ал.1, т.5 от АПК. Посоченият текст предвижда спиране на производството от административния орган при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди  неговото приключване. Не е спорно по делото, че между заявителката Х. и заинтересованите страни е налице висящо съдебно производство за делба на процесните осемнадесет поземлени имота, предмет на искането за изменение на КККР. Това производство обаче не е преюдициално по отношение на административното производство, което е такова по чл.51, ал.1, т.1 и ал.5, във вр. чл.53а, ал.1, т.1 от ЗКИР в редакциите им към момента на подаване на заявлението за изменение на КККР. Със заявлението Х. е поискала да бъде приведено в изпълнение решение на ОСЗ – Каварна по чл.27, ал.1 от ППЗСПЗЗ, което пък е постановено в изпълнение на съдебно решение № 92/19.03.2014г. по адм. дело № 900/2013г. по описа на АС – Добрич въз основа на скица - проект по чл.45е, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ (в редакциите им отпреди изменението им през 2016г.), изготвена от правоспособно лице по кадастъра, съдържаща актуални данни от кадастралната карта, както и идентификатори на възстановените имоти, предоставени от СГКК – Добрич. Без правно значение е дали издаденото решение на ОСЗ – Каварна е законосъобразно или не. От решаващо значение е единствено, че е налице влязъл в сила административен акт за възстановяване на правото на собственост, придружен със скици за имотите, който административният орган е бил длъжен да изпълни. Аргумент в подкрепа на този извод е и разпоредбата на чл.45ж, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съгласно която за имоти, които са разположени в землища с одобрени КККР, общинската служба по земеделие предоставя решението на СГКК за служебно нанасяне на имотите в КККР и за издаване на скици по реда на ЗКИР. Наличието на висящо дело за делба не е пречка за нанасяне на реституираните земеделски земи, тъй като в случая не става дума за изменение на КККР по реда на чл.54, във вр. чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР, но дори и тогава наличието на спор за материално право не е основание за спиране на производство, а за постановяване на отказ за одобряване на изменението. Фактът, че към искането е приложена скица – проект за изменение на КККР не означава непременно, че се касае за отстраняване на непълнота или грешка по смисъла на чл.54, ал. 1 и сл. от ЗКИР, защото такава се изисква и в производството по чл.51, ал.1, т.1 във връзка с ал.5 от ЗКИР. По същество представената скица – проект е неразделна част от решението на ОСЗ – Каварна по чл.27, ал.1 от ППЗСПЗЗ, с която са индивидуализирани по площ, местност и граници подлежащите на възстановяване имоти. Тази скица е задължителен елемент от реституционната процедура, с който настъпва конститутивният ефект на решението за възстановяване по аргумент от чл.27, ал.3 от ППЗСПЗЗ. С нея новите граници на имотите са отразени в КК като проектни до трансформирането им в окончателни след представянето на документ със съответното правно действие. Именно такъв документ е приложеното по делото решение на ОСЗ  - Каварна по чл.27, ал.1 от ППЗСПЗЗ, придружено със скица на имотите, поради което административният орган е следвало да нанесе исканата промяна. Правилно е становището на жалбоподателката, че в случая се касае за отразяване в КК на имоти, правото на собственост за които е възникнало след датата на одобряване на КК, поради което наличието на други собственици, които са вписани в КР към одобрената КККР, не е пречка за извършване на услугата, а сочи на конкуренция на права, която може да бъде елиминирана в един исков процес пред общия съд, но не и в административното производство по извършване на исканата услуга. Влизането в сила на съдебно решение, с което е решен спорът за собствеността (включително и в производството по съдебна делба), е основание за провеждане на ново административно производство по изменение на КККР на основание чл.53а, ал.1 от ЗКИР. С оглед на това неправилно административният орган е счел, че изменението на КККР не може да се извърши преди приключване на делото за съдебна делба и е спрял административното производство до приключването му на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК.

Предвид на гореизложеното оспорената заповед е неправилна и незаконосъобразна като противоречаща на материалния закон, поради което същата следва да бъде отменена, а преписката – изпратена на административния орган за произнасяне по заявлението на жалбоподателката.                         

Страните не са претендирали разноски по делото, поради което и съдът не се произнася по дължимостта им.                                               

           Така мотивиран и на основание чл. 200, ал.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

           ОТМЕНЯ по жалба на Е.Б.Х. ЕГН ********** *** заповед № 18-4187/02.06.2016г. на Началника на СГКК – Добрич, с която е спряно производството по изменение на КККР на с.Селце, община Каварна, област Добрич по заявление на жалбоподателката с вх.№ 01-117719/20.04.2016г. до приключване на производството по гр.д. № 394/2014г. по описа на КРС с влязъл в сила съдебен акт.   

           ИЗПРАЩА преписката по заявление с вх. № 01-117719/20.04.2016г. на Началника на СГКК – Добрич за произнасяне по същество.        

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните, участващи в административното производство.

 

 

                                                        Административен съдия :