Р Е Ш Е Н И Е

 445

гр. Добрич, 29.11.2016 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на петнадесети ноември  две хиляди и шестнадесета година в състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                  2. ТЕОДОРА  МИЛЕВА

при участието на прокурора ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ и секретаря М.М.,разгледа докладваното от съдия Георгиева касационно адм. дело №  474 / 2016 г. по описа на АС- Добрич.

          С Решение № 105/ 19.07.2016 г.,постановено по н.а.х.д. № 107/2016 г.  РС-Балчик  е потвърдил Електронен фиш Серия К№0993393  на ОД на МВР-Добрич,с който на И.К.Г. с ЕГН ********** от гр. Варна, за нарушение,установено с автоматизирано техническо средство,  на основание чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 6 от ЗДвП, е наложено административно наказание "Глоба", в размер на 500 лева за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП.

          В законния срок,решението е обжалвано от санкционираното лице, чрез адв.И.Р..Счита решението за неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Иска  отмяна на първоинстанционното решение и ЕФ.

           В съдебно заседание,редовно призован, касаторът не се явява и не се представлява.

          Ответникът,редовно призован, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

          Представителят на ОП-Добрич  дава заключение за неоснователност на жалбата.Счита решението на районния съд за правилно, законосъобразно и добре мотивирано.По категоричен начин е било установено нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП. Не са били допуснати процесуални нарушения,предвид което, първоинстанционното решение следва да се потвърди.

          Съдът,като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал.2 АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от лице, относно Решение,с което се засягат правата му. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.          

          За да постанови решението си, районният съд е приел, че не са налице нарушения на процесуалните правила, които да водят до опорочаване на издадения Електронен фиш,респективно до неговата отмяна.Приел е също, че изискванията на закона за съставяне на електронен фиш са спазени.

          Относно визираното нарушение и приложимия материален закон, решаващият съд е направил извод,че нарушението е безспорно установено и правилно наказващият орган е ангажирал административнонаказателната отговорност на въззивника по реда на чл.189,ал.4 от ЗДвП, като собственик на превозното средство,тъй като от негова страна няма представена декларация по чл.188,ал.1 от ЗДвП,че на посочените в ЕФ дата, място и час, не е управлявал автомобила, респективно не е посочил лицето,което го е управлявало.Относно размера на наказанието е коментирал,че превишението на максимално разрешената скорост е с над 50 км/ч и е определен правилно, в съответствие със санкционната разпоредба на чл.182,ал.2,т.6 от ЗДвП. 

          Фактическата  обстановка е правилно установена от районния съд, предвид което не следва да се излага повторно от настоящия състав.

          Касаторът е санкциониран за това,че на 17.07.2015 в 09.59ч. е извършил нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство,като при разрешена стойност на скоростта 60 км./ч., се е движил със 134 км./ч.Съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. От доказателствата по делото безспорно е установено,че в конкретния случай, изискванията на закона за съставяне на електронен фиш са спазени.Правилно наказващият орган е ангажирал административнонаказателната отговорност на Г.  по реда на чл.189,ал.4 от ЗДвП, като собственик на превозното средство, а приложената санкционна норма,съответства на превишението на скоростта.Като е потвърдил атакувания ЕФ, съдът  е постановил  правилно и законосъобразно решение.

          В касационната жалба не са посочени конкретни пороци на съдебния акт.Касационният състав установи,че районният съдът  е събрал всички необходими доказателства,свързани с предпоставките за възникване на административно-наказателната отговорност. Изложил е ясно и мотивирано преценката си, която напълно се споделя от касационния състав. Ето защо, оспорваното решение, като постановено при спазване на материалните и процесуални норми, следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба да бъде отхвърлена. 

          Водим от горното, на основание чл.221,ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН Административният съд гр.Добрич

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 105/ 19.07.2016г. постановено по н.а.х. дело №  107 / 2016 г.  на РС  Балчик.

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                     1………………….

 

 

                                                                                                     2…………………