Р Е Ш Е Н И Е

 

432/ 24.11.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                              

Добрички административен съд, в публично заседание на двадесет и пети октомври, две хиляди и шестнадесета година, Втори касационен състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Дарина Витанова 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:         Силвия Сандева                                

                                                                                            Нели Каменска

 

при участието на секретаря, В.С. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Златко Тодоров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 493 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на Агенция за държавна финансова инспекция гр.София, подадена чрез хххх - главен юрисконсулт срещу решение № 364/14.07.2016г., постановено по нахд № 1145/2015г. по описа на Районен съд гр.Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 11-01-177/11.06.2015г. на директора на АДФИ гр.София, с което на Община град Добрич е наложена имуществена санкция от 2 000 лв. за нарушение на чл.23, ал.2 т Закона за счетоводството /отм./,  на осн. чл.47, ал.2 във вр. с чл.48, ал.2 от с.з.

          В касационната жалба са изложени твърдения за неправилност и незаконосъобразност на постановеното съдебно решение, поради нарушения на материалния закон. Изразено е несъгласие с извода на районния съд, че не е спазен едногодишният срок за съставяне на акт за установяване на административно нарушение, като се твърди, че същото било извършено през периода от 01.01.2014г. до 31.03.2014г., а АУАН бил издаден на 16.02.2015г., т.е. в едногодишния срок от извършване на деянието и в тримесечния срок от откриване на нарушителя. АДФИ чрез процесуалния си представител изразява становище, че писмото на министъра на финансите, с което са дадени указания на общините било ирелевантно към предмета на спора, тъй като съгласно чл.37, ал.1 от ЗСч предприятията изготвят ГФО в срок до 31 март следващата година. Иска се решението на съда да бъде отменено като вместо него се постанови друго за потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба, Община град Добрич, представлявана от ст.експерт Г.хххх с придобита юридическа правоспособност, оспорва касационната жалба, изразява становище за правилност и законосъобразност на решението на въззивния съд и моли то да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Прокурорът счита за правилни констатациите на районния съд за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административно-наказателното производство, поради което пледира оспореното решение да бъде оставено в сила.

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените в жалбата касационни основания и предвид разпоредбата на чл.218, ал.2 АПК, намира касационната жалба за допустима, но неоснователна.

С оспореното пред районния съд наказателно постановление на Община град Добрич е наложена имуществена санкция за това, че в периода от 01.01.2014г. до 31.03.2014г. общината, в качеството си на бюджетно предприятие по см. на § 1, т.1 от ДР на ЗСч. /отм./, е съставила годишен финансов отчет (ГФО) за 2013г., в който не е представила вярно и честно имущественото и финансовото си състояние, поради назаприхождаване в пълен размер на получените дарения в натура от дарители на ЦДГ на територията на Община гр.Добрич в счетоводните регистри на отдел “Образование и култура” към Община град Добрич към 31.12.2013г., с което на 01.04.2014г. е нарушила разпоредбите на чл.23, ал.2 от ЗСч/отм./.

Съдът е извършил цялостна проверка за законосъобразност на наказателното постановление, като е събрал всички относими писмени доказателства вкл. е допуснал и извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроса дали в съставения ГФО за 2013г. на Община гр.Добрич са отразени в пълен размер получените в дарения в натура от дарители на централните детски градини и заприходени ли са същите в счетоводните регистри на отдел “Образование и култура”.

За да отмени наказателното постановление районният съд е приел, че е допуснато съществено процесуално нарушение при издаването на НП, изразяващо се в това, че е посочен период на извършване на нарушението, като не е установен точния момент- т.е. датата на извършването му. След това съдът е изложил мотиви, че нарушението е извършено на 15.02.2014г., тъй като на тази дата е сътавен ГФО за 2013г. и считано от този момент към датата на съставяне на АУАН 16.02.2015г.  срокът по чл.34, ал.1 от ЗАНН бил изтекъл.

Настоящата инстанция не споделя съображенията на районния съд, но намира решението за правилно като краен резултат, тъй като след цялостна проверка на събраните по делото писмени доказателства установи, че при издаването на наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения, които са ограничили правото на защита на санкционирания правен субект, Община град Добрич.

