О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

29.11.2016г., град Добрич

Добрички административен съд, в закрито заседание на двадесет и осми ноември, две хиляди и шестнадесета година в състав:      

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

като разгледа  докладваното от  председателя  административно дело № 476 по описа на Административен съд гр.Добрич за 2016г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството по делото е образувано е по жалба на П.Е.Ц.,*** срещу “мълчалив отказ на директора на дирекция “ГРОН” при Община град Добрич “ да се предостави копие на акт за раждане на Станю Ц. Петров, поискан със заявление с вх. № 221Р/05.07.2016г.

            С разпореждане от 15.09.2016г. на жалбоподателя е даден срок от седем дни да приведе жалбата си в редовност като представи доказателства за внесена по сметка на съда държавна такса от 10 лв. и да заяви изрично поддържа ли жалбата си с оглед информацията, съдържаща се в административната преписка. Разпореждането е получено на 22.09.2016г. На 26.09.2016г. с писмена молба П.Ц. прави искане за обединяване на административни дела № 426/2016г., № 475/2016г. и № 476/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич. А в случай, че делата не бъдат обединени иска да бъде освободен от заплащане на държавна такса, понеже такава била внесена от него по адм.д. № 426/2016г.

С разпореждане от 26.09.2016г. това искане е отхвърлено и е предоставен нов седмодневен срок за плащане на държавната такса. Разпореждането е съобщена на 27.10.2016г. лично, а преди това е изпратено на електронната поща на жалбоподателя, на която същият е заявил, че желае да получава всички съобщения и книжа по делото. В срока за заплащане на таксата, жалбоподателят не е представил доказателства.

Поради неотстраняване на нередовностите на жалбата в дадения срок, същата следва да се остави без разглеждане , а производството по делото да се прекрати.

На основание чл.158, ал.3 от АПК, Административен съд гр.Добрич, ІV състав

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Е.Ц., ЕГН **********, по която е образувано административно дело № 476/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 476/2016г. по описа на Административен съд – Добрич.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.

           

 

                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: