Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……28.10.2016 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на осемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, І касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                          ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             При участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря С.К. разгледа докладваното от председателя КАНД № 492/ 2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба вх. № 1985/ 27.09.2016 г. на Й.С.К., ЕГН **********, от гр. Варна против Решение № 352/ 13.07.2016 г., постановено по нахд № 432/ 2016 г. по описа на Районен съд - Добрич, с което е потвърдено НП № 28 - 0000047/ 12.02.2016 г. на Началника на Областен отдел "АА" – гр. Добрич, с което на Й.С.К. на основание чл. 93в, ал. 17, т. 1 от ЗАвтП е наложена глоба в размер на 1500 лв. за нарушение по чл. 15, § 7, б. а, т. i от Регламент 3821/ 85 във връзка с изречение последно от същата буква и във връзка с чл. 78, ал. 1, т. 2 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/.

Касаторът счита, че решението е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон, при неспазване на съдопроизводствените правила и необосновано. Прави оплакване, че неправилно съдът е приел, че са спазени нормативните изисквания на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН, както и че не е нарушено правото на защита на наказаното лице. Според касатора НП не отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН. В тази връзка излага становище, че с оглед разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 3821/ 85 на Съвета и Регламент (ЕО) № 561/ 2006 на Европейския парламент и на Съвета елемент от фактическия състав на нарушението е максималната допустима маса на превозното средство, с което е извършван процесният превоз. Тъй като в АУАН и в НП не са посочени нито категорията на превозното средство, нито неговата максимално допустима маса, касаторът счита, че липсва елемент от нарушението и по този начин НП е в противоречие с материалния закон, респ. че е нарушено правото на защита на наказаното лице. Настоява, че липсата на преценка от страна на административнонаказващия орган дали случаят е маловажен, не може да се санира с произнасянето на съда по този въпрос. Според касатора в случая са налице всички предпоставки за прилагане разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, поради което неправилно съдът е счел обратното. Иска от съда по изложените съображения да отмени първоинстанционното решение и да отмени и НП.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява, не се представлява. Процесуалният му представител, адв. Й.А., ВАК с молба вх. № 2133 от 12.10.2016 г. поддържа касационната жалба на изложените в нея основания.

Ответната страна, редовно призована, не се представлява в съдебно заседание. В отговор на касационната жалба, приложен по делото, оспорва жалбата и настоява да бъде потвърдено първоинстанционното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е постъпила от легитимирано лице, в законния срок, поради което е допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

От фактическа страна пред ДРС е установено, че на 14.01.2016 г., около 10.15 часа,  в гр. Добрич, на КП Варна срещу бензиностанция “Лукойл”, по посока на движението от гр. Варна, управлява товарен автомобил хххххххххххх с прикачено полуремарке с рег.хххххххх и извършва обществен превоз на товари (слънчоглед), видно от товарителница № 201616 по маршрут от Бяла за с. Дончево – видно от пътен лист № 594446 със заверено копие № 1125030003. При проверката е констатирано, че жалбоподателят като водач, извършва превоз на товари, попадащ в обхвата на Регламент 561/ 2006, с МПС, оборудвано с аналогов тахограф Stoneridge-2406 № 2412095, като не представя тахографски листи за всички предходни 28 дни, а именно – не представя (в НП е изписано “липсват”) тахографски листи от 17.12.2015 г. до 21.12.2015 г.

Съдът е приел установената фактическа обстановка на база събраните и обсъдени по делото доказателства. Счел е, че както АУАН, така и НП са издадени при спазване на административно -производствените правила и не е налице нарушение в този смисъл, което да налага отмяна на НП на това основание. Стигнал е до извода, че нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин, като е преценил за безспорно установено в съдебното производство, че водачът не е представил по време на проверката нито тахографски листи, нито удостоверение за дейности, които да обхващат всичките предходни 28 дни. Обсъдил е стореното и пред въззивната инстанция оплакване, че и в АУАН, и в НП не е изрично посочено, че управляваното от жалбоподателя МПС е с допустима максимална маса над 3.5 тона, като е указал, че този факт е безспорно доказан по време на съдебното производство. Приел, че липсата на това указание не накърнява правото на защита на наказаното лице. Изложил е мотиви защо счита, че не са налице предпоставки за приложение на чл. 28 от ЗАНН. Така постановеното решение е правилно. Съображенията за това са следните:

ДРС е установил вярно и точно фактическата обстановка, анализирал е всички събрани доказателства и относимите към разрешаването на спора правни норми, като е стигнал до обоснован извод за законосъобразност на наказателното постановление, който изцяло се споделя от настоящия касационен състав. Правилно съдът е приел, че неуказването в АУАН и НП на факта относно максимално допустимата маса на превозното средство не нарушава правото на защита на наказаното лице. В текста на НП, както ответникът по касационната жалба основателно сочи, е записано, че се касае за превоз на товари, попадащ в обхвата на регл. 561/2006. Съгласно Член 2, б. “а” от посочения Регламент същият се прилага към автомобилен превоз на стоки, когато максимално допустимата маса на превозното средство, включително всяко ремарке или полуремарке, надхвърля 3,5 тона. В текста на разпоредбата не се съдържа реквизит, свързан с категорията на ПС, а само с неговата маса. По делото, както и съставът на ДРС е посочил, изрично са налице доказателства в тази насока, като масата на ПС само е 7830 кг /л. 33 от делото/.

 Неоснователни са оплакванията на касатора, че съдът не е отчел наличните конкретни факти и обстоятелства и неправилно не е приложил чл. 28 от ЗАНН. Представените по време на проверката документи са обсъдени, но тяхното наличие не променя извода, че нарушение е налице, което правилно е възприел ДРС. Изтъкнатите в касационната жалба доводи за възможност да бъде счетено деянието за “маловажен случай” са необосновани. Непредставянето по време на проверката на изискуемите съгласно съответната норма документи съставлява именно нарушение, поради което по -  късното им представяне не може да обоснове по – ниска степен на обществена опасност. Същият извод се налага и по отношение другия довод – липса на вредни последици. Деянието е формално и за осъществяването му не е необходимо да има или не вредни последици. Законодателят, имайки предвид, че се касае до обществени отношения, свързани със създаване опасност за живота и здравето както на шофьорите, така и на другите участници в движението на пътя, за да въздейства възпиращо и да не се достига до вредни последици, е предвидил висок размер на санкцията. В този смисъл решението е правилно и законосъобразно.

При извършената служебна проверка на валидността и допустимостта на съдебното решение съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и е съобразено с материалния закон при стореното по – горе тълкуване.

По изложените съображения, обжалваното решение като валидно, допустимо и правилно, следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, Добричкият административен съд, І касационен състав, на основание чл. 221, ал. 2 от АПК

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 352/ 13.07.2016 г., постановено по нахд № 432/ 2016 г. по описа на Районен съд - Добрич, с което е потвърдено НП № 28 - 0000047/ 12.02.2016 г. на Началника на Областен отдел "АА" – гр. Добрич.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: