О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№………../07.10.2016 год.

 

          Добричкият административен съд, ІІ състав, в закрито заседание на седми октомври, две хиляди и шестнадесета  година в състав:

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:           Силвия Сандева

                                                                                                        Нели Каменска

 

като разгледа докладваното от съдия Н.Каменска частно касационно адм.нак.дело № 495 по описа на АС – Добрич  за 2016 г. намира следното:

 

         Производството е по чл.160, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.228 от АПК и чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН. Образувано е по частна жалба на адвокат Ясен Николов, процесуален представител на Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология” с посочен съдебен адрес в гр.София, ул.”Сан Стефано” № 17, ет.3 срещу Разпореждане № 652/19.07.2016г. , постановено по нахд № 286/2015г. по описа на Районен съд гр.Балчик. В частната жалба срещу разпореждането са изложени оплаквания за неговата незаконосъобразност . Иска се то да бъде отменено, а съдът да разгледа по същество касационната жалба срещу решение от 11.05.2016г. по нахд № 286/2015г. по описа на Районен съд гр.Балчик.

Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав намира за установено следното:

С оспореното разпореждане № 652/19.07.2016г., постановено по нахд № 286/2016г. Районен съд гр.Балчик е оставил без разглеждане и администриране касационна жалба на Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология” срещу постановеното по същото нахд № 286/2015г. съдебно решение.

Самата касационна жалба срещу решението на РС гр.Балчик по нахд № 286/2015г. е постъпила на 11.07.2016г. в Административен съд гр.Добрич по електронна поща с валиден електронен подпис. Понеже същата не е подадена чрез Районен съд гр.Балчик, не е изпратен препис от нея на насрещната страна и не е приложено делото на въззивния съд, по което е постановено оспореното решение. Затова с определение от 12.07.2016г. Административен съд гр.Добрич е изпратил касационната жалба на Районен съд гр.Балчик с указания да изпрати препис от същата на насрещната страна, след което да изпрати нахд № 286/2016г. на Административен съд Добрич за разглеждане на касационната жалба.

 Вместо да изпълни определението на съда районният съд в гр.Балчик е разгледал въпроса за допустимостта на касационната жалба като е приел, че същата е подадена след изтичане на законоустановения срок за обжалване на първоинстанционното решение и в тази връзка е постановил оспореното в настоящото производство разпореждане от 19.07.2016г., с което е оставил без разглеждане и администриране подадената касационна жалба.

Административен съд гр.Добрич, Втори касационен състав намира частната жалба за основателна. Районният съд в гр.Балчик в нарушение на правилата за родова подсъдност се е произнесъл в недопустимо производство като е разгледал и решил спора относно срочността на касационната жалба срещу собственото си решение.

Съгласно чл.63, ал.1 от ЗАНН, районният съд в състав само от съдия разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление или електронния фиш. Решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателнопроцесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

Горните правила определят родовата подсъдност на делата, образувани по спорове за законосъобразност на наказателни постановления и електронни фишове, т.е. кой съд разглежда делото като първа инстанция и кой съд упражнява последващия инстанционен контрол за законосъобразност на решението на пъвоинстанционния съд.

Районен съд в административно-наказателното производство, който разглежда споровете за законосъобразност на наказателните постановления и електронни фишове като първа инстанция, не е компетентен да се произнася по въпросите, касаещи допустимостта на касационните жалби, подадени срещу постановените от него решения. В производството по раздел V от ЗАНН, чл.59 и сл.районният съд не разполага с правомощието да оставя без разглеждане касационна жалба срещу свое решение, тъй като същата, съгласно правилото на чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН подлежи на разглеждане по правилата на родовата подсъдност от  административния съд. Или с други думи, административният съд решава спора за допустимостта на касационното обжалване, т.е. дали касационната жалба срещу решението на първоинстанционния съд е подадена в срок, изхожда ли от надлежна страна и т.н.

Горното налага обезсилване на разпореждането, с което районният съд е оставил без разглеждане касационната жалба  и е прекратил производството по касационното оспорване. Съдът не е изпълнил и определението от 12.07.2016г., постановено по канд № 354/2016г. по описа на Адиминстартивен съд гр.Добрич, с което е бил задължен да администрира касационната жалба, т.е. да изпрати препис от нея на насрещната страна, след което да изпрати делото на компетентния административен съд. Това налага след обезсилване на разпореждането делото отново да бъде изпратено на районния съд за администриране на касационната жалба.

         С оглед на горното, Административен съд гр. Добрич, ІІ  касационен състав

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОБЕЗСИЛВА разпореждане № 652/19.07.2016г., постановено по нахд № 286/2015г. по описа на Районен съд гр.Балчик.

          ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр.Балчик за незабавно администриране на касационна жалба, подадена по електронен път с валиден електронен подпис от адвокат Ясен Николов, процесуален представител на Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология” срещу решение от 11.05.2016г. по нахд № 286/2015г. по описа на Районен съд гр.Балчик.

       Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ЧЛЕНОВЕ: