О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

гр. Добрич, 07.10.2016г.

 

Административен съд гр.Добрич, в закрито заседание на седми октомври два хиляди и шестнадесета година, в състав :

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Каменска

 

след като разгледа докладваното административно дело № 482 по описа на съда за 2016г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                   Производството е по чл.156, ал.1  от АПК.          

                  Делото е образувано по жалба на Д.С.С. *** и Ж. Стефков Ж. от гр.Генерал Тошево против заповед № 780/23.08.2016г. на кмета на Община Генерал Тошево, издадена на основание чл.196, ал.3 от ЗУТ.

                 Ответникът – Кметът на Община Генерал Тошево с молба с вх. № 2047/04.10.2016г. заявява, че оттегля изцяло оспорената заповед № 780/23.08.2016г. В молбата са изложени подробно фактическите и правните основания,  мотивирали административния орган да предприеме това процесуално действие, представляващо "оттегляне на оспорения акт" по смисъла на чл.156, ал.1 от АПК. Ответникът прави искане делото да бъде прекратено, поради извършеното от него оттегляне на акта по см. на чл.156, ал.1 и ал.2 от АПК.

За да се произнесе по искането, съдът съобрази следното:

Съгласно процесуалната норма на чл.156, ал.1 от АПК, оттеглянето на оспорения акт може да бъде направено при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници. Изразът “останалите ответници” следва да се разбира не като други административни органи, издатели на акта (защото в този случай би било необходимо и тяхното изрично изявление за оттегляне на акта), а като “заинтересовани лица”, за които оспореният акт е благоприятен. В образуваното производство няма конституирани заинтересовани лица.

По аргумент на чл.156, ал.2 от АПК, съгласие на оспорващите не е необходимо, тъй като оттеглянето е направено преди първото по делото заседание.

 При така установеното от фактическа и правна страна, съдът счита, че оттеглянето на акта е валидно и допустимо. Оттеглянето на акта е израз на разпоредителната власт на овластения административен орган и когато е допустимо и валидно извършено, то десезира съда.

Доколкото процесуалното действие е извършено с изрично и мотивирано писмено заявление, то обосновава настъпването на свързаната с него процесуална последица - прекратяване на образуваното съдебно производство.

Налице е предпоставката по чл.159, т.3 от АПК, поради което Административен съд гр.Добрич

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

                    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на Д.С.С. *** и Ж. Стефков Ж. от гр.Генерал Тошево против заповед № 780/23.08.2016г. на кмета на Община Генерал Тошево, издадена на основание чл.196, ал.3 от ЗУТ.

                   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 482/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич, поради оттегляне на оспорения административен акт.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС по реда на Глава ХІІІ от АПК.

 

                                                                                      

                                                               СЪДИЯ: