Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е


№377
Добрич, 3. 11. 2016  год.

 

 Добричкият административен съд, ІІ-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и пети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

                                                         ЧЛЕНОВЕ:           Силвия Сандева

                                                                                       Нели Каменска

 

при секретаря В.С.  и с участието на прокурора Златко Тодоров изслуша докладваното от съдията Д. Витанова касационно административно дело № 470/ 2016 год.

 

            Производството е по чл.208 и сл. от АПК.

            Образувано е по касационна жалба на  ОО “Автомобилна администрация”, гр. Добрич срещу решение № 70/ 12. 07. 2016 год. по НАХД № 51 по описа на КРС за 2016 год., по силата на което е отменено наказателно постановление № 28-0000479/ 18. 12. 2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на П.И.П., ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на осн. чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

В жалбата е посочено, че решението на първоинстанционният съд е неправилно. Неправилен е извода на съда, че от наказателното постановление не става ясно за коя година не е платен данъка на превозното средство. В случая нарушението се състои в това, че прегледът на автомобила е извършен, без да е представен документ, удостоверяващ плащането на данъка на превозното средство. Видно от писмо № 08-00-00-196/ 6. 11. 2015 год. на Държавна агенция “Национална сигурност” за процесния автомобил изобщо не е плащан данък. Обстоятелството, че в протокола за извършения преглед на автомобила е записано, че е представен документ за платен данък на автомобила също е доказателство, че председателят на комисия е нарушил изискванията, определени в Наредба Н-32 на МТИТС. Претендира отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на наказателното постановление. Твърдяните в жалбата нарушения съставляват касационни основания по см. на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

            Ответникът по жалбата чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на същата и потвърждаване решението на районния съд

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за основателност на касационната жалба и пледира за отмяна на решението на въззивния съд.

            Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

            За да се произнесе по съществото на жалбата, разгледана съгласно чл. 63 пр. посл. ЗАНН във вр. с чл. 218 АПК с оглед посочените касационни основания за отмяна, съдът съобрази следното:

            Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба от П.И.П., ЕГН ********** *** против наказателно постановление № 28-0000479/ 18. 12. 2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата наредба на осн. чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв.

Жалбата е уважена и наказателното постановление е отменено изцяло.

В мотивите си районният съд е приел, че  на 20. 11. 2015 год. на жалбоподателя е бил съставен АУАН за това, че на 10. 02. 2015 год. около 10. 22 ч. в с. Дуранкулак, общ. Шабла в КТП на “Златната рибка” ЕООД, притежаващ разрешение за извършване на периодични годишни технически прегледи на ППС, при извършване на периодичен преглед за техническа изправност на автомобил марка “Мерцедес” с рег. № ТХ ххх с протокол № 7332518, идентифицирал се в информационната система “Прегледи” като председател на комисия, е допуснал да извърши преглед на автомобил в нарушение на изискванията, определени в Наредба № Н-32 без документ за платен данък върху автомобил, дължим към деня на извършване на периодичния преглед съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че е освободен от данък съгласно чл. 58 от ЗМДТ. Районният съд, като е взел предвид, че прегледът е извършен на 10. 02. 2015 год., а съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗМДТ данъкът за превозни средства се плаща на две вноски-до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим, е приел, че в наказателното постановление описаното нарушение не е достатъчно конкретизирано- не е посочено за коя точно година не е платен данъка. От страна на АНО не са изискани документи, доказващи платен ли е данъка и за коя година. В мотивите на решението е посочено, че в протокола за извършения периодичен годишен преглед е отбелязано, че е представен документ за платен данък на автомобила, а конкретни доказателства дали тази информация съответства на писмо № 08-00-00-196/ 6. 11. 2015 год. от страна на АНО не са представени. Районният съд е приел и че в административно наказателното производство са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила, тъй като неправилно е ангажирана отговорността на жалбоподателя за допустителство, без да е посочен конкретния автор на нарушението. Воден от тези свои съждения, съдът е направил крайния извод за незаконосъобразност на наказателното постановление и е отменил изцяло същото.

Настоящият състав не споделя изводите на районния съд.

На първо място, настоящият състав счита, че отговорността на П.И.П. в конкретния случай не е ангажирана за допустителство по см. на чл. 24, ал. 2 от ЗАНН, а за пряко авторство при извършване на нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б. “б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. Разпоредбата възлага в задължение на председателя на комисията да не допуска извършването на периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване на периодичните прегледи, определени в наредбата. Това задължение тежи единствено върху председателя на комисия, а не върху другия участник в нея, който е технически специалист и върху него тежат конкретни задължения, регламентирани в разпоредбата на чл. 44 от наредбата, различни от задълженията на председателя.

На следващо място съдът приема, че не било ясно за коя година не е платен данъкът. Съдът не е изпълнил задължението си предвид принципа за служебното начало да събере и обсъди доказателствата както в полза на обвинението, така и против. Следвало е да изиска справка от съответните държавни органи, от която да се установи в коя община е регистриран автомобила и след това да направи своите изводи относно заплащане на данък. Като не е сторил това, е постановил едно неправилно решение, което следва да бъде отменено.