Според наказващия орган нарушението е допуснато, поради незаприхождаване в пълен размер на направените дарения в натура от дарители на централните детски градини в счетоводните регистри на отдел “Образование и култура” като се сочи , че този извод е направен въз основа на справка с изх. № РД-04-27/13.02.2015г. на отдел Образовани и култура” към Община град Добрич, в която било посочено, че получените дарения в натура в периода от 01.01.2013г. до 30.09.2013г. в Целодневните детски градини на територията на Община град Добрич са на обща стойност от 8 087, 40 лв. При проверка на контролните органи на регистрираните в книгите за дарения в отделните ЦДГ се установили различия между получените дарения по книгите на ЦДГ и осчетоводените такива в счетоводството на отдел “Образование и култура” в размер на 14 513,22 лева.

Според заключението на вещото лице обаче по допуснатата от районния съд съдебно-счетоводна експертиза, което е извършило същата проверка в книгите за дарения на отделните ЦДГ – седемнадесет на брой, и в счетоводството на отдел “Образование и култура”, в таблица на стр. 2 от заключението, л.235 от делото се сочат съвсем различни данни. Вещото лице е посочило за всяка детска градина стойността на дарението по първичния аналитичен регистър по сметка 7413 за 2013г. Сумирало е получените от всяка детска градина дарения и е направило извод, че общата им стойност за 2013г. е 71 082,30 лв.Вещото лице е проверило счетоводната документация на отдел “Образование и култура”, в която получените дарения в натура за 2013г. били отразени на обща стойност 67 900, 88 лв. Крайният извод е, че установеното несъответствие между първичната документация и счетоводните регистри е 5 678, 71 лв. Вещото лице подробно е посочило документите, въз основа на които е достигнало до горепосочения резултат.

От мотивите на наказателното постановление не може да се установи въз основа на какви данни контролните органи са достигнали до различни от горепосочените резултати, но е видно, че наказващият орган се позовава на  Справка за получените дарения в натура до 30.09.2013г. с изх. № РД-04-27 от 13.02.2015г., л.38 от делото, в която се сочи сумата от 8 087,40 лв. Видно от съдържанието на въпросната справка, същата касае даренията получени в процесния период само от три детски градини- ЦДГ 7, ЦДГ 17 и ЦДГ 24. В справката не са описани даренията, получени от останалите 14 целодневни детски градини. В наказателното постановление обаче, стр.2, шести абцаз, некоректно е посочено, че същата справка с изх. № РД-04-27 от 13.02.2015г. на Община град Добрич, отдел “Образование и култура” касае “Целодневните детски градини на територията на Община град Добрич”, т.е. всички ЦДГ. Същото невярно твърдение се съдържа и в съставения на 16.02.2015г. АУАН.

При наличието на гореустановената невярна интерпретация на фактите, касаещи съдържанието на водените от отдел “Образование и култура” счетоводни документи, единственият законосъобразен извод е, че АУАН и наказателното постановление срещу Община град Добрич са издадени при съществени процесуални нарушения на нормите на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. При тези противоречиви данни не може да се установи каква е конкретната фактическа обстановка, въз основа на която наказващият орган е счел, че Община град Добрич следва да носи имуществена отговорност за нарушаване на чл.23, ал.2 във вр. с чл.47, ал.2 от Закона за счетоводството /отм./ Нарушението е съществено, тъй като нарушава правото на защита на санкционирания субект като го поставя в невъзможност да разбере за кои конкретно свои действия и пропуски при съставянето на кои счетоводни документи се ангажира имуществената му отговорност за нарушаване на чл.23, ал.2 от ЗСч/отм./

По тези съображения настоящата инстанция намира, че решението на въззивния съд за отмяна на незаконосъобразно издаденото наказателно постановление е правилно като краен резултат и следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 367 от 14.07.2016г., постановено по нахд № 1145/2015г. по описа на Районен съд гр.Добрич.

Решението е окончателно.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: