О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№………………………/03.10.2016г., гр.Добрич

 

                                                                                                                                   

            ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито съдебно заседание на трети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                                                                                               

            като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 491 по описа на ДАС за 2016г. намира следното :

 

            Производството по делото е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. чл.45, ал.4 и ал.8 от ЗМСМА и е образувано по жалба на Областен управител на област с административен център град Добрич срещу решение № 164 по протокол № 13 от заседание на ОбС Каварна, проведено на 30.08.2016г., с което на основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА дава съгласие на “МБАЛ-Каварна” ЕООД, гр.Каварна, чрез временно изпълняващ длъжността управител д-р Д.П.Т. да бракува два броя МПС, а именно: марка “Мерцедес-123”, рег. № ТХ 22 24 АХ и марка “Фолксваген Шаран 1.9 ТДИ”, рег. № ТХ 39 13 СХ, както и на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във вр. чл.147, ал.2 от ТЗ и чл.13, ал.6 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.9 от учредителния акт на “МБАЛ-Каварна” ЕООД дава съгласие “МБАЛ-Каварна” ЕООД, гр.Каварна, чрез временно изпълняващ длъжността управител д-р Д.П.Т., да закупи ДМА – товарен автомобил с висока проходимост на лизинг на стойност до 30 000 лева с ДДС. Иска се отмяна на оспореното решение и присъждане на сторените разноски по делото включително юрисконсултско възнаграждение.                              

           Съдът, като постави на разглеждане жалбата, счита, че същата е процесуално недопустима по следните съображения:

            С разпоредбата на чл.45 от ЗМСМА е предвидена възможност областният управител да оспорва незаконосъобразни актове на общинския съвет, но само тези актове, които имат характер на административни, а не всички решения. Същността на всички административни актове са създаваните отношения на власт и подчинение, при които възникват права или задължения или се засягат права или законни интереси на трети лица, което в случая не е така.        

            Предмет на оспорване пред Административен съд – Добрич е решение на ОбС Каварна, с което е дадено съгласие за бракуване респективно закупуване на ДМА (МПС) от “МБАЛ-Каварна” ЕООД гр.Каварна, чийто едноличен собственик на капитала е община Каварна, видно от служебно приложените по делото писмени доказателства (учредителен акт и извлечение от търговския регистър). В чл.147, ал.2 от ТЗ е регламентирано, че едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание. Правомощия на общото събрание да взема решения за бракуване съответно закупуване на ДМА не са изрично предвидени, но не са и изключени от разпоредбата на чл.137 от ТЗ, поради което няма пречка те да бъдат взети от едноличния собственик на капитала. Според чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост условията и редът за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала се определят с наредба на общинския съвет. Съгласно чл.13, ал.1 от общинската наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, общинският съвет изпълнява правомощията на едноличния собственик на капитала в общинските предприятия - еднолични дружества с ограничена отговорност. Същото е записано и в чл.16 от учредителния акт на едноличното търговско дружество, съгласно който едноличният собственик – община Каварна – в лицето на ОбС – Каварна решава въпросите от компетентността на Общото събрание. Оспореното решение е взето от ОбС – Каварна именно в качеството му на орган на управление на търговското дружество по смисъла на чл.135, ал.1, във вр. чл.147, ал.2 от ТЗ, а не в качеството му на административен орган. Това негово волеизявление не представлява разпореждане на орган на власт, а решение с гражданскоправен характер на едноличния собственик на капитала в търговското дружество, правните последици от което възникват най-вече в правната сфера на самото дружество. С него не се създават права или задължения, нито непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси, за които областният управител да упражни правомощията си по чл.45, ал.4 от ЗМСМА. Такова решение не представлява административен акт по смисъла на чл.21 от АПК и не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност по реда на този кодекс.                        

            След като оспореното решение не e годен за обжалване административен акт, то подадената срещу него жалба е процесуално недопустима поради липса на предмет и следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея производство - прекратено.  

              С оглед на изхода от делото жалбоподателят няма право на разноски по делото.                                     

              Водим от изложеното, както и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :          

           

              ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област с административен център град Добрич срещу решение № 164 по протокол № 13 от заседание на ОбС Каварна, проведено на 30.08.2016г., с което на основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА дава съгласие на “МБАЛ-Каварна” ЕООД, гр.Каварна, чрез временно изпълняващ длъжността управител д-р Д.П.Т. да бракува два броя МПС, а именно: марка “Мерцедес-123”, рег. № ТХ 22 24 АХ и марка “Фолксваген Шаран 1.9 ТДИ”, рег. № ТХ 39 13 СХ, както и на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във вр. чл.147, ал.2 от ТЗ и чл.13, ал.6 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.9 от учредителния акт на “МБАЛ-Каварна” ЕООД дава съгласие “МБАЛ-Каварна” ЕООД, гр.Каварна, чрез временно изпълняващ длъжността управител д-р Д.П.Т., да закупи ДМА – товарен автомобил с висока проходимост на лизинг на стойност до 30 000 лева с ДДС.                                           

              ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 491/2016г. по описа на Административен съд - Добрич.           

              ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

                                                              Административен съдия :