Решението на районния съд е постановено при неизяснена фактическа обстановка. Отговорността на жалбоподателя е ангажирана за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1 б.”б” от Наредба Н-32/ 2011 год. за това, че като председател на комисия за извършване на периодични технически прегледи на ППС е допуснал извършването на периодичен преглед на л. а. марка “Мерцедес Ц 220 Д” с рег. № ТХ ххх  в нарушение на изискванията за извършване на периодични прегледи, определени в Наредба Н-32/ 16. 12. 2011 год. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредбата е посочено, че при периодичния преглед на ППС се представя документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на прегледа на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от данък съгл. чл. 58 от ЗМДТ. Документите трябва да обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 от Наредбата. Изискването по изр. 2-ро от текста на разпоредбата е в сила от 1. 09. 2014 год. В чл. 30, ал. 4 от Наредбата е посочено, че документите по ал. 1, т. 4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средства. В чл. 11, ал. 3 от Наредбата е посочено, че контролно техническия пункт трябва да има информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, която трябва да осигурява възможност за автоматична проверка за наличието на платен данък върху превозното средство - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община / чл. 11, ал. 3, т. 17, б.”б” от Наредбата/ и еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство /чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. От изложените правни разпоредби се налага извода, че проверката се извършва по различни начини в зависимост от факта, дали съответният контролно технически пункт притежава достъп да базата данни за платен данък от съответната община или не притежава такъв. Когато контролно технически пункт притежава такъв достъп и при положение, че при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначно идентифициране чрез информационната система от съответната община. Когато контролно техническия пункт не притежава достъп до базата с данни за платен данък от съответната община се изисква документ за платен пътен данък, обозначен или маркиран за еднозначна идентифициране чрез информационната система от съответната община / чл. 11, ал. 3, т. 18 от Наредбата/. В конкретния случай в протокол № 7332518 / 10. 02. 2015 год. е отбелязано от председателя на комисията, че е представен документ за платен данък за ППС. Този протокол в тази си част като съдържание противоречи на справка от ТД “Национална сигурност”, гр. Добрич, в която е посочено, че липсват данни за платен данък на л.а. марка “Мерцедес” с рег. № ТХ ххх и на която се позовава административно-наказващият орган. Същата е приета като доказателство по делото. При тези противоречиви данни, съдържащи се в различни документи от административно-наказателната преписка районният съд е следвало да изясни коя е причината, пораждаща това различие- невярно съставен протокол за извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесното МПС, т.е., че в протокола е отразено, че е представен документ за платен данък, а такъв изобщо да не е представен / в такъв случай възниква въпроса как системата е допуснала да се извърши прегледа/, представен друг вид документ, възприет от системата като документ за платен данък или представен манипулиран документ за  платен данък. Изясняването на тези въпроси не е извършено от районния съд, което налага решението да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. При новото разглеждане следва да се съберат допълнителни доказателства, както следва:

Да се извърши служебна справка в ГРАО – централна база данни за постоянния адрес на ххх. ЕГН ********** /вписана като собственик на процесното МПС/. След установяване на адреса й,  да  се изиска от КАТ /по местоживеенето на собственичката/ справка кога е регистриран за движение автомобил марка “Мерцедес Ц 220 Д”” с рег. № ТХ ххх  и спиран ли е от движение.

На основание чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ, съгласно който:"Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение." - да се изиска справка от Дирекция “МДТ” към общината, където е постоянния адрес на ххх  -  собственик, деклариран ли е този автомобил, платен ли е данък превозно средство за същия, кога и за какъв период.

Да се изиска информация от “ххх” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 117, ет. 6, п. к. 1784, притежаващо авторските права върху софтуера на информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС от кога е внедрена системата, контролно технически пункт “Златната рибка” ЕООД, с. Дуранкулак, общ. Шабла, ул. “Втора” № 14, има ли достъп до базата с данни за платен данък от общината, в която е регистриран автомобила, от кога, начина, по който работи системата, има ли възможност за проследимост на представените документи при периодичните прегледи на ППС и ако има такава възможност представен ли е документ за платен данък на л.а. марка “Мерцедес Ц 220 Д” с рег. № ТХ ххх към момента на извършения на 10. 02. 2015 год. периодичен технически преглед.

При необходимост да се назначи съдебно-техническа експертиза с участие на специалисти от “ххх” АД, гр. София.

 Направените от касационния състав изводи налагат извода за основателност на жалбата и неправилност на решението на въззивния съд, която налага същото да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна.

Така мотивиран и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК съдът

 

                                                      Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ решение № 70/ 12. 07. 2016 год. по НАХД № 51 по описа на Районен съд, гр. Каварна за 2016 год..

ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на указанията, дадени с настоящото решение.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :…………………………

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ : 1…………………………………

                                  

 

                                                                          2………………………………