Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 435/ 24.11.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                                  

Добрички административен съд, в публично заседание на двадесет и пети октомври, две хиляди и шестнадесета година, Втори касационен състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Дарина Витанова 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ:            Силвия Сандева                                

                                                                                                                Нели Каменска

при участието на секретаря, В.С. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Златко Тодоров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 472 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на Областен отдел “Автомобилна администрация”(ОО"АА") гр.Добрич срещу решение № 69/12.07.2016г., постановено по нахд № 00053/2016г.  по описа на Районен съд гр.Каварна, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000490 от 18.12.2015г., издадено от началника  на ОО"АА" гр. Добрич, с което на П.И.П. ***, за нарушение на чл. 43, ал.1, т.1, б. “б” от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС във връзка с чл.30, ал.1, т.4 от същата и на основание чл. 178а, ал.7, т.1, предл. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500 лева. 

В жалбата са релевирани доводи за неправилност и незаконосъобразност на постановеното решение. Твърди се, че районният съд не оценил правилно събраните доказателства. Същите установявали по несъмнен начин извършването на нарушението. Иска се решението на районния съд да бъде отменено като вместо него се постанови друго за потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът по жалбата, П.И.П., представляван от адв.ххх оспорва жалбата и изразява становище, че комисиите, които са оторизирани да провеждат техническите прегледи нямат достъп до масивите на общините, за да проверят дали данъкът за превозното средство е заплатен. Затова, когато им се представи документ, че данъкът е платен, те нямат възможност да проверят дали документът е редовен. Прави възражение за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаването на наказателното постановление, тъй като по никакъв начин не било обективирано от органите на ОО”АА”, че П.П.,  в качеството си на председател на комисията, не е изискал такава справка. Счита касационната жалба за неоснователна и моли същата да бъде оставена без уважение.

 

            Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за основателност на касационната жалба и пледира за отмяна на решението на въззивния съд. Счита, че решението е постановено при неизяснена фактическа обстановка, поради което следвало да бъде отменено, а делото да се върне за ново произнасяне след събиране на необходимите доказателства

    Административен съд - Добрич, като обсъди събраните от районния съд доказателства, мотивите на първоинстанционното решение, доводите и становищата на страните и след като извърши служебна проверка, съгл. чл. 218, ал.1 от АПК, прие за установено следното:

            Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213 от АПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

            С оспореното пред районния съд в Каварна наказателно постановление П.И.П. е бил наказан затова, че на 12.02.2015г. около 08,45 часа в с.Дуранкулак, ул.”Втора” № 14, в КТП на фирма “ххх” ЕООД, притежаваща разрешение № 1236, в качеството си на председател на комисията е допуснал извършването на периодичен преглед за техническа изправност на МПС марка Форд, рег. № ТХ ххх, обективиран в протокол № 7344726,  в нарушение на изискванията, определени в Наредба № Н-32 на МТ – без да е представен документ за платен данък върху превозното средство, дължим към деня на извършването му, съгл. чл.60, ал.6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от данък, съгл. чл.58 от ЗМДТ. Деянието е квалифицирано от наказващия орган като нарушение на чл. 43, ал.1, т.1, б. “б” от Наредба №Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС във връзка с чл.30, ал.1, т.4 от същата. Деянието е санкционирано на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1 предл. 1 от ЗДвП с наказанието “глоба” в размер на 1500 лева.

Районният съд е установил, че повод за проверката е било писмо с рег. №  08-00-00196/06.11.2015г., съдържащо данни за допуснати нарушения от КТП с № 10404, 1187, 712 и 1236 при извършването на периодични технически прегледи за изправност на  МПС, което обстоятелство обосновавало извода, че към 06.11.2015г. авторът на деянието, за което е съставен АУАН е бил известен на контролните органи. С тези съображения е отхвърли направеното възражение за неспазване на срока за съставяне на АУАН по чл.34, ал.1 от ЗАНН. Съдът е приел също, че актът е съставен от компетентен орган, съответно че с оглед събраните по делото доказателства НП също е издадено от компетентен орган.

За да отмени НП, съдът е приел, че НП е издадено при съществено процесуално нарушение. Позовавайки се на нормата, сочена за нарушена – чл.43, ал.1, т.1, б.”б4 от Наредба № Н-32/16.12.2011г. съдът е изложил мотиви, че контролните органи са дали оприсание на административно нарушение, осъществено при допустителство като форма на изпълнителното деяние. Направен е извода, че в случая прекият извършител на деянието не бил установен. И оттук е направил извода, че при издаването на НП са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като незаконосъобразно била ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя в качеството му на допустител.

Отделно от горното, съдът е приел, че от събраните по делото доказателства и от описанието на нарушението не можело да се направи извод за безспорно осъществено административно нарушение, за авторството на същото, а от там и за виновно поведение. Допълнил е, че същевременно не ставало ясно за коя година не е платен данък ПС. Обсъдил е в тази връзка нормите на ЗМДТ, като е стигнал до извода, че липсват данни платен ли е данък за МПС и за коя година. Посочил е, че в приетия по делото Протокол за технически преглед е отбелязано, че е представен документ за платен данък. Според съда в приложените по делото писмо и справка не се съдържала информация за коя година не е платен данък. Съдът е счел, че следва да отбележи, че в АУАН липсвала индивидуализация на лицето, което е следвало да плати данъка, както и на лицето, което е следвало да представи доказателства за това. Не било ясно кой се е явил на техническия преглед, както и към коя община е задължението. Воден от тези съображения съдът е отменил наказателното постановление като незаконосъобразно.

Настоящият състав не споделя изводите на районния съд. Решението е постановено при неправилна преценка на събраните доказателства и при неизяснена фактическа обстановка

В конкретния случай в протокол № 7344726/12.02.2015г. е отбелязано от председателя на комисията с подпис, че е представен документ за платен данък за ППС модел Форд Фокус с рег. № ТХ ххх със собственик ххх и лице, което е представило автомобила за преглед- ххх. Този протокол в тази си част като съдържание противоречи на справка от ТД “Национална сигурност” гр. Добрич с изх. № Дб-31-1486/16.10.2015г., в която е посочено, че липсват данни за платен данък на л.а. с рег. № ТХ ххх със собственик ххх и на която се позовава административно-наказващия орган. Същата е приета като доказателство по делото.

Настоящата инстанция не споделя и извода на съда, че нарушението като изпълнително деяние се изразявало в допустителство. В протокола за технически преглед, в който е отбелязано, че за процесния автомобил има платен е подписан от жалбоподателя, в качеството му на председател на комисията, извършваща прегледа, който носи лична отговорност в качеството си на член на комисията. Затова той е прекият извършител на нарушението.

Действително в визираната справка не е посочено за коя година не е бил платен данъкът. Но това обстоятелство не е основание за отмяна на издаденото наказателно постановление, тъй като съгласно чл.60, ал.1 и ал.6 от ЗМДТ данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски на годината, за която е дължим. При положение, че процесното МПС е представено за преглед в началото на годината,  на 12.02.2015г., е явно, че става дума за неплатен данък за изминалата 2014г.

По горните съображения настоящият състав на Административен съд гр.Добрич намира, че решението на районния съд е постановено при неизяснена фактическа обстановка и превратно тълкуване на фактите и събраните доказателства. Отговорността на жалбоподателя е ангажирана за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1 б.”б” от Наредба Н-32/ 2011 год. за това, че като председател на комисия за извършване на периодични технически прегледи на ППС е допуснал извършването на периодичен преглед на конкретния автомобил в нарушение на изискванията за извършване на периодични прегледи, определени в Наредба Н-32/ 16. 12. 2011 год. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

В чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредбата е посочено, че при периодичния преглед на ППС се представя документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на прегледа на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ. Документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредбата. Изискването по изр. второ от текста на разпоредбата е в сила от 1.09.2014 год. В чл. 30, ал. 4 от Наредбата е посочено, че документите по ал. 1, т. 4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средства. В чл. 11, ал. 3 от Наредбата е посочено, че контролно техническият пункт трябва да има информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, която трябва да осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община /чл. 11, ал. 3, т. 17, б.”б” от Наредбата/ и еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство /чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/.

От изложените правни разпоредби се налага изводът, че проверката се извършва по различни начини в зависимост от факта дали съответният контролно - технически пункт притежава достъп да базата данни за платен данък от съответната община или не притежава такъв. Когато КТП притежава такъв достъп и при положение, че при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство, се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система от съответната община.

След като жалбоподателят е твърдял, че КТП не притежава такъв достъп, съдът е следвало да събере доказателства в тази насока. Съдът обаче не е указал на страните необходимостта от събирането на доказателства за проверка на това твърдение.

 В конкретния случай в протокола е отбелязано, че е представен документ за платен данък за ППС. Този протокол в тази си част като съдържание противоречи на справка от ТД “Национална сигурност” гр. Добрич, в която е посочено, че липсват данни за платен данък на конкретния автомобил. С оглед противоречието между събраните доказателства районният съд е следвало предвид вмененото му задължение да изследва фактите изцяло, да изясни на какво се дължи противоречието - невярно съставен протокол за извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесното МПС, т.е. че в протокола е отразено, че е представен документ за платен данък, а такъв изобщо не е бил представен /в такъв случай възниква въпросът как системата е допуснала да се извърши преглед/, представен друг вид документ, възприет от системата като документ за платен данък или представен манипулиран документ за  платен данък. Изясняването на тези въпроси не е извършено от районния съд, което налага решението да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.      При новото разглеждане следва да се съберат допълнителни доказателства, както следва:

Да се извърши служебна справка в ГРАО- централна база данни за постоянния адрес на собственика на процесния автомобил- ххх с ЕГН **********. След установяване на адреса му да се изиска от Сектор “Пътна полиция” по местоживеенето на собственика справка кога е регистриран за движение автомобил марка Форд Фокус с рег. № ТХ ххх, Справката следва да съдържа информация и дали автомобилът е спиран от движение.

Да се извърши изиска справка от Общината, в която е постоянния адрес на собственика справка деклариран ли е този автомобил, платен ли е данък превозно средство за същия, кога и за какъв период.

Да се изиска информация от “ДЕМАКС” АД, гр. София, бул. “ххх” № 117, ет. 6, п. к. 1784, притежаващо авторските права върху софтуера на информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, от кога е внедрена системата в контролно технически пункт “ххх” ЕООД, с. Дуранкулак, общ. Шабла, ул. “Втора” № 14, БУЛСТАТ ххх и има ли достъп и от кога КТП до базата с данни за платен данък от общината, в която е регистриран автомобилът. Да посочи по стъпки начина, по който работи системата, има ли възможност чрез проверка в КТП за проследимост на представените документи при периодичните прегледи на ППС и ако има такава възможност, представен ли е документ за платен данък на л.а. марка Форд Фокус с рег. № ТХ ххх, към момента на извършения на 12.02.2015 год. периодичен технически преглед.

При необходимост да се назначи съдебно-техническа експертиза с участие на специалисти от “ДЕМАКС” АД, гр. София за изясняване на поставените въпроси.

 С оглед изложеното касационният състав счита, че предвид разпоредбата на чл. 219, ал. 1 АПК, делото следва да бъде върнато за ново разглеждане на Районен съд – Каварна от друг състав.

          Така мотивиран и на основание чл. 222, ал. 2, т. 1 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

                                                            Р Е Ш И :

 

          ОТМЕНЯ решение № 69/12.07.2016г., постановено по нахд № 53/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна  и

          ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания.

         Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: