О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ …………………….

гр. Добрич, 12. 10. 2016 год.

 

 

 

Добричкият административен съд, I-ви състав, в закрито съдебно заседание на дванадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

 

при секретаря …………………….. и с участието на прокурора ………………………. изслуша докладваното от съдия Дарина Витанова АД № 475/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Делото е образувано по жалба на П.Е.Ц. *** против мълчалив отказ на Дирекция “ГРОН” при Община Добрич за издаване на копие от акт за гражданско състояние-акт за раждане на й.ц.п. по заявление вх. № 220Р/ 5. 07. 2016 год.

С определение на съда от 27. 09. 2016 год. жалбата е оставена без движение поради невнасяне на държавна такса за образуване на делото пред Административен съд, гр. Добрич. Дадени са указания в 7-дневен срок от получаване на определението жалбоподателят да отстрани нередовностите на жалбата. Със заявление 1971/ 26. 09. 2016 год. жалбоподателят е заявил, че желае да получава на електронен адрес plamentsanev@gmail.com всички съобщения по делото. Определението от 27. 09. 2016 год. е изпратено на електронния адрес, посочен от жалбоподателя на 27. 09. 2016 год. и е получено на същата дата в 16. 45 ч. /л. 37 от делото/. Срокът за внасяне на дължимата държавна такса започва да тече от следващия ден 28. 09. 2016 год. и изтича 5. 10. 2016 год. Дължимата държавна такса не е внесена в указания срок.

Водим от горното и на осн. чл. 158, ал. 3 от АПК съдът

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на П.Е.Ц. *** против мълчалив отказ на Дирекция “ГРОН” при Община Добрич за издаване на копие от акт за гражданско състояние-акт за раждане на й.ц.п. по заявление вх. № 220Р/ 5. 07. 2016 год.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 475/ 2016 год. по описа на Административен съд, гр. Добрич.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му до страните.

 

 

 

                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: